รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เชียงใหม่-ดอยอินทนนท์-ดอยอ่างขาง-บ้านปะลองนอแล 4 วัน

8133-tour-chiang-mai-doi-inthanon-doi-ang-khang-ban-palong-nola-4-days

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่นี้นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่  เที่ยวชมดอยอินทนนท์ เยี่ยมชมน้ำตกวชิรธาร ชมวิวที่ดอยอ่างขาง  สักการะพระธาตุจอมทอง ทานอาหารค่ำแบบขันโตก และในโปรแกรมทัวร์เชียงใหม่นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-CMIJ5-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพ - เชียงใหม่

17.00

พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก

18.00

ออกเดินทางโดยรถตู้แบบ V.I.P. สู่ จ.เชียงใหม่

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ อิสระพักผ่อน

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวเชียงใหม่ – ดอยอินทนนท์ – น้ำตกวชิรธาร – บ้านแม้ว – โครงการหลวง – วัดพระธาตุจอมทอง – บ้านถวาย – ขันโตก

06.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้ท่านทำกิจธุระส่วนตัวอาบน้ำ

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ อ. จอมทอง

นำทางสู่ ดอยอินทนนท์ มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเป็นจุดที่สูงที่สุดในสยาม ระดับ 2565 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสถานีเรดาร์กองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้ายเอกลักษณ์ของดอยอินทนนท์คือ ต้นกุหลาบพันปี

จากนั้นนำท่าน เยี่ยมชมน้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ “ตาดฆ้องโยง”ภายหลังเปลี่ยนชื่อตามพระนามภิไธยของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร ตรงข้ามมีหน้าผาสูงชันเรียกว่า “ผาแว่นแก้ว”

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิกหรือแบบพื้นบ้านในอุทยาน

จากนั้นนำท่านสู่วัดพระธาตุจอมทอง พระธาตุประจำปีเกิดปีชวด สร้างเมื่อพุทธศักราช 1994 โดยนายสร้อย นางเม็งเป็นผู้สร้างขึ้นบนดอยจอมทอง จึงได้ชื่อว่า “ วัดพระธาตุเจ้าศรีจอมทอง”

จากนั้นนำท่านสู่ หัตถกรรมไม้ บ้านถวาย หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทยกับความมีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมของชาวเหนือ

เข้าสู่ที่พักที่ ณ CH HOTEL หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวเชียงใหม่ – ดอยอ่างขาง – สถานีเกษตรโครงการหลวง - ชายแดนไทย พม่า – บ้านปะลอง นอแล

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบบุฟเฟ่ต์

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.ฝาง

มุ่งหน้าสู่ ดอยอ่างขาง เป็นเทือกดอยสูงติดกับสันเขาพรมแดนประเทศไทย-พม่า ดอยอ่างขางมีลักษณะเป็น แอ่งที่ราบในหุบเขาลักษณะเหมือนท้องกระทะหรือเหมือนอ่าง อยู่ที่ระดับความสูง 1,400 เมตร(ระยะทางประมาณ 160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)

ระหว่างทางนำท่านแวะชมถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใสไหลเย็นจากในถ้ำไหล ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำ เป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปีไม่มีเหือดหาย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ถึง ดอยอ่างขาง

นำท่านชมดอกไม้เมืองหนาวภายในโครงการฯ สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่นและหยุดการทำลายป่า ภายในโครงการมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาก เช่น แปลงปลูกไม้ดอก-ไม้ประดับกลางแจ้ง แปลงปลูกไม้ในร่ม แปลงปลูกผัก แปลงปลูกผักในร่ม สวนไม้ดัด แปลงผักไร้สารพิษ ชมเรือนกุหลาบดอกใหญ่ กลิ่นหอม สวนดอกท้อ สวนบ๊วย ป่าซากุระ ป่าเมเปิ้ล ฯลฯ

นำท่านชมผลิตภัณฑ์จากสวนเกษตรมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับบ้าน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ทีพัก

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ..... หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวดอยอ่างขาง – ชมพระอาทิตย์ขึ้น - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง – ตลาดอ่างขาง -กรุงเทพ

05.30

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวกิ่วลม ชมสายหมอกสลับแสงแห่งรุ่งอรุณ สัมผัสความสดชื่นท่ามกลางธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าตรู่พร้อม

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านนอแล สัมผัสวิถีชีวิตชาวปะหล่อง อดีตชนเผ่าดั้งเดิมของพม่า มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน จำหน่ายและเยี่ยมฐานปฏิบัติการนอแล ชมชายแดนไทย-พม่า ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทย - พม่า แต่เดิมคนกลุ่มนี้อยู่ในพม่าและพึ่งอพยพมาที่นี่ได้ประมาณ 15 ปี คนที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าปะหล่อง เชื้อสายพม่า ซึ่งมีภาษาและวัฒนธรรมเป็น ของตนเอง นับถือศาสนาพุทธ ทุกวันพระผู้คนที่นี่หยุดอยู่บ้านถือศีล จากหมู่บ้านนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของธรรมชาติ บริเวณพรมแดนไทย-พม่าได้อย่างสวยงาม

นำท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านขอบด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอ ชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่ามูเซอ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังตลาดอ่างขาง มีอาหารแห้งมากมายให้เลือกซื้อ เช่น ท้อ บ๊วย ฯลฯ

สมควรแก่เวลานำท่านลงจากดอยอ่างขาง

เดินทางตามเส้นทาง อ.เชียงดาว-แม่ริม สู่เชียงใหม่

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสวนสายน้ำผึ้ง

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่บ้านบ่อสร้าง ชมการสาธิตการทำร่มกระดาษสา เครื่องเงิน อัญมณี ทอผ้าไหม เครื่องหนัง เครื่องปั้นดินเผา

จากนั้นช้อปปิ้งส่งท้ายที่ตลาดวโรรส หาซื้อของฝากของที่ระลึก หรือแวะโรงงานขายส่งแหนมหมูยอ ท้อดอง น้ำพริกหนุ่ม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นออกเดินสู่ กรุงเทพฯ

24.00

ถึง ณ จุดนัดพบกรุงเทพมหานครฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้อากาศนำเที่ยว พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
2. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
3. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่น
4. ค่าบริการนำทัวร์โดย มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ และพนักงานขับรถ
4. ค่าวีซ่า กรณีพาสปอร์ตต่างชาติ (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
- กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 4,000 บาท
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
กรณียกเลิก
1. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 29 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
2. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 14 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
3. กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วันทำการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 776 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์