รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ปาย-เชียงใหม่-ห้วยน้ำดัง 3 วัน 2 คืน (TG)

2458-tour-pai-chiang-mai-huai-nam-dang-3-days-2-nights-tg

เป็นโปรแกรมทัวร์ปาย และเชียงใหม่แบบบินไปด้วยสายการบินไทย นำท่านชมความน่ารักของช้าง และเที่ยวอ.ปาย เดินชม ชิม ช้อปถนนคนเดินอ.ปาย สักการะพระธาตุแม่เย็น เเวะชมหมู่บ้านสันติชน และในโปรแกรมทัวร์ปายนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-2PROVJ8-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) ท่องเที่ยวเชียงใหม่ – ปางช้างแม่ปิง – น้ำตกหมอกฟ้า - ปาย

06.30

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น4 ภายในประเทศ ทางเข้าประตูที่ 2 เคาน์เตอร์เช็คอิน-ซี (C) สายการบินไทย

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวก

รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (1) ที่สนามบิน

07.45

นำท่านเหิรฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยเครื่องบินสายการไทย เที่ยวบินที่ TG 102

09.05

ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่

นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ

เดินทางสู่ อ.แม่แตง

นำท่านสู่ ปางช้างแม่ปิง ชมความน่ารักของช้างแสนรู้ ที่มาโชว์ความสามารถต่างๆ อาทิ ลากซุง เล่นบอล วาดภาพ

จากนั้นนั่งช้างท่องไพรชมธรรมชาติของแม่น้ำปิงและผืนป่าที่สวยงาม ล่องแพไปตามลำน้ำแม่ปิง และนั่งเกวียนชมวิถีชีวิตชนบทตามหมู่บ้านที่ผ่าน

12.30

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร อ.แม่แตง

13.30

เดินทางสู่ อ.ปาย ตามเส้นทางที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามไหล่เขา

14.30

นำท่านชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกที่มีความสวยงาม ที่ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ ผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์

จากนั้นเดินทางต่อ สู่ อ.ปาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ สะพานปาย สะพานเหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และ ถ่ายรูปที่ร้าน COFFEE IN LOVE ตามอิสระ

17.00

ถึง อ.ปาย นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านกระทิงปายรีสอร์ท อ.ปาย

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (3)ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดิน เพลิดเพลินไปกับเมืองปาย ยามราตรี ที่มีมนต์เสน่ห์ เมืองท่องเที่ยวที่น่ารัก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกมากมาย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเมืองปาย – ห้วยน้ำดัง – น้ำพุร้อนโป่งเดือด - เชียงใหม่

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

จากนั้นมีเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

09.00

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น ให้ท่านได้สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ณ จุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปายได้อย่างชัดเจน

แล้วเดินทางสู่ วัดน้ำฮู ที่ประดิษฐาน พระอุ่นเมือง ที่เชื่อกันว่า สร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเชิญท่านสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แล้วเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่เป็นศูนย์วัฒนธรรม ชมชีวิตความเป็นอยู่ สนุกสนานกับกิจกรรม อาทิ นั่งชิงช้า หรือลิ้มรสหมั่นโถวร้อนๆ ตามอิสระ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ห้องอาหาร

13.00

เดินทางกลับสู่ จ. เชียงใหม่

ระหว่างทางแวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชื่นชมความงดงามของเทือกเขาที่สลับซับซ้อนของดอยหลวงเชียงดาว และความสมบูรณ์ของผืนป่า ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม

15.30

นำท่านชม น้ำพุร้อนโป่งเดือด ที่ซ่อนตัวอยู่กลางผืนป่า ชมบ่อน้ำพุร้อนที่เดือดอยู่ตลอดเวลา

ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

17.00

ถึงตัวเมืองเชียงใหม่

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ล้านนาพาเลซ จ .เชียงใหม่

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (6) แบบขันโตกดินเนอร์ ลิ้มรสอาหารแบบล้านนาพร้อมชมการแสดงของชาวเหนือที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ กลองสะบัดชัย ฟ้อนสาวไหม ฯลฯ แล้วกลับสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ – ดอยขุนกลาง – บ้านถวาย - ช้อปปิ้ง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง

ขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์ นำท่านพิชิตยอดดอยอินทนนท์ หรือดอยอ่างกาหลวง จุดสูงสุดแดนสยาม ที่สูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ

จากนั้นสักการะ พระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุ นภพลภูมิสิริ พระธาตุคู่บนดอยอินทนนท์

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ร้านอาหาร

13.00

นำท่านชม โครงการเกษตรหลวงดอยขุนกลาง ชมไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวที่บานสะพรั่ง เชิญท่านถ่ายรูปตามอิสระและเลือกซื้อของฝากจากโครงการ

แล้วเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

15.30

นำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ที่บ้านถวาย

17.30

ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่ อาทิ แหนม หมูยอ และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ แล้วนำท่านสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

19.20

เหิรฟ้ากลับ สู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 117

20.30

เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1608 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์