รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ราชพฤกษ์-พระธาตุแม่เย็น-น้ำตกหมอกฟ้า-ถนนคนเดิน 5 วัน

4146-tour-rat-cha-phruek-phra-that-mae-yen-mok-fa-waterfall-walking-street-5-days

โปรแกรมทัวร์ราชพฤกษ์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ชอบการเดินทางโดยรถ ความพิเศษคือการได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและความเป็นอยู่ของท้องถิ่นนั้น ตบท้ายด้วยทัวร์พืชสวนโลกในวันสุดท้าย และในโปรแกรมทัวร์ราชพฤกษ์นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROVJ17-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - เชียงใหม่

18.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00

ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

พร้อมห้องสุขภัณฑ์ รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) และเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเชียงใหม่ – น้ำตกหมอกฟ้า – ปาย – พระธาตุแม่เย็น – วัดน้ำฮู - ถนนคนเดิน

05.00

รุ่งอรุณที่ จ.เชียงใหม่

นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า (2)

08.00

นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ

เดินทางสู่ น้ำตกหมอกฟ้า น้ำตกที่มีความสวยงาม ที่ร่มรื่นไปด้วยธรรมชาติ ผืนป่าที่ยังคงความสมบูรณ์

จากนั้นเดินทางต่อ สู่ อ.ปาย

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร อ.ปาย

13.00

นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุแม่เย็น ให้ท่านได้สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของ อ.ปาย ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง ณ จุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปายได้อย่างชัดเจน แล้วเดินทางสู่ วัดน้ำฮู ที่ประดิษฐาน พระอุ่นเมือง ที่เชื่อกันว่า สร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชน หมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่เป็นศูนย์วัฒนธรรม ชมชีวิตความเป็นอยู่ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ นั่งชิงช้า หรือลิ้มรสหมั่นโถวร้อนๆ ตามอิสระ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ สะพานปาย สะพานเหล็กสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง และ ถ่ายรูปที่ร้าน COFFEE IN LOVE ตามอิสระ

17.00

ถึง อ.ปาย นำท่านเข้าสู่ที่พัก รีสอร์ท อ.ปาย เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของ ถนนคนเดิน เพลิดเพลินไปกับเมืองปาย ยามราตรี ที่มีมนต์เสน่ห์ เมืองท่องเที่ยวที่น่ารัก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกมากมาย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวปาย – ห้วยน้ำดัง – เชียงใหม่ – วัดบ้านเด่น - เวียงกุมกาม

07.00

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นมีเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

08.00

เดินทางกลับสู่ จ. เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชม อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชื่นชมความงดงามของเทือกเขาที่สลับซับซ้อนของดอยหลวงเชียงดาว และความสมบูรณ์ของผืนป่า ณ จุดชมวิวดอยกิ่วลม

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร อ.แม่แตง

13.00

นำท่านสู่ วัดบ้านเด่น นำท่านชมความสวยงามของสถาปัตยล้านนาที่สวยงามภายในวัด ชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาวบ้านต่อ ครูบาเทือง ได้เวลาพอสมควรเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่

15.30

นำท่านชม เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ 1 ใน Unseeu in Thailand เมืองเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งราย อายุกว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลากชมโบราณสถานต่างๆ พร้อมวิทยากรที่ให้ความรู้กับท่าน

16.30

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม All Seasons จ .เชียงใหม่

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (7) แบบขันโตกดินเนอร์ ลิ้มรสอาหารแบบล้านนาพร้อมชมการแสดงของชาวเหนือที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ กลองสะบัดชัย ฟ้อนสาวไหม ฯลฯ แล้วกลับสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 – ไนท์บาซ่าร์ - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่

ให้ท่านได้เข้าชมงาน “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคล 3 วโรกาสของปวงชนชาวไทย คือ เฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระชนม์พรรษา 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ชมความงดงามยิ่งใหญ่ตระการตา ของพรรณไม้นานาชนิด ไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงาม จากหน่วยงานต่างๆ และจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้

12.00

บริการอาหารกลางวัน ตามอิสระภายในงาน

13.00

ให้ท่านชมงาน พืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554 ต่อช่วงบ่ายตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมาย

17.30

ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่ อาทิ แหนม หมูยอ และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (9) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นเชิญท่านเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่ยามราตรีและเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์

20.30

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 443 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์