รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ทุ่งดอกบัวตอง-แม่สะเรียง-ปาย 5 วัน 2 คืน

2484-tour-tung-bua-tong-mae-sa-reang-pai-5-days-2-nights

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ โปรแกรมทัวร์ทุ่งดอกบัวตองและทัวร์ปายไฮไลท์โปรแกรมนี้ คือการไปชมทุ่งดอกบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอ พร้อมทั้งซื้อของฝากจากชาวกระเหรี่ยงคอยาว จุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม  และในโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROVJ14-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

18.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18
เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00

เดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถบัสปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์

รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่ม แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนบนรถ

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเชียงใหม่ – สวนสนบ่อแก้ว – ถ้ำแก้วโกมล – ดอกบัวตอง - แม่ฮ่องสอน

05.00

รุ่งอรุณที่ จ.เชียงใหม่

นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว รับประทานอาหารเช้า (2)

08.00

เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ  

เดินทางสู่ อ.แม่สะเรียง ตามเส้น ทางสาย เชียงใหม่-จอมทอง-แม่สะเรียง

ระหว่างทางแวะให้ท่านชม สวนสนบ่อแก้ว ชมทิวทัศน์ของสวนสนทีสวยงาม

จากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่สะเรียง ให้ท่านแวะถ่ายรูปดอกบัวตอง ที่ดอยแม่เหาะ

11.30

รับประทานอาหารกลางวัน  (3) ณ ร้านอาหาร อ.แม่สะเรียง

13.00

นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำแก้วโกมล (ถ้ำน้ำแข็ง) เชิญท่านสัมผัสกับผลึกแร่แคลไซด์ ที่เกาะตัวเป็นเหมือนน้ำแข็ง ส่องประกายระยิบระยับอยู่ภายในถ้ำ มีอยู่เพียง 3 แห่งในโลกเท่านั้น ซึ่งแบ่งเป็นห้องต่างๆ ตามระดับความลึกของถ้ำ ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ

15.00

นำท่านชม ทุ่งดอกบัวตอง ที่ ดอยแม่อูคอ ที่บานสะพรั่ง สีเหลืองอร่าม ปกคลุมไปทั่วทั้งภูเขา ซึ่งจะออกดอกเพียงครั้งเดียว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ให้ท่านได้ชื่นชม และ เก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอิสระ

16.00

นำท่านเดินทางเข้าสู่ จ.แม่ฮ่องสอน

18.30

ถึง จ.แม่อ่องสอน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม อิมพีเรียล ธารา แม่ฮ่องสอน หรือเทียบเท่า

19.30

รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเชิญท่านเดินเล่นที่ถนนคนเดิน

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน – ล่องน้ำปาย - กระเหรี่ยงคอยาว-ภูโคลน - ปาย

07.00

รุ่งอรุณวันใหม่ รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านสู่ท่าเรือ ล่องแม่น้ำปาย

สู่ หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว ชื่นชมกับธรรมชาติของแม่น้ำปาย สายน้ำที่ใสสะอาดเย็นสบาย ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ยามเช้า

นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาว กระเหรี่ยงคอยาว (ปาดอง) ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเลือกซื้อของฝากจากชาวกระเหรี่ยงคอยาว

09.30

นำท่านขึ้นสู่ ดอยกองมู

นำท่านสักการะพระธาตุดอยกองมู พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอน และชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน

จากนั้นชม วัดจองคำ วัดเก่าแก่ศิลปะแบบไทยใหญ่  วัดจองกลาง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลัก เป็นรูปคน เรื่องพระเวชสันดรชาดก ศิลปะแบบพม่า และชมภาพวาดที่เขียนลงบนกระจก ที่มีความเก่าแก่ สวยงาม

จากนั้นนำท่าน นมัสการพระเจ้า พลาละแข่ง ที่วัดหัวเวียง ชมสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่ที่สวยงาม การฉลุลายลงบนสังกะสี ที่อ่อนช้อย

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร

13.00

นำท่านเดินทางสู่ ภูโคลนคันทรีคลับ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำแร่และโคลนธรรมชาติ ที่มาจากสายน้ำแร่ใต้ภิภพ อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เชิญท่านสัมผัสกิจกรรมการพอกโคลนเพื่อสุขภาพตามอิสระ

15.30

นำท่านชม วนอุทยานถ้ำปลา ชมปลาพลวงจำนวนมากมาย ที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำ ที่น้ำไหลออกมาจากภูเขาตลอดทั้งปี ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นไปด้วยพรรณไม่ใหญ่นานาชนิด

จากนั้นเดินทางสู่ อ.ปาย

18.00

ถึง อ.ปาย นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ้านกระทิงปาย รีสอร์ท อ.ปาย หรือเทียบเท่า

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดิน ยามค่ำคืนของเมืองปาย

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวปาย – วัดน้ำฮู – พระธาตุแม่เย็น – ห้วยน้ำดัง – เชียงใหม่

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00

นำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู นมัสการ พระอุ่นเมือง ที่ศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระพุทธรูปที่มีน้ำซึมออกมาจากพระโมลีตลอดเวลา

สักการะพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล้วนำท่าน สักการะพระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวปาย พร้อมชมทิวทัศน์ของตัวเมืองปาย

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารญี่ปุ่น เพื่อเดินทางข้ามสู่ประเทศพม่า

จากนั้นมีเวลา ให้ท่านลิ้มรสกาแฟ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากมุมสวยๆ ได้ที่ Coffee in Love

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน  (9) ณ ร้านอาหาร

13.00

นำท่านเดินทางกลับสู่ จ.เชียงใหม่

14.30

ถึง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้ท่านได้ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของภูเขาที่สลับซับซ้อน ท่านสามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาว ที่จุดชมวิวดอยกิ่วลม จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกแห่งของเมืองไทย

17.00

ถึง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง เป็นของฝากคนทางบ้าน

18.30

รับประทานอาหารค่ำ  (10) ณ ร้านอาหาร

19.30

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
2. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
3. ค่าที่พัก โรงแรม 2 คืน ตามที่ระบุ,ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
4. ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1780 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์