รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ไหว้ 8 พระธาตุล้านนาตะวันตก (ตาก-ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่)

143-tour-wai-west-buddha-relic-tak-lampang-lamphun-chiang-mai

โปรแกรมทัวร์ไหว้ 8พระธาตุ เยี่ยมชม 8 พระูธาตุที่สำหรับและเก่าแก่ที่สุดในเขตภาคเหนือ พาทุกท่านกราบสักการะพระธาตุที่มีชื่อเสียงในจังหวัดต่างๆทั่วภาคเหนือ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และในโปรแกรมทัวร์ไหว้ 8พระธาตุนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-4PROV1-4BKK

  

ทัวร์วันที่ 1 ท่องเที่ยว จ.ตาก พระบรมธาตุบ้านตาก (ปีมะเมีย) จ.ลำปาง พระธาตุลำปางหลวง (ปีฉลู) วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดา

06.00

ต้อนรับทุกท่านพร้อมกันณ หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ริมถนนอังรีดูนังต์ โดยเจ้าหน้าที่ นิววิวทัวร์ (New View Tour)

06.30

ออกเดินทางสู่ เมืองตาก น่ายล ภุมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และ ป่างาม

บริการอาหารเช้า (1) แบบกล่องบนรถระหว่างการเดินทาง (เครื่องดื่มน้ำผลไม้ ชา กาแฟ) และทักทายสนทนาตามประสาคนกันเองรอบข้าง

12.00

บริการอาหารเที่ยง (2) ณ ห้องอาหาร โรงแรมเวียงตาก 2 ริมแม่น้ำปิง

บ่าย

เดินทางสู่บริเวณที่ตั้งเมืองตากเดิม อันมีศาสนสถานสำคัญคือ พระบรมธาตุบ้านตาก ที่มีลักษณะคล้ายพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (ปีมะเมีย) ในคัมภีร์โบราณตำนานพระเจ้าเลียบโลกกล่าวไว้ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จโปรดสัตว์ล่องมาตามลำน้ำปิงมาถึงดอยมะหิยังกะ ในเมืองนี้ จึงตรัสกับพระอานนท์ว่า “สถานที่นี้เป็นสถานที่สำราญ หากเราตถาคตปรินิพพานไปแล้ว ให้นำเอาอัฐิและเกศาธาตุกลับมายังดอยมะหิยังกะ แห่งนี้” และหลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จดับขันธ์ไปแล้ว 50 พรรษาพระอรหันต์ทั้ง 4 องค์ ได้ ทำตามพระพุทธดำรัสแล้วก่อเป็นเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อบรรจุพระ สารีริกธาตุไว้เป็นที่สักการบูชาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

สมควรแก่เวลา เดินทางต่อ สู่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมืองไก่ขาว “กุกกุฏนคร” อันสืบเนื่องมาจากตำนานโบราณที่เล่าว่า ครั้งหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกโปรดสัตว์มาถึงเมืองนี้ พระอินทร์บนสวรรค์ได้ทราบ ก็เกรงว่าชาวเมืองจะตื่นไม่ทันทำบุญกับพระพุทธองค์ จึงแปลงกายเป็นไก่ขาวขันปลุกชาวเมืองให้ตื่นให้ทันออกมาทำบุญตักบาตร ด้วยเหตุนี้เมืองลำปางจึงได้ชื่อว่า กุกกุฏนคร..สักการะ พระธาตุลำปางหลวง (ปีฉลู) ที่มีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ตอนปลาย เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนาไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ บุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทองคำ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุจากพระนลาฏข้างขวา ชม วิหารหลวงกู่บรรจุพระเจ้าล้านทองและรอยกระสุนปืนที่หนานทิพย์ช้างยิงท้าวมหายศแม่ทัพพม่า และโบราณวัตถุที่หาชมได้ยาก อาทิ สังเค็ด ธรรมาสน์เทศน์ คานหาบ ตู้พระไตรปิฎก ในพิพิธภัณฑ์ และสักการะองค์ พระแก้วดอนเต้า ศิลปะล้านนาคู่เมืองที่สลักจากหยกเขียว

18.30

บริการอาหารเย็น (3) ณ สวนอาหารบ้านพลอย

19.30

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยว จ.ลำพูน พระบรมธาตุหริภุญไชย (ปีระกา) จ.เชียงใหม่ พระธาตุศรีจอมทอง (ปีชวด) วัดเกตุการาม (ปีจอ) ช้อปปิ้งบ้านถวาย

07.00

บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางข้ามเขาเทือกเขาขุนตาลสู่จังหวัดลำพูน จังหวัดที่เล็กที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือ ที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนอาณาจักรล้านนา แต่ยังคงเหลือรูปรอยของงานศิลปะลพบุรี (ลวปุระ) และล้านนาแท้ๆ ไว้ได้อย่างน่าชม

