รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์อุบลราชธานี 3 วัน

สามพันโบก

ชมความมหัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง ชม แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก แอ่งหินน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 แอ่ง ซึ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะ และยังมีเกาะแก่งน้อยใหญ่ลักษณะโค้งเว้าแปลกตามากมาย กั้นขวางลำน้ำโขง ชมจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง เที่ยว น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกขนาดใหญ่ 2 สาย สูงกว่า 30 เมตร ไหลมารวมกันเหมือนสายสร้อย ชม ทุ่งดอกไม้ที่บานเต็มลานหิน ณ ทุ่งดอกไม้เหนือน้ำตกสร้อยสวรรค์

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-UBN1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินอุบลราชธานี - อ.โพธิ์ไทร - แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก – น้ำตกสร้อยสวรรค์ – ทุ่งดอกไม้เหนือน้ำตกสร้อยสวรรค์ – น้ำตกทุ่งนาเมือง - น้ำตกแสงจันทร์ หรือน้ำตกลงรู

05.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

07.45

เหิรฟ้าสู่ สนามบินอุบลราชธานี โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3370

08.00  ถึง สนามบินอุบลราชธานี
  เดินทางสู่ อ.โพธิ์ไทร นำคณะชมความมหัศจรรย์แห่งลำน้ำโขง ชม แกรนด์แคนยอนเมืองไทย สามพันโบก แอ่งหินน้อยใหญ่ มากกว่า 3,000 แอ่ง ซึ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะ และยังมีเกาะแก่งน้อยใหญ่ลักษณะโค้งเว้าแปลกตามากมาย กั้นขวางลำน้ำโขง ชมจุดที่แคบที่สุดของแม่น้ำโขง
 
สามพันโบก 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารครัวสามพันโบก
  เที่ยว น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกขนาดใหญ่ 2 สาย สูงกว่า 30 เมตร ไหลมารวมกันเหมือนสายสร้อย
 
น้ำตกสร้อยสวรรค์ 
  ชม ทุ่งดอกไม้ที่บานเต็มลานหิน ณ ทุ่งดอกไม้เหนือน้ำตกสร้อยสวรรค์ ได้แก่ สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน ดุสิตา มณีเทวา ทิพย์เกสร หญ้าบัว เป็นต้น ซึ่งจะบานเต็มทุ่งช่วง เดือนกันยายน – มกราคม
 
ทุ่งดอกไม้เหนือน้ำตกสร้อยสวรรค์ 
  ชม น้ำตกทุ่งนาเมือง น้ำตกขนาดกลางสูงประมาณ 20 เมตร ระหว่างทางจะพบเถาวัลย์ยักษ์ขนาดเส้นรอบวงเกือบ 1 เมตร
 
น้ำตกทุ่งนาเมือง 
  ชม น้ำตกแสงจันทร์ หรือน้ำตกลงรู Unseen In Thailand น้ำตกแปลก ที่ไหลลอดรูลงมาสวยงามมาก
 
น้ำตกแสงจันทร์ 
18.00 รับประทานอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารชมโขง หาดสลึง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
ทัวร์วันที่ 2) ชมพระอาทิตย์ขึ้น - หมู่ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาตร์  - เสาเฉลียง – ล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสี – หลวงปูคำคนึง ที่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – เขื่อนสิรินธร     
04.30 ตื่นเช้า ออกเดินทางไป ชมพระอาทิตย์ขึ้น ก่อนใครในสยามที่ผาแต้ม
07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  นำท่านชม หมู่ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาตร์ อายุกว่า 3,000 ปี Unseen In Thailand ซึ่งมี 4 กลุ่มภาพเขียน
 
หมู่ภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาตร์ style= 
  จากนั้นชม เสาเฉลียง ประติมากรรมอันงดงามจากธรรมชาติ
 
