รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ปาย-อ่างขาง-โครงการหลวง 5 วัน 2 คืน

2466-tour-pai-ang-khang-royal-project-5-days-2-nights

โปรแกรมทัวร์ปาย  ครั้งนี้สัมผัสกับบรรยากาศหน้าหนาวของทัวร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน แวะชมน้ำตกหมอกฟ้า ร้าน COFFEE IN LOVE เที่ยวชมดอยอ่างขาง และช้อปปิ้งที่เชียงใหม่ไนท์บาซาร์  และในโปรแกรมทัวร์ปายนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-MSNJ1-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

18.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จัดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00

ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถฐํศปรับอากาศ 2 ชั้น

พร้อมห้องสุขภัณฑ์ รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) และเครื่องดื่มบนรถ

จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเชียงใหม่-น้ำตกหมอกฟ้า-ห้วยน้ำดัง-ปาย

05.00

รุ่งอรุณ ที่ จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ทำธุระส่วนตัว

และ รับประทานอาหารเช้า (2)

08.00

เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ

นำท่านเดินทาง สู่ อ.ปาย ตามเส้นทาง สายแม่มาลัย-ปาย

10.00

นำท่านชม น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกที่มีความสวยงาม ที่ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ ผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์

จากนั้น เดินทางต่อ สู่ อ.ปาย ตามเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามไหล่เขา

12.00

ถึง อ.ปาย

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

13.00

นำท่านเที่ยวชมเมืองปาย เที่ยว วัดน้ำฮู

ให้ท่านนมัสการ พระอุ่นเมือง ที่เชื่อว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

และเชิญท่านสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จากนั้นเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น ให้ท่านได้สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ณ จุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปายได้อย่างชัดเจน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ สะพานปาย สะพานเหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และ ถ่ายรูปที่ร้าน COFFEE IN LOVE ตามอิสระ

16.00

นำท่านเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ท อ.ปาย ให้ท่านได้พักผ่อนภายในรีสอร์ท ที่สวยงามตามอิสระ

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดิน เพลิดเพลินไปกับเมืองปาย ยามราตรี ที่มีมนต์เสน่ห์ เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกมากมาย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวปาย-ดอยอ่างขาง-หมู่บ้านชาวเขา-รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00

อำลาเมืองปาย

นำท่านเดินทางสู่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

09.30

ถึง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชื่นชมความงดงามของเทือกเขาที่สลับซับซ้อนของดอยหลวงเชียงดาว และความสมบูรณ์ของผืนป่า ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร อ.แม่แตง

14.00

เเดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง

ระหว่างทาง แวะชมความเป็นอยู่ของชาวเขาและชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ บ้านขอบด้ง นอแล สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา

17.00

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง รีสอร์ทหรูหรา ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (7) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวเยี่ยมชมโครงการหลวง-วัดบ้านเด่น-เวียงกุมกาม-เชียงใหม่

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

นำท่านเข้าเยี่ยมชม โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ชมแปลงปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว ที่ถือว่าเป็นโครงการเกษตรแห่งแรก ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับชาวไทยภูเขา เพื่อเป็นแหล่งทดลองการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่นในอดีต ซึ่งมีการทดลองปลูกพืชนานาชนิด และมีการจัดเป็นส่วนต่างๆ

11.00

อำลาดอยอ่างขาง

เดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร อ.ฝาง

13.00

นำท่านสู่ วัดบ้านเด่น

นำท่านชมความสวยงามของสถาปัตยล้านนาที่สวยงามภายในวัด ชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านต่อ ครูบาเทือง

ได้เวลาพอสมควรเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

16.30

นำท่านชม เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ 1 ใน Unseeu in Thailand เมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งราย อายุกว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลากชมโบราณสถานต่างๆ พร้อมวิทยากรที่ให้ความรู้กับท่าน

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (10) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ยามราตรีและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์

20.30

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5. ค่าอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1562 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์