รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์แม่ฮ่องสอน-ปาย-ม่อนแจ่ม 3 วัน (เครื่องบิน)

7528-tour-mae-hong-son-pai-mai-monjam-air-3-days

โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน นี้นำท่านเดินทางท่องเที่ยวชมออบหลวง เที่ยวชมสวนสนบ่อแก้ว หินย้อย ณ ถ้ำแก้วโกมล สักการะพระธาตุดอยกองมู  จากนั้นเดินทางเที่ยวชมถนนคนเดินอ.ปาย และเที่ยวชมม่อนแจ่ม และในโปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอนนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-MSNJ2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ –เชียงใหม่ – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – ถ้ำแก้วโกมล – หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู

...

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เช็คอินตั๋วเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบิน แอร์ เอเชีย / นกแอร์ / โอเรียล ไทย

...

เหิรฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย / นกแอร์ / โอเรียล ไทย เที่ยวบินที่........

...

เดินทางถึงท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ทีมงานบริษัท คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

นำท่านเดินทางเที่ยวชม ออบหลวง (UNSEEN THAILAND) หรือ แกรนด์แคนย่อนเมืองไทย พร้อมชมตำนานก้อนหินจูบกัน ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของสายน้ำที่มีอณุภาพรุนแรง สามารถกัดเซาะหินผาอันแข็งแกร่งให้กลายเป็นช่องโหว่แยกออกจากกัน มองเห็นราวกับว่าก้อนหินทั้งสองกำลังหันหน้าจูบกัน

จากนั้นเที่ยวชม สวนสนบ่อแก้ว ชมและถ่ายรูปกับป่าสนสามใบที่เรียงรายโดยรอบ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง อาทิ Happy Birthday, The Letter ฯลฯ

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร....

หลังอาหาร นำท่านชมความสวยงามของหินงอก-หินย้อย ณ ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN THAILAND) ถ้ำหิมะที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระราชินีเสด็จมาพระราชทานชื่อห้องต่างๆภายในถ้ำ (ช่วงเทศกาล...หากรอคิวนานเกิน 2 ชั่วโมง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ)

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว สัมผัสวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงคอยาว เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Handmade จากชาวเขา

พร้อมสักการะ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคล

18.00

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร....

หลังอาหาร นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เมาเท่น อินน์ (หรือเทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวปางอุ๋ง – ภูโคลน –วัดน้ำฮู - สะพานประวัติศาสตร์ - Coffee in love - ถนนคนเดินปาย

05.30

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางสู่ บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบ ๆ ทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายใน โครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2 หรือ ปางอุ๋ง

07.30

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหาร

หลังอาหาร เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์

นำทุกท่านเดินสู่ ภูโคลน (UNSEEN THAILAND) ชมแหล่งโคลนบริสุทธิ์ 1 ใน 3 แห่งของโลก อิสระให้ทุกท่านได้พอกโคลนตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางสู่ อ.ปาย

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปาย ณ วัดน้ำฮู กราบขอพร หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปสิงห์สามอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปายศรัทธาให้ความเคารพ ปะพรมน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าไหลออกมาจากพระเศียรของพระอุ่นเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์ (ท่าปาย) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารชาวญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่า เช่นเดียว กับสะพานข้ามแม่น้ำแคว พร้อมชมและถ่ายรูปกับร้านกาแฟชื่อดังของเมืองปาย COFFEE IN LOVE สถานที่ถ่ายทำละครชื่อดัง “อุบัติรักข้ามขอบฟ้า” นำแสดงโดย กอล์ฟ ไมค์ นักร้องคู่ดูโอชื่อดัง

19.00

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร อิสระให้ทุกท่านได้เที่ยวชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ณ ถนนคนเดินเมืองปาย

สมควรแก่เวลานำพาทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ณ เมืองปาย รีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย.ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวห้วยน้ำดัง – ม่อนแจ่ม – ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

05.00

สวัสดิ์ยามเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง

ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า ณ จุดชมวิวกิ่วลม

พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านชมความงามของเหล่าพืชพันธุ์เมืองหนาว ณ ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในบริเวณโครงการหลวงหนองหอย สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายตลอดทั้งปีบนความสูงกว่า 1,350 เมตร พร้อมตามรอยละคร-หนังหลากหลายเรื่องที่ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นโลเกชั่นหลักในการถ่ายทำ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน จ.เชียงใหม่

ระหว่างทางแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อนานาชนิดเป็นของฝาก อาทิเช่น แคบหมู, ไส้อั่ว, น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ

นำท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชีย / นกแอร์ / โอเรียล ไทย รับบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)

พร้อมออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย / นกแอร์ / โอเรียล ไทย เที่ยวบินที่..

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับมิรู้ลืม

 

**พิเศษ...หากเดินทางตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์...อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่น ณ “ถนนคนเดินเชียงใหม่” **

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ท่าน / ห้อง)
3. รถตู้ปรับอาการนำเที่ยว D4D รุ่นใหม่
4. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
5. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
7. ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
8. ค่าเข้าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
9. ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
การสำรองที่นั่ง
- วางมัดจำท่านละ 5,000 บาท (เพื่อทำการจองตั๋วเครื่องบิน) โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง
- อย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2. บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และ
3. เหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง
5. กรณียกเลิกการเดินทางทัวร์ดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการงดคืนเงินมัดจำ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสายการบินต้นทุนต่ำ (LOW-COST AIRLINE)

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 850 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์