สักการะ พระบรมธาตุหริภุญไชย (ปีระกา) ซึ่งบรรจุพระบรมเกศาธาตุ พระโมฬีธาตุ (กระดูกกระหม่อม)พระอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอก) พระธาตุนิ้วพระหัตและพระธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง นับว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่มากที่สุดในบรรดาพระธาตุประจำปีเกิดทั้งหลาย ในพระเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ ๆ ที่สวยเด่นเป็นสง่าคู่อาณาจักรหริภุญไชยของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครผู้ทรงคุณธรรมและเป็นองค์เอกอุปถัมภกในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดพระชนมชีพ

12.00

บริการอาหารเที่ยง (5) ณ ร้านดาวคะนอง

บ่าย

เดินทางสู่ อำเภอจอมทอง นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ กุหลาบดอกงามแห่งล้านนาตะวันตก สักการะ พระธาตุศรีจอมทอง (ปีชวด) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี มีประวัติพิสดาร วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราช โดยเศรษฐี ชื่อ สิบเงินสิบทอง สองพี่น้องสร้างถวายเมื่อ พ.ศ. 2042 พร้อมได้อัญเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นองค์หนึ่งจากวัดตาเยี่ยมซึ่งเป็นวัดร้างมาไว้ที่นี่ วันหนึ่งในปี พ.ศ. 2042 พระพุทธรูปดังกล่าวได้แสดงอภินิหารเป็นแสงเรืองเศียร พระพุทธรูปแตกออกปรากฏว่ามีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายในจากนั้น เดินทางสู่ บ้านถวาย ซึ่งเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงและจำหน่ายงานไม้แกะสลักนานาชนิด เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าต่าง ๆ ตามอัธยาศัย
จากนั้น เดินทางสู่ วัดเกตุการาม (ปีจอ) วัดเก่าที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งราชวงศ์เม็งราย ในปี พ.ศ. 1971 ต่อมาปีก150 ปี พระเจดีย์ของวัดได้พังทลายลง และได้มีการก่อสร้างพระเจดีย์ใหม่ทรงล้านนาขึ้นภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของเก่าวัตถุโบราณ และเครื่องใช้ที่น่าสนใจด้วย

18.30

บริการอาหารเย็น (6) ณ ภัตตาคารเจี่ย ท่ง เอง

19.45

นำเข้าที่พัก ณ โรงแรม...ระดับ 4 ดาว... เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรวิหาร (ปีมะโรง) วัดเจ็ดยอดโพธารามวิหาร (ปีมะเส็ง) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ (ปีมะแม)

07.00

บริการอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00

ออกเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรวิหาร ซึ่งสร้างโดย “พญาผายู” กษัตริย์ราชวงศ์มังราย องค์ที่ 5 สร้างพร้อมพระเจดีย์สูง 24 ศอกองค์หนึ่งเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิของพระราชบิดา และสักการะ พระพุทธสิหิงค์ (ปีมะโรง) ในวิหารลายคำซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร จากนั้นเดินทางสู่ วัดเจ็ดยอดโพธารามวิหาร (ปีมะเส็ง) ซึ่งที่นี่ได้มีการนำหน่อต้นศรีมหาโพธิ์จากอินเดียมาปลูกไว้ สถาปัตยกรรม ของวัดนี้เองก็ได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พุทธคยาในอินเดีย ฐานขององค์เจดีย์ประทับลวดลายปูนปั้นเทวดาที่แกะสลักได้อย่างงดงามมีชีวิต ชีวา เป็นเจดีย์ทรงปราสาทซึ่งบรรจุอัฐิพระเจ้าติโลกราช แห่งราชวงศ์เม็งราย

12.00

บริการอาหารเที่ยง (8) ณ ห้องอาหาร

บ่าย

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ที่นี่สามารถถ่ายทอดเล่าบอกเรื่องราวใน ประวัติศาสตร์ความเป็นอาณาจักรล้านนาไท กว่า 800 ปี โดยจากการจัดแสดงถาวรวัตถุโบราณชิ้นสำคัญๆ ต่างๆ ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้และควรค่าแก่การเข้าชมเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ (ปีมะแม) ปูชนียสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและสำคัญยิ่งของเชียงใหม่ ขุนเขาใหญ่แห่งเวียงพิงค์ที่ตั้งตระหง่านไม่เหนื่อยหน่ายที่จะต้อนรับผู้มานมัสการ เสมือนผู้เฒ่าที่รอคอยลูกหลานให้เวียนกลับมากราบไหว้ขอพรและจากไปตามวิถีชีวิตอีกครั้ง

18.00

กลับสู่ที่พัก ณ โรงแรม...ระดับ 4 ดาว... เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00

บริการอาหารเย็น ณ (9) ภัตตาคาร....

ทัวร์วันที่ 4 ท่องเที่ยว จ.ลำปาง ตลาดทุ่งเกวียน

07.00

บริการอาหารเช้า (10) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

อำลามหานครเชียงใหม่

เดินทางกลับ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกและอาหารพื้นเมืองต่าง ๆ ที่ ตลาดทุ่งเกวียน

12.30

บริการอาหารเที่ยง (11) ณ ร้านอาหารจินตนา

19.00

ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนาน และประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 1,000 บาท
โดยโอนเงินมาที่
method-of-payment
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1744 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์