รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงราย-ผาตั้ง-ภูชี้ฟ้า 5 วัน 2 คืน

2465-tour-chiang-rai-phatung-phucheefah-5-days-2-nights

โปรแกรมทัวร์เชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคเหนือที่มีที่ท่องเที่ยวหลายแห่งขึ้นดอยบุษราคัม สัมผัสความมหัศจรรย์ของน้ำตกภูซาง แวะช้อปปิ้งที่ตลาดท่าขี้เหล็ก ไปสักการะพระธาตุดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CRIJ1-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ-พะเยา

18.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00

ออกเดินทางสู่ จ.พะเยา โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

พร้อมห้องสุขภัณฑ์ รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) และเครื่องดื่มบนรถ

จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวพะเยา-วัดอนาลโย-ดอยบุษราคัม-ภูชี้ฟ้า-ผาตั้ง

06.00

รุ่งอรุณที่ จ.พะเยา

นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า (2)

08.00

นำท่านขึ้นสู่ ดอยบุษราคัม

เที่ยวชม วัดอนาลโย ชมสถาปัตยกรรมแปลกตาและนมัสการพระพุทธรูปปางต่างๆ ท่านสามารถชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของกว๊านพะเยาและตัวเมืองพะเยาได้ ณ จุดนี้

09.30

นำท่านเดินทางสู่ อ.เชียงคำ

10.30

นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ ภูชี้ฟ้า

12.00

นำท่านเข้าสู่ บ้านพักภูชี้ฟ้า รับประทานอาหารกลางวัน (3)

13.30

เดินทางสู่ ดอยผาตั้ง

นำท่านสู่จุดชมวิวที่มีอาณาเขตติดต่อไทย-ลาว ชมประตูผาบ่อง (ประตูโขง) ที่สามารถมองลอดเห็นผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลเข้าสู่ประเทศลาว เชิญท่านเก็บภาพความงดงาม ก่อนเดินทางกลับสู่ที่พัก

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ห้องอาหาร

จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า-น้ำตกอุ่นภูซาง-แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงราย

05.00

รุ่งอรุณยามเช้า นำท่านเดินเท้าขึ้นสู่ จุดชมวิว ภูชี้ฟ้า ที่เป็นหน้าผาหินตั้งตระหง่าน ให้ท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามพระอาทิตย์ขึ้นบนยอดภู เป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก

ได้เวลาพอสมควรกลับสู่ที่พัก

07.00

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหาร

จากนั้นเก็บสัมภาระอำลาที่พัก

09.00

เปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศคันเดิม

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติภูซาง

นำท่านสัมผัสความมหัศจรรย์ของ น้ำตกอุ่นภูซาง 1 ใน Unseen in Thailand

เดินทางสู่ จ.เชียงราย

12.00

รับประทานอาหารเที่ยง (6) ณ ร้านอาหาร

15.00

นำท่านสู่ชายแดนที่ อ.แม่สาย เหนือสุดยอดแดนสยาม

15.30

นำท่านข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ซีดีต่างๆมากมาย

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร

19.30

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.เชียงราย

เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนหรือเดินชมแสง สียามราตรี ช้อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาซาร์ตามอิสระ

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวเชียงราย-ตักบาตรพระขี่ม้า-ดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-วัดร่องขุ่น

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ

เชิญท่านร่วมทำบุญในรูปแบบใหม่ ตักบาตรพระขี่ม้า แห่งสำนักสงฆ์ ถ้ำป่าอาชาทอง 1 ใน Unseen in Thailand

10.00

เดินทางขึ้นสู่ ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปลาร้า)

10.00

นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและชาเล่ย์ที่สวยงาม

จากนั้นชม สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด ที่มีสีสันสวยงาม

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร

13.00

อำลาดอยตุง เดินทาง เปลี่ยนเป็นรถบัสคันเดิม กลับสู่ ตัวเมืองเชียงราย

15.00

นำท่านสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

จากนั้นชม สะดือเมือง ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองเชียงราย จากนั้นนำท่าน นมัสการ พระหยกเชียงราย ที่วัดพระแก้ว พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (10) ณ ร้านอาหาร จ.พะเยา

19.30

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5. ค่าอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1214 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์