รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์เขาค้อ-ภูทับเบิก-ภูหินร่องกล้า 3 วัน

8535-tour-khao-kho-phu-thap-boek-phu-hin-rong-kla-3-days

โปรแกรมทัวร์เพชรบูรณ์ พาท่านเดินทางโดยรถตู้ VIP แวะนมัสการพระพุทธชินราช แล้วไปยังอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า แล้วเดินทางสู่พระตำหนักเขาค้อ ชมฐานอิทธิ เจดีย์เขาค้อ พระธาตุผาซ่อนแก้ว ฯลฯ  และในโปรแกรมทัวร์เพชรบูรณ์นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 
 

download-program-tour

 
tour-code THG-PREJ1-3BKK  

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - พระพุทธชินราช - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

05.30

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีทีมงาน คอยต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกท่านในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ

มุ่งหน้าสู่ จังหวัด พิษณุโลก ระหว่างทางทีมงานจะบริการอาหาร และ เครื่องดื่มตลอดกาลเดินทาง (snack box ) (1)

09.00

แวะนมัสการ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทที่ 2 เป็น 1 ใน 3 พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น ซึ่งจัดเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทย และ ได้รับการขนานนามว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในโลกองค์หนึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำริให้จำลองมาประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2)

จากนั้นนำท่านขึ้นไปยัง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
ตั้งอยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดคือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ภูหินร่องกล้ามียอดเขาสูง 1,617 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม ปกคลุมด้วยป่าเต็งรัง ป่าดิบเขา และป่าสนเขา มีสนสองใบและสนสามใบขึ้นปะปนกัน และพบกล้วยไม้ดอกไม้ป่าหลายชนิดขึ้นอยู่ตามลานหินมากมาย แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ได้แก่ โรงเรียนการเมือง การทหารซึ่งมีบ้านพักฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลาธิการ และสถานพยาบาลของลัทธิคอมมิวนิสต์และในบริเวณใกล้เคียงยังมี สุสานทหาร และกังหันน้ำสำหรับสีข้าว น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร ลานหินปุ่ม ลานหินแตก ผาชูธง อีกด้วย

16.00

นำท่าน Check In เข้าที่พัก ไร่จันทร์แรม หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00

รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พักรีสอร์ท (3)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวพระตำหนักเขาค้อ - ฐานอิทธิ - เจดีย์เขาค้อ - พระธาตุผาซ่อนแก้ว - วัดเจดีย์ดิน

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักรีสอร์ท (4)

08.00

นำท่านออกเดินทางเขาสู่ เขาค้อ เป็นชื่อเรียกรวมบริเวณเทือกเขาน้อยใหญ่ของทิวเขาเพชรบูรณ์ มีพื้นที่อยู่ในเขตอ.เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เหตุที่เรียกเขาค้อเพราะสภาพในป่า นั้นมีต้นค้อขึ้นมากกว่าพื้นที่อื่น ภูเขาที่สำคัญในเทือกนี้ได้แก่ เขาค้อ มียอดเขาสูงประมาณ 1,174 เมตร เขาย่า มียอดสูงประมาณ 1,290 เมตร และเขาใหญ่สูงประมาณ 865 เมตร นอกจากนั้นก็มี เขาตะเคียนโง๊ะ เขาหินตั้งบาตร เขาห้วยทราย เขาอุ้มแพ เป็นต้น แหล่งท่องเที่ยวในเขาค้อได้แก่ ฐานอิทธิ (พิพิธภัณฑ์อาวุธ) อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ หอสมุดนานาชาติเขาค้อ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุเขาค้อ พระตำหนักเขาค้อ และอื่นๆอีกมากมาย

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางต่อไปยังพระธาตุผาซ่อนแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม"พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" ก่อสร้างเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

จากนั้นนำท่านไปยัง วัดเจดีย์ดิน ซึ่งเป็นวัดที่มีรูปแบบใหม่ และมีเจดีย์ที่สร้างขึ้นด้วยดิน โดยคนท้องถิ่นเป็นผู้สร้างซึ่งมีรูปแบบหลายๆรูปแบบสวยงามและไม่เหมือนใคร

17.00

รับประทานอาหารเย็น ณ ที่ร้าน ก.กุ้งเผา (6)

18.00

นำท่าน Check In เข้าที่พัก กือตี่ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยววัดป่าภูทับเบิก - อุทยานพระพุทธมหาธรรมราชา - ไร่กำนันจุล - วิเชียรบุรี - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักรีสอร์ท (7)

08.00

นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ วัดป่าภูทับเบิก ซึ่งก่อสร้างเจดีย์ด้วยเพชร 37 ยอดสูง 80.90 เมตร โดยท่านพระอาจารย์ วัชระ เจ้าอาวาสวัดป่าภูทับเบิก จะมีนักท่องเที่ยวมานั่งสมาธิ ถือศีล ปฏิบัติธรรมกันอยู่ในวัดมากพอควรประมาณ (ถวายสังฆทาน, ถวายอาหาร ลูกค้าเตรียมไปเอง)

จากนั้นนำท่านแวะช๊อปปิ้งร้านของฝาก ที่ภูทับเบิก
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับไปยังที่พักเพื่อนำท่าน Check out ออกจากที่พัก จากนั้นเดินทางต่อ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน มื้อนี้รับประทานเป็นขนมจีนน้ำยา (8)

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางต่อไปยัง พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพชรบูรณ์โดยประชาชนให้ความเคารพ ศรัทธาเป็นจำนวนมาก

จากนั้น นำพาท่านแวะ Shopping ของฝากที่ไร่ กำนันจุล

16.00

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (9) ที่อำเภอวิเชียรบุรีของขึ้นชื่อที่นี่ก็คือ ไก่ย่างวิเชียรบุรีหลังรับประทานอาหาร และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

20.00

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ,ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เงื่อนไขในการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1550 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์