รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์พืชสวนโลก-สวนแม่ฟ้าหลวง-เวียงกุมกาม-เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 5 วัน 2 คืน

4145-tour-ro-yal-flora-expo-mae-fah-luang-wiang-kum-kam-chiang-mai-night-safari-5-day-2-nights

โปรแกรมทัวร์พืชสวนโลก สำหรับทัวร์พืชสวนโลกกรุ๊ปนี้ จะเห็นได้ว่าเราได้เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับเอาใจนักท่องเที่ยว และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติมคือ วัดร่องขุ่น ดอยสุเทพ เวียงกุมภา เป็นต้น  และในโปรแกรมทัวร์พืชสวนโลกนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROVJ16-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - เชียงราย

18.00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

18.30

ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

พร้อมห้องสุขภัณฑ์ รับประทานอาหารแบบกล่อง (1)และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเชียงราย – ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง - ช้อปปิ้งแม่สาย

06.00

รุ่งอรุณที่ จ.เชียงราย นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า (2)

08.00

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน

เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางขึ้นสู่ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนา ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปลาร้า)

10.00

นำท่านเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและชาเล่ย์ที่สวยงาม

จากนั้นชม สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหารโครงการดอยตุง

13.00

อำลาดอยตุง เปลี่ยนเป็นรถบัสคันเดิม เดินทางสู่ อ.แม่สาย

15.00

นำท่านข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป ซีดีต่างๆมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สามเหลี่ยมทองคำ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง บริเวณดินแดน ที่สามประเทศมาบรรจบกัน อดีตพื้นที่การปลูกฝิ่นและโด่งดังในเรื่องของการค้ายาเสพติด

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร

19.30

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.เชียงราย เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืน หรือ ช้อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาซาร์ตามอิสระ

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวเชียงราย – วัดร่องขุ่น – เชียงใหม่ – ดอยสุเทพ - เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

07.00

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

จากนั้นเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ ตามเส้นทางสาย แม่สรวย-เวียงป่าเป้า

ระหว่างทางให้ท่านชม บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน

12.30

รับประทานอาหารกลางวัน (6) โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

13.30

นำท่านขึ้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ จ.เชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน แล้วเชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย

แล้วเดินทางลงสู่ ตัวเมืองเชียงใหม่

16.00

เดินทางเข้าสู่ เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ 1 ใน Unseeu in Thailand เมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งราย อายุกว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลากชมโบราณสถานต่างๆ พร้อมวิทยากรที่ให้ความรู้กับท่าน

17.00

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.เชียงใหม่

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านชม เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์ยามค่ำคืน นำท่านนั่งรถลากชมภายใน ชมสัตว์ต่างๆในส่วนแสดงของ Savanna Safari และ Predator ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์นานาชนิด โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ

ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 – ไนท์บาซ่าร์ - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

ให้ท่านได้เข้าชมงาน “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล 3 วโรกาสของปวงชนชาวไทย คือ เฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระชนม์พรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ชมความงดงามยิ่งใหญ่ตระการตา ของพรรณไม้นานาชนิด ไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงาม จากหน่วยงานต่างๆ และจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้

12.00

บริการอาหารกลางวัน ตามอิสระภายในงาน

13.00

ให้ท่านชมงาน พืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 ต่อช่วงบ่ายตามอิสระ

17.30

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย นำท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่ อาทิ แหนม หมูยอ และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (9)ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ยามราตรีและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์

19.30

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 316 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์