รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ปาย-ออบหลวง-สวนสนบ่อแก้ว-ปางอุ๋ง-ห้วยน้ำดัง-ม่อนแจ่ม 5 วัน

8410-tour-pai-ob-luang-suan-son-bor-kaew-pang-ung-huai-nam-dang-mon-jam-5-days

โปรแกรมทัวร์ปาย ท่องเที่ยวเมืองเหนือทัวร์ภาคเหนือ เที่ยวชมสวนสนบ่อแก้วและถ่ายรูปกับป่าสนสามใบ ชมความงามของหินงอก-หินย้อย ณ ถ้ำแก้วโกมล  ถ้ำหิมะที่สวยงามที่สุดในไทย สัมผัสวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงคอยาว  และในโปรแกรมทัวร์ปายนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROVJ25-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

18.30

คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา
เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ

19.00

พร้อมเดินทางสู่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมบริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 1) บนรถ อาหารกล่อง

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวออบหลวง - สวนสนบ่อแก้ว - ถ้ำแก้วโกมล - หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว - พระธาตุดอยกองมู - แม่ฮ่องสอน

06.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

อิสระให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า ณ (มื้อที่ 2) อุทยานแห่งชาติออบหลวง

หลังอาหาร นำท่านชม ออบหลวง (UNSEEN THAILAND) หรือ แกรนด์แคนย่อนเมืองไทยพร้อมชมตำนานก้อนหินจูบกัน ซึ่งเกิดจากความมหัศจรรย์ของสายน้ำที่มีอณุภาพรุนแรง สามารถกัดเซาะหินผาอันแข็งแกร่งให้กลายเป็นช่องโหว่แยกออกจากกัน มองเห็นราวกับว่าก้อนหินทั้งสองกำลังหันหน้าจูบกัน

จากนั้นเที่ยวชม สวนสนบ่อแก้ว ชมและถ่ายรูปกับป่าสนสามใบที่เรียงรายโดยรอบ สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง อาทิ Happy Birthday, The Letter ฯลฯ

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านชมความสวยงามของหินงอก-หินย้อย ณ ถ้ำแก้วโกมล (UNSEEN THAILAND) ถ้ำหิมะที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระราชินีเสด็จมาพระราชทานชื่อห้องต่างๆภายในถ้ำ (ช่วงเทศกาล...หากรอคิวนานเกิน 2 ชั่วโมง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ)

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว สัมผัสวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงคอยาว เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Handmade จากชาวเขา

พร้อมสักการะ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุประจำเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อความเป็นสิริมงคล

18.00

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4 ) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ เมาเท่นอินน์รีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวปางอุ๋ง - ภูโคลน - สะพานประวัติศาสตร์ - Coffee in love - วัดน้ำฮู - หมู่บ้านไทย - จีนยูนาน - ถนนคนเดินปาย

05.30

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านเดินทางสู่ บ้านรวมไทย (ปางอุ๋ง) เที่ยวชมบรรยากาศอันสวยงามยามเช้ารอบทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากต่างประเทศภายในโครงการตามพระราชดำริ ปางตอง 2

07.30

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหา

หลังอาหาร เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์

นำทุกท่านเดินสู่ ภูโคลน
(UNSEEN THAILAND) ชมแหล่งโคลนบริสุทธิ์ 1 ใน 3 แห่งของโลก อิสระให้ทุกท่านได้พอกโคลนตามอัธยาศัย

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำทุกท่านเที่ยวชม สะพานประวัติศาสตร์ (ท่าปาย) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารชาวญี่ปุ่นเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินทัพผ่านไปยังประเทศพม่า เช่นเดียวกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว พร้อมชมและถ่ายรูปกับร้านกาแฟชื่อดังของเมืองปาย COFFEE IN LOVE สถานที่ถ่ายทำละครชื่อดัง “อุบัติรักข้ามขอบฟ้า” นำแสดงโดย กอล์ฟ ไมค์ นักร้องหนุ่มดูโอชื่อดัง

จากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปาย ณ วัดน้ำฮู กราบขอพร หลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปสิงห์สามอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปายศรัทธาให้ความเคารพ ปะพรมน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าไหลออกมาจากพระเศียรของพระอุ่นเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล

พร้อมเที่ยวชม “หมู่บ้านไทยจีนยูนานสันติชล”

อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่นชมวิถีชีวิตของชาวบ้านเผ่าต่างๆ ชมการเล่น “ชิงช้าชาวเขา”
อันเป็นเอกลักษณ์ หรือเลือกซื้อสินค้าเป็นที่ระลึก

19.00

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเพลิดเพลินเดินเล่น ณ ถนนคนเดินเมืองปาย

อิสระให้ท่านได้เที่ยวชม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด


สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเมืองปาย รีสอร์ท (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย......ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวห้วยน้ำดัง - ม่อนแจ่ม - ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ

05.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์

นำทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า ณ จุดชมวิวกิ่วลม

พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ร้านอาหาร


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านชมความงามของเหล่าพืชพันธุ์เมืองหนาว ณ ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในบริเวณโครงการหลวงหนองหอย สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายตลอดทั้งปีบนความสูงกว่า 1,350 เมตร พร้อมตามรอยละคร-หนังหลากหลายเรื่องที่ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นโลเกชั่นหลักในการถ่ายทำ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อนานาชนิดเป็นของฝาก อาทิเช่น แคบหมู, ไส้อั่ว,น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ

18.00

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 10) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร พร้อมเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร**พิเศษ...หากเดินทางตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์...อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินเดินเล่น ณ “ถนนคนเดินเชียงใหม่” **

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าที่พัก 2 คืน ( นอน 2 ท่าน / ห้อง )
2. ค่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี (ขั้นต่ำ 30 ท่าน) / รถตู้รุ่นใหม่ D4D นำเที่ยว
3. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
4. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยารักษาโรคประจำตัว
การสำรองที่นั่ง
1. วางมัดจำท่านละ30% ของราคาทัวร์ โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้านล่าง
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน พร้อมแฟกซ์
3. ในกรณีทำจองภายใน 14 วัน ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2. บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์และเหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1656 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์