รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เลย-ภูเรือ-เชียงคาน 4 วัน 2 คืน

2462-tour-lei-phu-rua-chiangkan-4-days-2-nights

โปรแกรมทัวร์เลย เป็นทัวร์จังหวัดเลยแบบมาตรฐานที่นำท่านท่องเที่ยวได้ทุกจุดตามโปรแกรม ที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ พร้อมกับร่วมตักบาตรข้าวเหนียวตามอิสระ ของโปรแกรมทัวร์   และในโปรแกรมทัวร์เลยนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-LEIJ2-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – เลย

19.30

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน เงาะพาทัวร์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ (กรุ๊ปเหมา สามารถกำหนดจุดนัดหมายได้เอง)

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ

มุ่งหน้าสู่ จ.เลย ระหว่างทางทีมงานบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง คืนนี้พักผ่อนบนรถ ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ – สวนองุ่นภูเรือ – ไร่ทีเอสเอ – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา – พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน

05.30

ฟ้าสางที่ภูเรือ จังหวัดเลย ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ที่ ผาโหล่นน้อย สามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่มืดครื้ม อากาศเย็นสบาย จนถึง ยอดภูเรือ ที่ยอดภูเรือสามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต

07.00

บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหารสวัสดิการของทางอุทยานฯ

หลังอาหารนำท่านเดินทางท่องเที่ยวต่อ

09.00

เที่ยวชม สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน ไร่องุ่นขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย แวะซื้อผลิตภัณฑ์ ไวน์ ชาโต เดอ เลย องุ่นสด พร้อมสินค้าเกษตรนานาชนิด

จากนั้นแวะนำท่านเที่ยวชม ไร่ทีเอสเอ ชมแปลงไม้ดอกไม้ผลนานาชนิด ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับสวนดอกไม้เป็นที่ระลึก

12.00

บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

13.00

หลังอาหารจากนั้นแวะนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก ที่อำเภอด่านซ้าย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเลย สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2103 เสร็จในปีพ.ศ.2106 พระธาตุศรีสองรักสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกัน และกันระหว่างกรุงศรีอยุธยา (สมัยพระมหาจักรพรรดิ) และกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

14.00

ชมจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามใช้เวลาวาดกว่า 8 ปี ณ วัดเนรมิตรวิปัสนา

จากนั้นถ้าตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ เราจะแวะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผีตาโขน เพราะที่นี่จะเปิดแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้น

16.00

เช็คอินเข้าที่พักที่ ชัชฎาแกรนด์ หรือเทียบเท่า

18.00

รับประทานเย็นที่ (3) รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวน้ำตกสองคอน – เชียงคาน

06.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07.00

รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (4)

09.00

จากนั้นเดินทางสู่ น้ำตกสองคอน ที่อยู่ระหว่างหุบเขาสองด้าน สายน้ำตกไหลมาตามห้วยเล็กๆ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่น และเงียบสงบ น้ำตกสองคอนเกิดจากน้ำในลำห้วยไหลไปตามลานหินที่เทลาดทำมุม 45 องศา เป็นทางยาวสู่เบื้องล่างประมาณ 20 ม.

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (5)

หลังทานอาหารแล้วนำท่านเดินทางต่อสู่เชียงคาน

15.30

เดินทางถึง อ. เชียงคาน

นำท่าน Check In เข้าที่พัก แบบเกสต์เฮ้าส์ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแต่มีเสน่ห์น่าหลงใหลของเชียงคาน เมืองที่ใครหลายคนอยากมาสัมผัสหากท่านชอบในความสงบเงียบเรียบง่าย ที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสำหรับท่าน เชิญท่านเก็บสัมภาระเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00

นำท่านช็อปปิ้งของฝาก ณ แก่งคุดคู้ สินค้าขึ้นชื่อ คือ มะพร้าวแก้ว กุ้งเต้นทอด และชมความงามของแสงสุดท้ายก่อนอาทิตย์จะลับขอบฟ้ากลางแม่น้ำโขง จากนั้นนำท่านกลับไปยังตัวเมืองเชียงคาน

18.00

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย บริเวณถนนคนเดิน หรือลองชิมอาหารร้านป้าศรีพรรณที่เค้าว่าเด็ดที่สุดในย่านนี้ ให้ท่านได้เดินท่องราตรีเมืองเชียงคานอย่างเต็มอิ่ม ก่อนกลับที่พัก คืนนี้หลับฝันดี ณ ริมโขง

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวเชียงคาน – วัดศรีคุณเมือง – สวนหินผางาม

05.30

อรุณสวัสดิ์ นำท่านไปชมตลาดเช้าเชียงคาน อิสระอิ่มบุญกับการใส่บาตรที่ตลาดเช้าอำเภอเชียงคาน

จากนั้นนำท่านไปลิ้มลอง ต้มเลือดหมูหรือข้าวเปียกเส้นร้านอร่อย (6)

จากนั้นได้เวลาสมควรเดินทางออกจากเชียงคาน

และออกเดินทางสู่ กุ้ยหลินเมืองเลย หรือสวนหินผางาม กลุ่มภูเขาหินปูนมากมาย มีลักษณะคล้ายเขาวงกต และมีก้อนหินรูปร่างแปลกประหลาดมากมาย เช่น เต่า สุนัขหมอบ หน้าคน เป็นต้น

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเย็น ที่ จ.ชัยภูมิ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (7)

13.00

หลังรับประทานอาหาร และทำธุรส่วนตัวเรียบร้อย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ระหว่างทางแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามรายทาง (อิสระอาหารเย็น)

22.00

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ที่ภูเรือ 1 คืน ที่เชียงคาน 1 คืน • ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างตลอดการเดินทาง
4. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่างๆ ( เฉพาะคนไทย )
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- ชุดสำหรับเล่นน้ำ , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment-northeast
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 997 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์