รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์งานพืชสวนโลก-สวนสัตว์เชียงใหม่-อะควาเรี่ยม 3 วัน (PG)

4405-tour-ro-yal-flora-expo-chiang-mai-zoo-aquarium-3-days-pg

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ ซึ่งเดินตามวันสำหรับการทัวร์งานพืชสวนโลกโปรแกรมนี้ และยังมีได้ไปสถานที่ขึ้นชื่อสำคัญของเชียงใหม่ เช่น พระธาตุดอยสุเทพ สวนสัตว์เชียงใหม่ สักการะพระพุทธสิหิงค์ นั่งรถรางชมเมือง

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-CMIJ5-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ-ท่องเที่ยวเชียงใหม่-ดอยสุเทพ-สวนสัตว์เชียงใหม่-อะควาเรี่ยม

06.30

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์-เอฟ (F) สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับท่าน และ คอยอำนวยความสะดวกที่สนามบิน

08.00

นำท่านเหิรฟ้า สู่ จ.เชียงใหม่ โดยเครื่องบิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ PG 215

09.10

ถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับกระเป๋าสัมภาระ

10.00

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ขึ้นสู่ ดอยสุเทพ กราบสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ และพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีมะแม สัมผัสบรรยากาศของเมืองเชียงใหม่ จากมุมมองบนยอดดอยสุเทพ

12.00

บริการอาหารกลางวัน(1) โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น

13.00

จากนั้นชมความน่ารักของหมีแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ย และสมาชิกใหม่ แพนด้าน้อย หลินปิง ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆอีกมากมาย

จากนั้นเที่ยวชม Chiangmai Zoo Aquarium ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ อุโมงค์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ยาวที่สุดโลก ด้วยความยาวกว่า 133 เมตร

17.00

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่ หรือ เทียบเท่า

19.00

บริการอาหารค่ำ(2) แบบขันโตกดินเนอร์ สิบสองปันนาขันโตก
พร้อมชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองล้านนา อาทิเช่น รำเทียน ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยววัดพระสิงห์-เวียงกุมกาม-งานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2554

07.00

บริการอาหารเช้า (3) ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เดินทางสู่ วัดพระสิงห์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ภายในวิหารลายคำ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (พระสิงห์) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารที่สวยงาม ชมวิหาร และ หอไตร สถาปัตยกรรมแบบล้านนา และ เป็นสถานที่ไหว้พระธาตุปีเกิดของปีมะโรง ตามความเชื่อของชาวล้านนา

09.00

เดินทางสู่ เวียงกุมกาม นครใต้ภิภพ อายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ให้ ท่านได้นั่งรถราง ชมโบราณสถานต่างๆ ภายในเวียงกุมกาม อาทิ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างค้ำ และ ซากโบราณสถานอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้คำบรรยายตลอดการเดินทาง

11.30

บริการอาหารกลางวัน (4) ร้านอิ่มปลาเผา

13.00

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านได้เข้าชมงาน “มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2554” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ชมความงดงามยิ่งใหญ่ตระการตา ของพรรณไม้นานาชนิด ไม้ดอก ไม้ประดับที่สวยงาม จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสวนจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ ชมไฮไลท์ของงานในช่วงค่ำ การแสดง แสง สี ที่สวยงามตระการตา

บริการอาหารค่ำ ตามอิสระ เพื่อความสะดวกในการชมงาน

20.00

ถึงเวลานัดหมายนำท่านสู่ ถนนคนเดิน ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ที่เรียงรายตลอดสองฝั่งถนน เชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอิสระ

22.30

เดินทางเข้าสู่ ที่พัก โรงแรม ฟูราม่า เชียงใหม่ หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์-โครงการเกษตรหลวง-พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ

06.00

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้า บริการอาหารเช้า(5) ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ นำท่านเดิน ชมต้นกุหลาบพันปี (ออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์) ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น ชมป่าดึกดำบรรพ์ ต้นไม้ใส่เสื้อ และ พืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น

เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ และ สามารถชมทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

12.00

บริการอาหารกลางวัน (6) ร้านครัวมิตรภาพ

13.00

เดินทางสู่ อ.สันป่าตอง

14.30

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ พระพิฆเนศ ที่ประดิษฐานองค์พระพิฆเณศกว่า 1,000 องค์ ซึ่งมีปางต่างๆ มากมาย วัสดุที่สร้างมีตั้งแต่เนื้อทองคำ เงิน นาก ทองแดง ทองเหลือง แก้ว หิน ดิน ผง ไม้ ฯลฯ เชิญท่านสักการะองค์พระพิฆเนศได้ตามอัธยาศัย

15.30

เดินทางกลับสู่ ตัวเมือง ซื้อของฝากของที่ระลึกจาก จ.เชียงใหม่ อาทิ ร่ม เครื่องเงิน เครื่องหนัง และ ของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู เป็นต้น

17.00

บริการอาหารค่ำ (7) ร้านสวนผัก

18.00

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เช็คอินสัมภาระและรับบัตรขึ้นเครื่อง

19.35

นำท่านเหิรฟ้า กลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 220

20.55

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงใหม่-กรุงเทพ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ชั้นประหยัด
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
7. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ,ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ที่นั่งละ 5,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์
3. ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระเงินครบ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เป็นอย่างน้อย
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมดให้
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน บริษัทฯ ขอเก็บเงินค่ามัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน บริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์ทั้งหมด
5. การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและยึดเงินมัดจำ
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว เพื่อความสะดวกสบานในการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน , ความล่าช้าของพาหนะการเดินทาง , การประท้วง , การก่อจลาจล , อุบัติภัยธรรมชาติ และอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องมาจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1265 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์