รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เชียงราย 1 วัน กะเหรี่ยงรวมมิตร วัดร่องขุ่น วัดพระแก้ว วัดดอยทอง (เริ่มเชียงราย)

1260-tour-chiang-rai-1-day-kareiang-ruammit-wat-rong-khun-wat-phra-kaew-wat-doi-thong

โปรแกรมทัวร์เชียงรายครั้งนี้เป็นโปรแกรมทัวร์เชียงรายที่ฉีกแนวออกจากโปรแกรมทัวร์วัดที่เชียงราย จุดเด่นในโปรแกรมนี้คือการนั่งช้าง ชมวิถีชาวเขาชนเผ่าต่างๆ นั่งเรือล่องน้ำกกโดยเรือหางยาว แวะวัดรองขุ่นและเที่ยวชมวัดพระแก้ว

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CRI2-1CRI

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยวนั่งเรือล่องน้ำกก - หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร - นั่งช้าง - วัดรองขุ่น - วัดพระแก้ว - วัดพระธาตุดอยจอมทอง - เสาสะดือเมือง 108 ต้น

08.00

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ จังหวัดเชียงราย พร้อมออกเดินทางด้วยรถตู้ VIP

พาท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือหางยาว ที่เชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง (ท่าเรือ CR)

ออกเดินทางนั่งเรือล่องน้ำกก โดยเรือหางยาวไปยัง หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

10.00

เดินทางถึง หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำกกฝั่งซ้าย หมู่ 2 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย นอกจากชาวกระเหรี่ยงแล้วยังมีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่าและลาหู่ในระแวกใกล้เคียง

จากนั้นท่านสามารถ นั่งช้าง ชมวิถีชาวเขาชนเผ่าต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

12.00

บริการอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านข้าวซอยพอใจ ซึ่งเป็นร้านข้าวซอยที่อร่อยและขึ้นชื่อประจำจังหวัดเชียงราย

13.00

ออกเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่น รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตาผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาน่าสนใจมาก ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง

14.30

จากนั้นพาท่านเข้าชม วัดพระแก้ว เดิมชื่อวัดป่าญะ หรือป่าเยียะ (ป่าไผ่ชนิดหนึ่ง) ต่อมาในปี พ.ศ. 1977 ได้เกิดฟ้าผ่าลงองค์พระเจดีย์พังทลายลง และได้พบพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรก ณ พระเจดีย์หลังพระอุโบสถ วัดนี้จึงได้ชื่อใหม่ว่า "วัดพระแก้ว" ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๑ หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ คือ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานครที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามลำดับ

15.30

พาท่านชม วัดพระธาตุดอยจอมทอง ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งแรก ของจังหวัดเชียงราย เป็นบริเวณที่พ่อขุนเม็งรายฯ ตามช้างทรงของพระองค์ขึ้นมาบนยอดดอยแห่งนี้ ทำให้พระองค์สามารถมองเห็นอาณาบริเวณพื้นที่ ซึ่งมีชัยภูมิที่ดี มีแม่น้ำกกกั้นผ่ากลางเมือง ทำให้พระองค์ตัดสินใจสร้างบ้านแปงเมืองเชียงรายขึ้นมาทันที วัดดอยทอง หรือ ดอยตองในภาษาเหนือ ต.เวียง อ.เมืองสร้าง ขึ้นในสมัยพระเจ้าพังคราช แห่งโยนกนครไชยบุรีศรีเชียงแสน พร้อม ๆ กับพระธาตุจอมกิตติและพระธาตุจอมสัก เชื่อกันว่าถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานจะมั่งมีทรัพย์สินเงินทอง สถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งภายในวัดพระธาตุดอยจอมทอง คือ พระวิหาร มีลักษณะเป็นพระวิหารแบบร่วมสมัย ระหว่างศิลปล้านนาและรัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย และมีการตกแต่งภายในพระวิหารด้วยจิตรกรรมที่แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธ ศาสนา นอกจากนี้ในบริเวณวัดแห่งนี้ ยังมี เสาสะดือเมือง 108 ต้น ให้ท่านได้ขึ้นไปสักการะบูชาอีกด้วย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย

16.00

บริการอาหารเย็น (2) ณ ร้านภูแล เป็นร้านอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่ออีกร้านหนึ่งที่เชียงราย

เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงราย ส่งท่านกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2 มื้อ
2. ค่ารถปรับอากาศ VIP จากเชียงราย
3. น้ำเปล่าและน้ำแข็งตลอดการเดินทางบนพาหนะ
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ (ค่าเรือล่องแม่น้ำกก)
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
6. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และมินิบาร์ในห้องพัก/ค่าซักรีดในโรงแรม/ค่าโทรศัพท์
4. ค่านั่งช้าง หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร
5. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ
หมายเหตุ
1. ชาวต่างชาติที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
2. รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ยารักษาโรค
สำรองที่นั่ง
- สำรองที่นั่งสมบูรณ์เมื่อวางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 30 %
- ชำระเงินส่วนที่เหลือครบทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
method-of-payment
ยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30 % และค่าใช้จ่าย 25 % ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนาณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1179 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์