รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เดินป่า 1 วัน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม (เริ่มอุบล)

2639-tour-trekking-1-day-pha-tam-national-park-starting-ubon

โปรแกรมทัวร์เดินป่า ท่านที่ชื่นชอบการเดินป่า ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง ต้องโปรแกรมทัวร์เดินป่าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชมพราะอาทิตย์ขึ้นและดอกไม้ต่างๆ  เป็นโปรแกรมทัวร์วันเดียวที่ท่านเดินป่าได้ไม่เหนื่อยสมบุกสมบันจนเกินไป และในโปรแกรมทัวร์เดินป่า ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-UBN6-1UBN

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยวศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม – ชมพระอาทิตย์ขึ้น - ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ - ลานดอกไม้ หรือทุ่งดอกไม้ป่า – พลานหินป่าเต็งรัง – ลานกางเต๊นท์ - ตัวเมืองอุบลราชธานี

4.00

ต้อนรับคณะทัวร์สู่เมืองดอกบัวงาม จ.อุบลราชธานี โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก... จากนั้นนำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้ม

5.00

เดินทางถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  อิสระกับการชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ บริเวณจุดชมวิวลานหน้าผา พร้อมกับชมบรรยากาศแม่น้ำโขงยามเช้า

6.00

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร ครัว ส. จันทร์

6.40

นำคณะเริ่มเดินทางออกจาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เพื่อชม ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ โดยฝีมือมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 3,000-4,000 ปี เมื่อดูจากแม่น้ำโขง จะเห็นเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ ในบริเวณที่เป็นหน้าผา จะปรากฏภาพเขียนสีโบราณเรียงรายตามความยาวของหน้าผาติดต่อกันยาวประมาณ 180 เมตร มีไม่ต่ำกว่า 300 ภาพซึ่งเป็นจำนวนภาพเขียนสีโบราณ ที่มากที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในประเทศไทย และต่างประเทศลักษณะของภาพแบ่งออก ได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ภาพคนทำนา ภาพสัตว์ ภาพมือ ภาพลายเรขาคณิตและภาพตุ้ม (เครื่องมือจับปลาของชาวประมงริมโขง

จากนั้นนำคณะเดินทางต่อไปยัง ลานดอกไม้ หรือทุ่งดอกไม้ป่า ดอกไม้ป่าในบริเวณนี้เป็นพืชกินแมลง ซึ่งได้รับพระราชทานนามไว้ 5 ชนิดด้วยกัน คือ ดุสิตา (Utricularia delphinioides) สร้อยสุวรรณา (Utricularia befida L.) มณีเทวา (Eriocaulon smitinandii Mold.) ทิพเกสร (Utricularia minutissima Vahl) และสรัสจันทร (Burmannia coelestris D. Don) ดอกไม้นี้จะผลิดอกสวยงามช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ของทุกปีเท่านั้น

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ … (อาหารกล่อง)

13.00

หลังจากชมความงามของทุ่งดอกไม้ป่าแล้ว คณะเดินทางต่อไป พลาญหินป่าเต็งรัง บริเวณนี้จะอุดมไปด้วยต้นเต็งกับต้นรัง ที่ยังหลงเหลือให้เห็นกันอย่างหนาแน่นสมบูรณ์

17.00

การเดินทางสิ้นสุดที่ลานกางเต๊นท์ สมควรแก่เวลาขอจบรายการท่องเที่ยวสำหรับโปรแกรมเดินป่าวันเดียว พร้อมนำท่านไปส่งยังจุดหมายในตัวเมือง จ.อุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพและความประทับใจหรือซื้อโปรแกรมเที่ยวต่อ เชิญเลือกตามอัธยาศัย

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ
3. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากอุบลราชธานี
4. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
5. เจ้าหน้าที่เดินป่า
6. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 500,000 บาท และค่าประกันเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
8. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
9. หมวกท่านละ 1 ใบ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
method-of-payment-northeast
ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 835 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์