รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม 3 วัน (เครื่องบิน)

7527-tour-chiang-rai-chiang-mai-monjam-air-3-days

โปรแกรมทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม จะพาทุกท่านเที่ยวชมความสวยงามต่างๆของเมืองเชียงราย พาท่านชมวัดร่องขุ่น นำท่านสักการะพระธาตุดอยตุง เที่ยวชมความงามของพืชเมืองหนาว ณ ม่อนแจ่ม และในโปรแกรมทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่-ม่อนแจ่มนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-2PROVJ22-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ –เชียงใหม่ – เชียงราย – วัดร่องขุ่น – ดอยตุง – พระธาตุดอยตุง

04.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ ดอนเมือง เช็คอินตั๋วเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชีย/ นกแอร์/ โอเรียล ไทย

06.40

เหิรฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย/ นกแอร์/ โอเรียล ไทย เที่ยวบินที่..

07.50

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทีมงานบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สู่ จ.เชียงราย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น วัดที่สร้างขึ้นตามความเชื่อของคนที่ได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง และ อุทิศตนเอง และ งินทองเพื่อสร้างสาสนสถานที่คนไทย และ ต่างประเทศต้องตะลึงในความสวยงามอันวิจิตรตระการตา ควบคุมการสร้างโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินด้านจิตรกรรมชื่อดัง

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ดอยตุง โดยเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น

นำท่านชมความงามตามธรรมชาติของดอกไม้นานาชนิด ณ สวนสมเด็จย่า

จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีกุน

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท (หรือ เทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ

18.00

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวไร่ส้ม – ดอยอ่างขาง – ดินเนอร์ขันโตก

07.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหาร
เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ พร้อมออกเดินทาง นำท่านตามรอยละครชื่อดัง “ธรณีนี่นี้ใครครอง” นำแสดงโดยสองพระ-นางยอดฮิต “ณเดชน์-ญาญ่า” ณ ไร่ส้ม สัมผัสกับสวนส้มนับร้อยไร่ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากส้มนานาชนิด

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง โดยเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมพืชเศรษฐกิจอื่นๆมากมาย พร้อมเลือกซื้อผลิตผลของผักผลไม้เมืองหนาวในชื่อ “ดอยคำ” ที่จำหน่ายไปทั่วประเทศ และ ต่างประเทศ ชมสวนกุหลาบ สวนบอนไซ สวนไม้ดอกนานาชนิด

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมรอยัลล้านนา จ.เชียงใหม่ (หรือ เทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) แบบ ขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงกว่า 10 ชุด

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม – ดอยสุเทพ – พระธาตุดอยสุเทพ - ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

06.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหาร
เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ นำทุกท่านเที่ยวชมความงามของเหล่าพืชพันธุ์เมืองหนาว ณ ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในบริเวณโครงการหลวงหนองหอย สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายตลอดทั้งปีบนความสูงกว่า 1,350 เมตร พร้อมตามรอยละคร-หนังหลากหลายเรื่องที่ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นโลเกชั่นหลักในการถ่ายทำ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำเกิดปีมะแม อิสระให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลง จากดอย

พร้อมแวะให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อนานาชนิดเป็นของฝาก อาทิ เช่น แคบหมู, ไส้อั่ว, น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.เชียงใหม่ เช็คอินตั๋วเครื่องบิน ณ เคาเตอร์สายการบิน แอร์ เอเชีย/ นกแอร์/ โอเรียล ไทย รับบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)

17.30

พร้อมออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย/ นกแอร์/ โอเรียลไทย เที่ยวบินที่.......

18.35

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับมิรู้ลืม

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ สายการบินตามระบุ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ( นอน 2 ท่าน / ห้อง )
3. รถตู้รุ่นใหม่ D4D นำเที่ยว
4. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
5. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
7. ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
8. ค่าเข้าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
9. ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
การสำรองที่นั่ง
วางมัดจำท่านละ 5,000 บาท (เพื่อทำการจองตั๋วเครื่องบิน) โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2. บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และ
3. เหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง กรณียกเลิกการเดินทางทัวร์ดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการงดคืนเงินมัดจำ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสายการบินต้นทุนต่ำ (LOW-COST AIRLINE)

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1385 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์