รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เขาใหญ่-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ฟาร์มโชคชัย-ไร่องุ่น 2 วัน 1 คืน

3403-tour-kaoyai-kaoyainationpark-farm-chokchai-vineyard-2-days-1-night

โปรแกรมทัวร์เขาใหญ่ แม้จะไม่ไกลจากกรุงเทพ แต่ถ้าท่านต้องการเดินทางแบบสบายๆ มีบริการให้เพียบพร้อม โดยไม่ต้องมากังวลกับที่รับประทานอาหารและที่พัก ไปทัวร์กับเรา ซึ่งจุดเที่ยวก็จะมีหลายจุด  และในโปรแกรมทัวร์เขาใหญ่นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NMAJ1-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – ปากช่อง – เขาใหญ่ – น้ำตกเหวสุวัต - ปาลิโอ เขาใหญ่

05.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.00

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ด้านปราจีนบุรี โดยรถบัสปรับอากาศ

รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่ม แล้วสนุกสนานกับกิจกรรมบนรถ

09.00

ถึงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2505 และได้รับสมญานามว่าเป็น "อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน" ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า และ ป่ารุ่นหรือป่าเหล่า ป่าดงดิบชื้น

นำท่านชม น้ำตกเหวนรก น้ำตกที่มีความสูงประมาณ 50 เมตร และไหลลงสู่เบื้องล่าง เกิดเป็นละอองน้ำสวยงาม

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ชมนิทรรศการ เกี่ยวกับความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

และชม น้ำตกเหวสุวัติ น้ำตกอีกแห่ง ที่มีความสวยงาม ในฤดูฝนสายน้ำที่ตกลงมาจะเป็นละอองกระจายเต็มไปหมด

11.00

เดินทางลงสู่ อ.ปากช่อง ผ่านชมทุ่งหญ้า จุดชมวิวและหอดูสัตว์ มอสิงโต

12.30

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

13.30

เดินทางสู่ ปาลิโอ เขาใหญ่ แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อ เพลิดเพลินกับบรรยากาศของอาคารในสไตล์อิตาเลียน ที่สวยงามเกินบรรยาย ที่มีร้านค้ากว่า 100 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ และถ่ายรูปในมุมสวยๆของ ปาลิโอเขาใหญ่ตามอิสระ

16.30

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก วิลล่า พาราดีเขาใหญ่ หรือระดับเดียวกัน

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ร้านอาหาร

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวปากช่อง – ไร่องุ่น – ฟารฺมโชคชัย - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00

นำท่านเข้าชม ฟาร์มโชคชัย ชมกิจกรรมภายในฟาร์มต่างๆ อาทิ การรีดนมวัว โรงงานผลิตไอศครีม ชมการขี่ม้า ท่ามกลางบรรยากาศแบบ คาวบอย ชมการแสดงของสัตว์แสนรู้ต่างๆที่น่ารัก และเลือกซื้อของฝากภายในไร่

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

13.00

เดินทางสู่ ไร่องุ่น กราน-มอนเต้ ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไร่องุ่น อาทิ องุ่นสดหรือไวน์ต่างๆ เป็นของฝาก

14.00

นำท่าน เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก จาก อ.มวกเหล็ก อาทิ เนื้อสวรรค์ นมคุณภาพ และกระหรี่พับเป็นของฝาก

จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.00

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าที่พัก โรงแรม 1 คืน ตามที่ระบุ,ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
- ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
- ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ , เสื้อกันฝน
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment-northeast
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 332 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์