เสาเฉลียง 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านอาหารครัวโขงเจียม
  ล่องเรือชมทิวทัศน์แม่น้ำสองสี ซึ่งเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล จากนั้นล่องเรือต่อไปชมแก่งตะนะ ชมแก่งหินที่สวยงามขนาดใหญ่กั้นขวางลำน้ำมูล
 
www.travel.mthai.comแม่น้ำสองสี 
  นมัสการ หลวงปูคำคนึง เกจิอาจารย์ชื่อดัง วัดถ้ำคูหาสวรรค์
 
www.aumlucktour.comวัดถ้ำคูหาสวรรค์ 
  จากนั้นชมทิวทัศน์อันงดงามของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนที่ เขื่อนสิรินธร
 
เขื่อนสิรินธร 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 รับประทานอาหารมื้อค่ำ (6) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)
ทัวร์วันที่ 3) ด่านชายแดนช่องเม็ก – ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี ณ ด่านวังเต่า สปป.ลาว – จังหวัดอุบลราชธานี – แก่งสะพือ – วัดภูเขาแก้ว – อำเภอเมืองอุบลราชธานี - ศูนย์ศิลปชีพบ้านยางน้อย  - วัดทุ่งศรีเมือง  - วัดสระประสานสุข  - อิสระช้อปปิ้งซื้อของฝากเมืองอุบลฯ – สนามบินอุบลราชธานี – สนามบินอุดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00  ออกเดินทางสู่ ด่านชายแดนช่องเม็ก
  ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี ณ ด่านวังเต่า สปป.ลาว ซื้อของฝากเหล้า บุหรี่ สินค้าแบรนด์เนม สินค้าพื้นบ้าน
09.30 ออกเดินทางมุ่งสู่ จังหวัดอุบลราชธานี
  ชม แก่งสะพือ เป็นแก่งที่เกิดกลางลำน้ำมูล และเชิญท่านซื้อของฝาก ของที่ระลึก ของอำเภอพิบูลมังสาหาร
 
แก่งสะพือ 
  เดินทางต่อยัง วัดภูเขาแก้ว วัดเก่าแก่ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร สิ่งที่น่าสนใจคืออุโบสถที่ประดับไปด้วยกระเบื้องทั้งหลัง ถ่ายทอดฝีมือของช่างพื้นบ้าน ภายในอุโบสถตกแต่งด้วยภาพนูนสูงเป็นเรื่องราวของพระธาตุที่สำคัญของประเทศไทย
 
www.th.wikipedia.orgวัดภูเขาแก้ว 
12.00 รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารครัวสุวรรณภูมิ
13.00  หลังอาหารเดินทางต่อยัง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
  เดินทางไปยัง ศูนย์ศิลปชีพบ้านยางน้อย ซื้อของฝาก สินค้าพื้นบ้าน ผ้าไหม ผ้าฝ้ายและงานฝีมือของชาวบ้านในพระบรมราชินูปถัมย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  ชม วัดทุ่งศรีเมือง เป็นวัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 3 มีหอพระไตรปิฎกเป็นหอไตรที่สร้างด้วยไม้ อยู่กลางน้ำ มีลักษณะผสมผสานศิลปะ ระหว่งไทย พม่า และลาว ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่
 
วัดทุ่งศรีเมือง 
  ชม วัดสระประสานสุข วัดบ้านนาเมือง สักการะสรีระหลวงปู่บุญมี เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอุบลฯ ชมอุโบสถรูปเรือสุวรรณหงส์ที่สร้างขึ้นจากเซรามิคทั้งหลัง ชมวิหารกลางน้ำรูปเรือพระที่นั่งอนัตนาคราช พร้อมชมซุ้มประตูวัดรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณที่งดงาม
 
วัดสระประสานสุข 
  อิสระช้อปปิ้งซื้อของฝากเมืองอุบลฯ หมูยอ แหนมเนือง อื่นๆ อีกมากมาย
  จนกระทั่งได้เวลานัดหมาย นำเดินทางสู่ สนามบินอุบลราชธานี
19.40 เหิรฟ้าสู่ สนามบินอุดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3373
20.45 ถึง สนามบินอุดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1580 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์