รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ปาย-ห้วยน้ำดัง-เชียงใหม่ 5 วัน 2 คืน

2459-tour-pai-chiang-mai-huai-nam-dang-5-days-2-nights

โปรแกรมทัวร์ปาย เป็นอีกโปรแกรมที่นี่สนใจ เยี่ยมชมปางช้างแม่ปิง และนั่งเกวียน ล่องแพไม้ไผ่  ชมความสวยงามของน้ำตกหมอกฟ้า เดินชม ชิม ช้อป ที่ถนนคนเดินปาย สักการะพระธาตุแม่เย็น  และในโปรแกรมทัวร์ปายนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROVJ9-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

18.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00

ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

พร้อมห้องสุขภัณฑ์ รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) และเครื่องดื่มบนรถ

จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเชียงใหม่ – ปางช้างแม่ปิง – น้ำตกหมอกฟ้า - ปาย

05.00

รุ่งอรุณที่ จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว

และรับประทานอาหารเช้า (2)

08.00

นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ

เดินทางสู่ อ.แม่แตง

นำท่านสู่ ปางช้างแม่ปิง ชมความน่ารักของช้างแสนรู้ ที่มาโชว์ความสามารถต่างๆ อาทิ ลากซุง เล่นบอล วาดภาพ

จากนั้น นั่งช้าง ท่องไพรชมธรรมชาติของแม่น้ำปิงและผืนป่าที่สวยงาม และสัมผัสบรรยากาศ นั่งเกวียน และล่องแพไม่ไผ่ ล่องไปตามลำน้ำแม่ปิง

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร อ.แม่แตง

13.00

เดินทางสู่ อ.ปาย ตามเส้นทางที่สวยงาม ลัดเลาะไปตามไหล่เขา

14.30

นำท่านชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกที่มีความสวยงาม ที่ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ ผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์

จากนั้นเดินทางต่อ สู่ อ.ปาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ สะพานปาย สะพานเหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และถ่ายรูปที่ร้าน COFFEE IN LOVE ตามอิสระ

17.00

ถึง อ.ปาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ท อ.ปาย เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดิน เพลิดเพลินไปกับเมืองปาย ยามราตรี ที่มีมนต์เสน่ห์ เมืองท่องเที่ยวที่น่ารัก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกมากมาย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวเมืองปาย – ห้วยน้ำดัง – น้ำพุร้อนโป่งเดือด - เชียงใหม่

07.00

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

จากนั้นมีเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

10.00

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น

ให้ท่านได้สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ณ จุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปายได้อย่างชัดเจน

แล้วเดินทางสู่ วัดน้ำฮู ที่ประดิษฐาน พระอุ่นเมือง ที่เชื่อกันว่า สร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่เป็นศูนย์วัฒนธรรม ชมชีวิตความเป็นอยู่ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ นั่งชิงช้า หรือ ลิ้มรสหมั่นโถวร้อนๆ ตามอิสระ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ห้องอาหาร

13.00

เดินทางกลับสู่ จ. เชียงใหม่

ระหว่างทางแวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชื่นชมความงดงามของเทือกเขาที่สลับซับซ้อนของดอยหลวงเชียงดาว และความสมบูรณ์ของผืนป่า ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม

17.00

ถึง เชียงใหม่

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ล้านนาพาเลซ จ .เชียงใหม่

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (7) แบบขันโตก ดินเนอร์

พร้อมชมการแสดงของล้านนาที่สวยงาม

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ – ดอยขุนกลาง – บ้านถวาย - ช้อปปิ้ง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง

ขึ้นสู่ ดอยอินทนนท์

นำท่านพิชิตยอดดอยอินทนนท์ หรือดอยอ่างกาหลวง จุดสูงสุดแดนสยาม ที่สูง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ

จากนั้นสักการะ พระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุ นภพลภูมิสิริ พระธาตุคู่บนดอยอินทนนท์ ที่สวยงามยิ่งนัก

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร

13.00

นำท่านชม โครงการเกษตรหลวงดอยขุนกลาง ชมไม้ดอก ไม้ผลเมืองหนาวที่บานสะพรั่ง

เชิญท่านถ่ายรูปตามอิสระและเลือกซื้อของฝากจากโครงการ แล้วเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

15.30

นำท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก ที่บ้านถวาย ที่มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

17.30

ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่ อาทิ แหนม หมูยอ และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (10) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ยามราตรีและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์

20.00

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5. ค่าอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1176 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์