รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เชียงใหม่-งานพืชสวนโลก 3 วัน 2 คืน (TG)

2463-tour-chiang-mai-home-and-garden-3-days-2-nights-tg

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ที่ลูกค้านิยมไป ทัวร์พืชสวนโลกโปรแกรมนี้เดินทางสะดวกสบายด้วยสายการบินไทย พาท่านสักการะพระธาตุดอยสุเทพ สวนสัตว์เชียงใหม่ อะความเรี่ยม ดอยอินทนนท์ และในโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-CMIJ2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – ท่องเที่ยวเชียงใหม่ – ดอยสุเทพ - สวนสัตว์เชียงใหม่

06.30

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ท่าอากาสยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2 เคาน์เตอร์-ซี(C) สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวก

รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (1) ที่สนามบิน

07.45

นำท่านเหิรฟ้า สู่ จ.เชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 102

09.05

ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ขึ้นสู่ ดอยสุเทพ กราบสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ และพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม สัมผัสบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ จากมุมมองบนยอดดอยสุเทพ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (2) โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

13.00

จากนั้น ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ย และสมาชิกใหม่ แพนด้าน้อย หลินปิง ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆอีกมากมาย

จากนั้นเที่ยวชม Chiangmai Zoo Aquarium ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอุโมงค์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ยาวที่สุดโลก ด้วยความยาวกว่า 133 เมตร

17.00

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม All Saesons เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (3) แบบขันโตกดินเนอร์

พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองล้านนา อาทิเช่น รำเทียน ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ – โครงการเกษตรหลวง - พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

07.30

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ มองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร

13.00

เข้าชม โครงการเกษตรหลวงดอยขุนกลาง ผลิตผลหลักคือไม้ดอกเมืองหนาว ชมแปลงดอกไม้และการเพาะขยายพันธุ์ของพันธุ์ไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด

15.00

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ พระพิฆเนศ ที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเณศกว่า 1,000 องค์ ซึ่งมีปางต่างๆ มากมาย วัสดุที่สร้างมีตั้งแต่เนื้อทองคำ เงิน นาก ทองแดง ทองเหลือง แก้ว หิน ดิน ผง ไม้ ฯลฯ

เชิญท่านสักการะองค์พระพิฆเนศได้ตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจาก จ.เชียงใหม่ อาทิ ร่มบ่อสร้าง เครื่องเงิน เครื่องหนัง เป็นต้น

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (6) ณ ร้านอาหาร

แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม All Saesons เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน หรือเดินเล่นที่ถนนคนเดินตามอิสระ

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 – ไนท์บาซ่าร์ - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

ให้ท่านได้เข้าชมงาน “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล 3 วโรกาสของปวงชนชาวไทย คือ เฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระชนม์พรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ชมความงดงามยิ่งใหญ่ตระการตา ของพรรณไม้นานาชนิด ไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงาม จากหน่วยงานต่างๆ และจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้

12.00

บริการอาหารกลางวัน ตามอิสระภายในงาน

13.00

ให้ท่านชมงาน พืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 ต่อช่วงบ่ายตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

18.00

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เช็คอินสัมภาระและรับบัตรขึ้นเครื่อง

19.20

นำท่านเหิรฟ้า กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการนบินไทย เที่ยวบินที่ TG 117

20.30

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดีภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 631 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์