รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์บ้านเชียง-อุทยานภูพระบาท-เวียงจันทน์-ประตูชัย-หอพระแก้ว 5 วัน 2 คืน

2282-tour-ban-chiang-phu-phra-bat-vientiane-pratu-chai-horpra-kaew-5-days-2-nights

ทัวร์โปรแกรมบ้านเชียง นี้เป็นการเที่ยวล่อง ก่อนเดินทางเข้าทัวร์ลาวเหนือ สถานที่แวะในไทย คือ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อุทยานแห่งชาติภูพระบาท ศาลาแก้วกู่ (อุทยานเทวาลัย) เมื่อเข้าสู่ลาว จะเป็นการทัวร์ในบริเวณมหานครเวียงจันทน์  และในทัวร์โปรแกรมบ้านเชียงนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code 3TH-LAGJ1-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - อุดรธานี

18.30

คณะเดินทางพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟโปรแอม ซ.รัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่าน

19.00

เดินทางสู่ จ.อุดรธานี โดยรถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่ง พร้อมห้องสุขภัณฑ์

บริการอาหารกล่อง (1) และ เครื่องดื่ม บนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวอุดรธานี – บ้านเชียง - อุทยานภูพระบาท

06.00

ถึง จ.อุดรธานี

บริการอาหารเช้า (2) ที่โรงแรม

08.30

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง นำท่านชมด้านในของพิพิธภัณฑ์ ที่แสดงเกี่ยวกับเครื่องเครื่องใช้ เครื่องถ้วยชาม บ้านเชียง ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมหลุมขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากบ้านเชียง

12.00

บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร พรแหนมเนือง

13.00

ออกเดินทางสู่ อ.บ้านผือ

15.00

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติภูพระบาท ร่องรอยทางวัฒนธรรมของมนุษย์มาแต่ครั้งอดีตกาล มีความเกี่ยวโยงกันกับนิทานพื้นบ้านเรื่องอุสาบารส ชื่อเรียกโบราณสถานตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ชม หอนางอุสา คอกม้าท้าวบารส ภาพเขียนสี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว ชมกลุ่มเพิงหิน/แท่งหินธรรมชาติให้เป็นศาสนสถานและรูปเคารพทางศาสนาในสมัยประวัติศาสตร์

16.30

นำท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุดรธานี เข้าสู่ที่พัก โรงแรม เจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

18.30

บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร ระเบียงพัชนี 

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอิสระ ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวอุดรธานี – บ้านนาข่า – พระธาตุบังพวน - หลวงพ่อพระใส

07.00

บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เดินทางสู่ จ.หนองคาย

นำท่านแวะ บ้านนาข่า ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคุณภาพดี ไปเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านสู่ พระธาตุบังพวน ให้ท่านสักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย ซึ่งเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ แบบศิลปะล้านช้างหรือศิลปะลาวในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช ประดิษฐานพระธาตุหัวหน่าว (ส่วนตั้งแต่ใต้ท้องน้อยลงไป) ของพระพุทธเจ้า

12.00

บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร เลอของ

13.30

นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย นมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของ จ.หนองคาย

จากนั้นเดินทางสู่ ศาลาแก้วกู่ (อุทยานเทวาลัย) ชมสิ่งก่อสร้างภายใน ของท่านปู่เหลือ ชมเทวรูปต่างๆ ภายในที่มีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างที่มีมากมาย รูปร่างแปลกตา

16.00

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม แกรนด์พราราไดซ์ หรือระดับเดียวกัน

18.00

ริการอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร ชายโขง 

จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยยามค่ำคืน 

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวนครเวียงจันทน์ – ประตูชัย – หอพระแก้ว – พระธาตุหลวง - ท่าเสด็จ

07.00

บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว สู่ สปป.ลาว จากนั้นเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ นำท่านชม วัดศรีเมือง นมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง ที่ถือว่าเป็นศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง 

10.00

นำท่านชม หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต ที่ได้อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ตรงกันข้ามเป็นที่ตั้งของ วัดศรีสะเกด วัดอีกแห่งของลาว ที่มีความสวยงามและเป็นวัดที่อายุเก่าแก่แห่งหนึ่ง จากนั้น นำท่านสู่ พระธาตุหลวง ให้ท่านได้สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาว เป็นพระธาตุที่ใหญ่และสูงที่สุดของลาว มีประชาชนมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก ด้านหน้าจะมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เดินทางสู่ ประตูชัย (รันเวย์แนวตั้ง) สัญลักษณ์อันโดดเด่นของนครเวียงจันทน์ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง ศิลปะของฝรั่งเศสและล้านช้าง เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00

บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร แม่โขง

13.00

นำท่านเดินทางสู่ ร้านหัตถกรรมลาว สินค้าพื้นเมืองของลาว เครื่องเงิน ผ้าไหมลาว ผ้าฝ้าย เลือกชมสินค้านำเข้าจากจีน เช่น กระเป๋า เข็มขัด นาฬิกา ชมร้านสมุนไพรจีน แล้วนำท่านสู่ด่าน แวะให้ช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษี

15.30

นำท่านข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว กลับสู่ฝั่งไทย

แล้วนำท่านสู่ ตลาดท่าเสด็จ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากจีน ในราคาถูก และ สินค้าพื้นเมืองของหนองคาย 

18.00

บริการอาหารค่ำ (10) ณ ร้านอาหาร

19.00

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5. ค่าอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สิ่งที่ควรเตรียมไป
ยาประจำตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
เสื้อกันหนาว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment-northeast
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 674 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์