รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เชียงใหม่-งานพืชสวนโลก 5 วัน 2 คืน

2464-tour-chiang-mai-home-and-garden-5-days-2-nights

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ นี้เป็นทัวร์ทางรถที่สบายๆสำหรับทัวร์งานพืชสวนโลกโปรแกรมนี้ เที่ยวชมปางช้างแม่ปิง ล่องแพไม้ไผ่ นั่งเกวียนเทียมวัว เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ 1 ใน Unseen in Thailand  และในโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CMIJ3-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

18.30

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18
เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00

ออกเดินทาง สู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถปรับอากาศ 2 ชั้น

พร้อมห้องสุขภัณฑ์ รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) เครื่องดื่มบนรถ และเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเชียงใหม่ – ปางช้าง – วัดบ้านเด่น - เวียงกุมกาม

05.00

เดินทางถึง จ.เชียงใหม่

นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า (2)

08.00

เดินทางสู่ อ.แม่แตง สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์สดชื่นที่ ปางช้างแม่ปิง ชมการแสดงจากบรรดาช้างแสนรู้ที่ถูกฝึกมาอย่างดีจากครูฝึกมืออาชีพ ในการแสดงชุดต่างๆ แล้วเปลี่ยนบรรยากาศ ล่องแพไม้ไผ่ ไปตามลำน้ำแม่ปิง เพลิดเพลินไปกับกระแสน้ำ จากนั้นขึ้นฝั่งนำท่าน นั่งเกวียนเทียมวัว ย้อนยุคท่องไพรฟังเสียงล้อเกวียนเบียดทับไปบนทางสลับกันกับเสียงกระดึงวัว

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

14.00

เดินทางสู่ วัดบ้านเด่น เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ เป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามตระการตา ภายใต้แนวคิดที่ว่าให้เป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จึงเป็นธรรมกุศโลบาย ในการสร้างวัดให้งดงาม ชมพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี

16.00

นำท่านชม เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ 1 ใน Unseen in Thailand เมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งราย อายุกว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลากชมโบราณสถานต่างๆ พร้อมวิทยากรที่ให้ความรู้กับท่าน

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (4) แบบขันโตกดินเนอร์
พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองล้านนา อาทิเช่น รำเทียน ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น

20.30

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม All Saesons เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวดอยสุเทพ – สวนสัตว์เชียงใหม่ – อะความเรี่ยม – บ่อสร้าง - สันกำแพง

07.30

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00

ออกเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ กราบสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ และพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ จากมุมมองบนยอดดอยสุเทพ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

13.00

จากนั้น ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ย และสมาชิกใหม่ แพนด้าน้อย หลินปิง ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆอีกมากมาย

จากนั้นเที่ยวชม Chiangmai Zoo Aquarium ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอุโมงค์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ยาวที่สุดโลก ด้วยความยาวกว่า 133 เมตร

17.00

เดินทางต่อสู่ ถนนสายเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ บ่อสร้าง-สันกำแพง ชมการประดิษฐ์ร่มกระดาษสา เครื่องเงิน และผ้าไหมพื้นเมือง

แวะซื้อของฝากของที่ระลึกซึ่งรวบรวมของฝากไว้มากมายทั้งอาหารแห้ง ผลไม้แช่อิ่ม ขนม ฯลฯ

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (7) ณ ร้านบัว สันกำแพง

หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม All Saesons เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

จากนั้นเชิญท่าน เดินเล่นที่ถนนคนเดินตามอิสระ

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 – ไนท์บาซ่าร์ - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

ให้ท่านได้เข้าชมงาน “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล 3 วโรกาสของปวงชนชาวไทย คือ เฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระชนม์พรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ชมความงดงามยิ่งใหญ่ตระการตา ของพรรณไม้นานาชนิด ไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงาม จากหน่วยงานต่างๆ และจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้

12.00

บริการอาหารกลางวัน ตามอิสระภายในงาน

13.00

ให้ท่านชมงาน พืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 ต่อช่วงบ่ายตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

17.30

ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่ อาทิ แหนม หมูยอ และ สินค้าของที่ระลึกต่างๆ

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (9) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ยามราตรีและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์

19.30

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 483 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์