รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

โปรแกรมกิจกรรมบุรีรัมย์ 3 วัน

วัดภูม่านฟ้า

นำท่านชม วัดภูม่านฟ้า ตั้งอยู่ในอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัดที่หลายๆท่านอาจเคยได้ยินชื่อ เพราะมีเกจิอาจารย์ดัง คือ หลวงพ่อแดง หรือ พระอาจารย์แดงที่คนในหมู่บ้านในอ.ชำนิ, อ.ลำปลายมาศ อ.นางรอง รวมถึงอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดบุรีรัมย์และผู้คนจากที่อื่นรู้จักและเคารพท่านเป็นอย่างยิ่ง เหตุเนื่องจากว่าท่านเป็นสงฆ์ที่แสดงธรรมเทศนาได้อย่างน่าฟัง ให้ท่านได้ทำ กิจกรรม CSR อาทิเช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด เก็บขยะบริเวณวัด

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-BRM2- 3BKK  

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินบุรีรัมย์ – วัดภูม่านฟ้า - กิจกรรม CSR อาทิเช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด เก็บขยะบริเวณวัด - สนามฟุตบอลนิวไอโมบายสเตย์เดียม

05.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.50

เหิรฟ้าสู่ สนามบินบุรีรัมย์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3522

08.50  ถึง สนามบินบุรีรัมย์
  รับประทานอาหารเช้า (1) แบบกล่อง
  นำท่านชม วัดภูม่านฟ้า ตั้งอยู่ในอำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัดที่หลายๆท่านอาจเคยได้ยินชื่อ เพราะมีเกจิอาจารย์ดัง คือ หลวงพ่อแดง หรือ พระอาจารย์แดงที่คนในหมู่บ้านในอ.ชำนิ, อ.ลำปลายมาศ อ.นางรอง รวมถึงอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดบุรีรัมย์และผู้คนจากที่อื่นรู้จักและเคารพท่านเป็นอย่างยิ่ง เหตุเนื่องจากว่าท่านเป็นสงฆ์ที่แสดงธรรมเทศนาได้อย่างน่าฟัง
 
วัดภูม่านฟ้า 
 

ให้ท่านได้ทำ กิจกรรม CSR อาทิเช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำวัด เก็บขยะบริเวณวัด

12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหาร....
  นำท่านเข้าชม สนามฟุตบอลนิวไอโมบายสเตย์เดียม ที่ได้ขึ้นชื่อว่า ลมหายใจแห่งบุรีรัมย์ ได้ลงกินเนตบุคว่าเป็นสนามที่สร้างเร็วที่สุดในโลกและได้มาตราฐาน FIFA พร้อมชมถ้วยแชมป์ฟุตบอล ภายในสนาม แวะซื้อของฝากของทีมฟุตบอล
 
สนามฟุตบอลนิวไอโมบายสเตย์เดียม style= 
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ทัวร์วันที่ 2) ปราสาทหินพนมรุ้ง – ปราสาทเมืองต่ำ – วัดขุนก้อง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ชมความงดงามของสุดยอดปราสาทหินในประเทศไทย ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สร้างในพุทธศตวรรษที่ 15 -18 เป็นโบราณสถาน ที่มีความงดงามและสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ศาสนสถานแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ
 
ปราสาทหินพนมรุ้ง style= 
  ชม ปราสาทเมืองต่ำ เป็นศาสนสถานประจำชุมชนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพนมรุ้ง สันนิษฐาน ว่าสร้างขึ้นเพื่อ ถวายพระศิวะตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู และ ชื่นชมความงามของสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ล้อมรอบด้วยพญานาคที่มีรูปแบบโดดเด่นไม่เหมือนปราสาทหินใดๆ ที่พบในประเทศไทย
 
ปราสาทเมืองต่ำ 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหาร.....
13.00 นมัสการพระพุทธรูป และ ชมพระอุโบสถหลังเดิมที่เป็นสถาปัตยกรรมอีสาน หรือ " สิมอีสาน " ที่ วัดขุนก้อง
 
วัดขุนก้อง style= 
  จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (3) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) สนามบินบุรีรัมย์ – พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง - สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 เช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางไปยัง สนามบินบุรีรัมย์
  พร้อมแวะซื้อของฝากระหว่างทาง
11.00  รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหาร.....
13.50  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3521
14.45 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 975 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์