รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์วังน้ำเขียว-ปากช่อง-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 3 วัน

8385-tour-wang-nam-keaw-park-chong-khao-yai-national-park-3days

โปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ จะพาชมไร่องุ่นวิลเลจฟาร์มไวท์นารี ถ่ายภาพประทับใจกับแปลงเบญจมาศสวนคุณวิภา เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยาน ช้อปปิ้งที่ปาลิโอเขาใหญ่  และในโปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NMAJ2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพ - วังน้ำเขียว - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

07.00

ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

รับประทานอาหาร (มื้อที่ 1)

11.00

เดินทางถึง อ.วังน้ำเขียว

ชมไร่องุ่นวิลเลจฟาร์มไวท์นารี และเยี่ยมชมโรงงานผลิตไวน์ ชาโตพร้อมชิมไวน์ผลิตในฝรั่งเศสแท้ๆ
พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่นน้ำองุ่น แยมองุ่นขนมที่ทำมาจากองุ่น เป็นต้น

12.00

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

บ่าย

นำท่านชม สวนหน้าวัวสุชาดา สวนหน้าวัวขนาดใหญ่คุณภาพดี ซึ่งนำสายพันธุ์มาจากประเทศฮอลแลนด์มากกว่า 30 สายพันธุ์ ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปเที่ยวเชิงเกษตร ที่ หมู่บ้านไทยสามัคคี* ถ่ายภาพประทับใจกับแปลงเบญจมาศสวนคุณวิภา* ตรวจสุขภาพด้วยแพทย์แผนทางเลือกที่สวนสวยคุณต่อ*

ชมและเลือกซื้อเห็ดหอมสดๆจาก ฟาร์มเห็ดหอมสด
ฟาร์มเห็ดมีมากมายในหมู่บ้านไทยสามัคคี

16.00

เช็คอินเข้าที่พักที่ บ้านไร่ตับเต่ารีสอร์ท บรรยากาศดี หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

เย็น

ชมทัศนียภาพของ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงและบริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวริมเขื่อน(มื้อที่ 3)

จากนั้นกลับเข้ารีสอร์ทเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยววังน้ำเขียว – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - ปาลิโอ

07.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง

10.00

เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แวะสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ถ่ายรูปกับจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยาน
เช่นอ่างเก็บน้ำ

12.00

บริการอาหารเทียง ณ ร้านอาหารบนอุทยาน (มื้อที่ 5)

13.00

เดินทางต่อไปยังน้ำตกเหวสุวัติ น้ำตกนี้นี้มีลักษณะเป็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ำเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่ ปาลิโอเขาใหญ่ โครงการ Palio มีร้านค้าเล็กๆ น่ารักแบบถนนคนเดินสไตล์อิตาเลียน

เย็น

นำท่านเข้าที่พัก เขาใหญ่คาวบอยซิตี้รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 6) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวไร่ทองสมบูรณ์ – หลงพ่อขาว – ไร่องุ่นสุพัตรา

07.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศที่สดชื่น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท (มื้อที่ 7)

หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า (ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในโปรแกรมทัวร์กิจกรรมละ 150 บาท) โกคาร์ท,รอกลอยฟ้า,คาร์ทครอส,ล็อกไรด์ ฯลฯ

12.00

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านไม้ชายน้ำ (มื้อที่ 8)

บ่าย

แวะไร่องุ่นสุพัตรา บนพื้นที่ 85 ไร่ เป็นองุ่นพันธุ์แบล็กไนท์และลูสเพอร์เลส มีเมล็ดและไร้เมล็ด นอกจากนี้ยังมีองุ่นพันธุ์ไข่ปลาคาร์เวีย(ผลใหญ่กว่าเม็ดพริกไทยนิดหนึ่ง)มีผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น กะหรี่พั๊พไส้องุ่นไส้ไก่ ไส้สับประรด พายไส้องุ่น เยลลี่ คุ๊กกี้ ลูกเกด องุ่นกวน แยม ไอศครีม และองุ่นตัดสด จำหน่าย ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังมีกิ่งพันธุ์องุ่นจำหน่ายทุกสายพันธุ์

แวะสักการะหลวงพ่อขาวที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับ

เย็น

เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
2. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม รวม 8 มื้อ
3. ค่าห้องพักที่รีสอร์ท ห้องละ 2-3 ท่าน
4. มัคคุเทศก์และทีมงานที่คอยดูแลท่านและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำดื่ม และอาหารบริการบนรถระหว่างเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าเครื่องเล่นทุกชนิดที่ไร่ทองสมบูรณ์
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- รองเท้าแตะ, ชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่าย, ถุงกันน้ำ, ครีมกันแดด,แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ไฟฉาย, ยารักษาโรคประจำตัว
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ 30% ของราคาทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment-northeast
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 873 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์