รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์มหกรรมดอกไม้อาเซียนเชียงราย-วัดร่องขุ่น-เชียงแสน-ภูชี้ฟ้า 3 วัน (เริ่มเชียงราย)

7580-tour-asian-flower-festival-chiang-rai-wat-rong-khun-chiang-saen-phu-chi-fa-3-days

โปรแกรมทัวร์เชียงราย โปรแกรมทัวร์นี้นำท่านเดินทางขึ้นดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง ชมช้างและตุงเฉลิมพระเกียรติ ข้ามฝากไปยังฝั่งลาว เดินทางไปท่องเที่ยวยังภูชี้ฟ้าเพื่อชมทะเลหมอก จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านนันทวัน และในโปรแกรมทัวร์เชียงรายนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้า หน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CRIJ2-3CRI

 

ทัวร์วันที่ 1) เชียงราย – ดอยตุง – วัดร่องขุ่น – หอนาฬิกาเชียงราย - ถนนคนเดินเชียงราย

09.15

ถึง ท่าอากาศยานเชียงราย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ

09.30

เดินทางขึ้น ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือ สวนดอกไม้ดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตำหนัก สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ภายในสวนถูกตกแต่ง ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัว งานประติมากรรมนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่า "ความต่อเนื่อง" นอกจากแปลงไม้ประทับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่ม จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่างๆ ที่มีดอกสวยงามมาก ออกจากสวนดอยตุง

พาเที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จย่า ปลูกแบบง่ายๆ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระตำหนักสร้างด้วยไม้ทั้งหลังโดยมีโครงเหล็กอยู่ภายใน ไม้ในการสร้างเป็นไม้ลังใส่สินค้าที่การท่าเรือฯ คลองเตย ทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จย่า เมื่อสร้างออกมาแล้วสวยงามยิ่งนัก รูปแบบการสร้างเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมล้านนากับบ้านพื้นเมืองสวิตเซอร์แลนด์ ที่เพดานห้องโถงทำเป็นเพดานดาว บริเวณด้านหลังพระตำหนักมีระเบียงยื่นออกไป เมื่อยืนที่ระเบียงจะเห็นทัศนียภาพของดอยตุงที่สวยงาม บริเวณขอบระเบียงมีกระบะปลูกไม้ดอกที่มีสีสันสวยงาม พระตำหนักเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม โดยจะต้องมีมัคคุเทศก์ของพระตำหนักเป็นผู้นำเยี่ยมชม

12.00

บริการอาหารกลางวัน (1)

13.00

นำท่านสู่ วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่น รังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตาผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาน่าสนใจมาก ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง

เย็น

บริการอาหารเย็น (2)

พาชม หอนาฬิกาเชียงราย ซึ่งจัดแสดงด้วยระบบ Light & Sound สีสันงดงาม ออกแบบโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

จากนั้นพาไปเดินชมบรรยากาศ ถนนคนเดินเชียงราย เลือกซื้อสินค้าถูกใจ สินค้าทำมือ ของฝาก

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยววัดพระแก้ว – สามเหลี่ยมทองคำ – พระเจ้าล้านตื้อ

07.00

บริการอาหารเช้า (3) ภายในที่พัก

08.00

พาท่านเที่ยวชม วัดพระแก้ว สถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระคู่บ้านคู่เมืองของไทย

จากนั้น เดินทางไปเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ นั่งเรือลำใหญ่ชมวิวชายแดนสามประเทศ ไทย-พม่า-ลาว ชมทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำโขง ชมช้างและตุงเฉลิมพระเกียรติ ข้ามฟากไปเที่ยวฝั่งชายแดนลาว บริเวณเกาะดอนซาว เลือกซื้อสินค้าพื้นถิ่นอย่างจุใจ

เดินทางกลับมานมัสการพระเจ้าล้านตื้อ หรือ พระเจ้าสี่แผ่นดิน ที่ประดิษฐานโดดเด่นที่สามเหลี่ยมทองคำ

12.00

บริการอาหารกลางวัน (4) ริมฝั่งโขง

13.00

พาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ภูชี้ฟ้า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง

เย็น

บริการอาหารเย็น (5)

พร้อมชมพระอาทิตย์ ณ รีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวผาบ่อง-ผาตั้ง ดอยผาตั้ง - มหกรรมอาเซียนดอกไม้เชียงราย 2012) – ร้านนันทวัน – เชียงราย

05.00

อรุณสวัสดิ์ พาท่านเดินทาง ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ยออดภู ภูชี้ฟ้า เป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติด้วยลักษณะหน้าผาปลายยอดแหลม เป็นแนวยาวที่ชี้ไปบนฟ้า ทางฝั่งประเทศลาว จึงเป็นที่มาของชื่อเรียกว่า "ภูชี้ฟ้า" นั่นเอง ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ทั้งนี้ กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง "ภูชี้ฟ้า" เป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541 ด้วยเนื้อที่ประมาณ 2,500 ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,200 เมตร ถึง 1,628 เมตร

จากนั้นเดินทางลงมายังที่พัก เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย

พร้อม บริการอาหารเช้า (6) ภายในที่พัก

08.30

พาท่านเดินทางต่อไปยัง ผาบ่อง-ผาตั้ง ดอยผาตั้ง อยู่ห่างจากภูชี้ฟ้าไปประมาณ 24 กิโลเมตร ในเขตบ้านผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น เมื่อชมทะเลหมอกยามเช้าที่ ภูชี้ฟ้า แล้ว ช่วงบ่ายจึงเหมาะที่จะไปเที่ยว ดอยผาตั้ง สิ่งที่น่าดูของ ดอยผาตั้ง คือ ทิวทัศน์ที่มองเห็นแม่น้ำโขงที่กั้นพรมแดนไทย-ลาว ทิวทัศน์สุดสายตากับป่าเขียวๆ บริเวณทางขึ้นสู่ผาตั้งยังมีผาบ่องลักษณะเป็นช่องหินขนาดใหญ่ ขนาดคนเดินผ่านได้ มองเห็นทิวทัศน์ของลาวได้สวยงามเช่นกัน

12.00

บริการอาหารเที่ยง (7)

13.00

ชมความงามของดอกไม้อาเซียนและไม้ดอกเมืองหนาว ไม้ดอกเขตร้อน ในงาน “มหกรรมอาเซียนดอกไม้เชียงราย 2012) นำเอาพันธุ์ไม้หายากมาแสดงในงานนี้ และในงานจะมีสัตว์มาแสดงด้วย เช่น นกฟลามิงโก นกเพ็นกวิน ม้าแคละ ฯลฯ และดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแห่งเมืองหนาว โดยเฉพาะไฮไลท์ของงาน "เราจะทำให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศแห่งความหนาวเย็นกับหิมะและเอสกีโม" และที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของงานคือ "การประกวดมิสอาเซียน" พร้อมชมขบวนแห่ทางน้ำจะเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงราย หรือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ที่จะมีขบวนแห่เรือดอกไม้ เพื่อเพิ่มสีสันให้กับงานและการใช้ประโยชน์ทางสายน้ำกก ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัด

16.00

พาเลือกซื้อของฝาก เช่น แคบหมู แหนม น้ำพริกหนุ่ม ร้านนันทวัน ของฝาก

17.00

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงราย เช็คอินสัมภาระและรับบัตรขึ้นเครื่อง

18.25

นำท่านเหิรฟ้า กลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบิน...

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้นำเที่ยวตลอดรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
5. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 415 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์