รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์น่าน-ผาชู้-ดอยภูคา-นั่งรถรางชมเมือง-พระธาตุแช่แห้ง 4 วัน

8406-tour-nan-pha-chu-doi-phu-kha-city-tram-phra-that-chae-haeng-4-days

โปรแกรมทัวร์น่าน ทัวร์นี้ออกเดินทางโดยรถตู้VIP อรุณสวัสดิ์ที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ถ่ายรูปชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก ชมงาช้างดำ  จากนั้นนั่งรถรางซิตี้ทัวร์ชมเมืองน่าน และในโปรแกรมทัวร์น่านนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NANJ1-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - น่าน

19.00

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ทีมงาน คอยต้อนรับ

19.30

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง สู่ จ.น่าน

แวะ บริการข้าวต้มรอบดึกที่ (มื้อที่ 1)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติศรีน่าน – ผาชู้ – ดอยเสมอดาว – งาช้างดำ – วัดภูมินทร์ - นั่งรถรางชมเมืองน่าน

05.30

อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นำท่านชมทะเลหมอก และ พระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่ จุดชมวิวผาชู้ และ จุดชมวิวดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ (หากวันไหนไม่มีทะเลหมอกก็จะเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา)

07.30

บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารอุทยานศรีน่าน (มื้อที่ 2)

หลังอาหารให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูป ชม สายเสาธงที่ยาว ที่สุดในโลก

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย ชมปฏิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและฝน กัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน

12.00

บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนแก้ว ริมน้ำน่าน (มื้อที่ 3)

หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครน่านและเป็นหอคำของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์เมืองน่าน

นำท่านชม งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก)

จากนั้นนำท่านนมัสการ พระประธานจตุรทิศ (UNSEEN) และ ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์

จากนั้นนำท่านนั่งรถรางซิตี้ทัวร์ชมเมืองน่าน ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน UNSEEN) ที่ วัดปรางค์

นำท่านเข้าที่พัก อูปแก้ว รีสอร์ท อ.ปัว

19.00

บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวดอยภูคา - บ้านร้องแง - วัดหนองแดง - บ้านหนองบัว - วัดหนองบัว - พระธาตุแช่แห้ง

07.00

บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 5)

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา

ชม ต้นชมพูภูคา ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาวและต้นเต่าร้างยักษ์

12.00

บริการอาหารกลางวันร้านอาหารอุทยานฯดอยภูคา (มื้อที่ 6)

หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม บ้านร้องแง ชมหมู่บ้านไทลื้อที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน การแต่งกายและมีภาษาพูดเป็นของตนเอง

ออกเดินทางสู่ อ.เชียงกลาง

ชม สถาปัตยกรรมไทลื้อที่วัดหนองแดง

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านไทยลื้อ ที่บ้านหนองบัว

ชม จิตรกรรมฝาผนัง ที่วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา

นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) เพื่อเป็นสิริมงคล

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากจากเมืองน่าน อาทิ ผ้าทอลายน้ำไหลของชาวไทยลื้อ เครื่องเงินเมืองน่าน และนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน

นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย ณ โรงแรมศศิดารารีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน

19.00

บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมน้ำน่าน (มื้อที่ 7)

หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวตลาดเช้า – แพะเมืองผี – พระธาตุช่อแฮ – วัดพระพุทธชินราช - กรุงเทพฯ

06.00

อรุณสวัสดิ์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเช้า ของจังหวัดน่านซึ่งคล้ายกับเมืองหลวงพระบาง

07.00

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8)

หลังอาหารนำออกเดินทางสู่ จ.แพร่

แวะชม แพะเมืองผี ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดิน

และนมัสการ พระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล) เพื่อเป็นสิริมงคล

12.00

บริการอาหารกลางวันร้านอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่ (มื้อที่ 9)

หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก

แวะ ซื้อของฝากกลับบ้าน

นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เพื่อเป็นสิริมงคล

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์

แวะบริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารสี่แควริเวอร์ไซด์ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 10)

23.00

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D พร้อมทีวี วีซีดีคาราโอเกะ
2. ค่าที่พัก 2 คืน (พักรีสอร์ท 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าอาหาร 10 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
6. มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
รองเท้าแตะ, ชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่าย, ถุงกันน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ไฟฉาย, ยารักษาโรคประจำตัว
เงื่อนไขการจอง
1. การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 2,000 บาท
2. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
3. วางเงินมัดจำ 30% ของราคาทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
4. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 946 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์