รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ภูเก็ต-พังงา-พีพี 5 วัน 2 คืน

2461-tour-phuket-phang-nga-phi-phi-5-days-2-nights

โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต ล่องเรือลำใหญ่ล่องอ่าวพังงา แวะชมเขาหมาจูและเกาะนมสาว  ชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศ นมัสการพระผุด ชมโชว์"มหัศจรรย์กมลา" เดินทางเที่ยวชมเกาะพีพี นมัสการหลวงพ่อแช่ม  และในโปรแกรมทัวร์ภูเก็ตนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROVJ11-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - พังงา

18.30

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18
เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.00

นำท่านเดินทางสู่ จ.พังงา โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์

รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวพังงา – ล่องอ่าวพังงา – ถ้ำลอด – เขาพิงกัน – เกาะปันหยี – พระผุด - ภูเก็ต

05.00

รุ่งอรุณที่ จ.พังงา

นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า (2)

08.00

นำท่านสู่ท่าเรือ ลงเรือท่องเที่ยวลำใหญ่ ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ และประกอบไปด้วยทิวทัศน์ของเขาหินปูน รูปร่างแปลกตา

ชมถ้ำลอด สัญลักษณ์ของอ่าวพังงา ชมหินงอหินย้อยที่อยู่ภายในถ้ำ ที่เรือสามารถลอดผ่านไปได้

จากนั้นชม เขาหมาจู และผ่านชม เกาะนมสาว (เกาะอกนางเมรี) ที่เป็นที่มาของนอทานพื้นบ้าน “พระรถ เมรี”

นำท่านขึ้นเขาพิงกัน ชมความมหัศจรรย์ของเขาพิงกัน และเขาตาปู ที่อยู่ไม่ไกลกันนัก

12.00

รับประทานอาหารกลางวั (3) ณ ร้านอาหารบน เกาะปันหยี

หลังอาหารมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าทะเลตากแห้งเป็นของฝาก

14.00

เดินทางกลับสู่ ท่าเรือ

แวะให้ท่านชมภาพเขียนสีสมัยโบราณ ที่ เขาเขียน

15.00

นำท่านขึ้นรถบัสคันเดิม เดินทางเข้าสู่ เกาะภูเก็ต เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

แวะวัดพระทอง นมัสการ พระผุด 1 ใน Unseem in Thailand

17.00

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.ภูเก็ต

18.00

เดินทางสู่ หาดกมลา

นำท่านเข้าสู่ ภูเก็ตแฟนตาซี สัมผัสกับความอลังการของร้านค้าต่างๆ

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ห้องอาหารมโนราห์ทอง เพลิดเพลินกับอาหารนานาชนิด

นำท่านชมโชว์ “มหัศจรรย์กมลา” ที่ยิ่งใหญ่อลังการ

22.30

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวภูเก็ต – เกาะพีพี – ดำน้ำชมปะการัง - แหลมพรหมเทพ

06.00

รับประทานอาหารเช้า (5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ

08.00

เดินทางถึงท่าเทียบเรือรัษฎา

นำท่านขึ้นเรือท่องเที่ยว Sea Angle เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ เดินทางสู่ เกาะพีพี

10.30

ถึง เกาะพีพีเล นำท่านชมความงามรอบเกาะ ชมอ่าวต่างๆที่มีความสวยงาม น้ำทะเลใสราวมรกต อาทิ อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ที่โด่งดัง อ่าวโล๊ะซามะ อ่าวปิเละ(ทะเลใน)

จากนั้นให้ท่านได้ ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ที่บริเวณอ่าวต้นไทร ชมฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามมากมาย

12.00

นำท่านเข้าสู่ เกาะพีพีพดอน รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหารบนเกาะ

หลังอาหารมีเวลาให้ท่าน ได้เล่นน้ำทะเล หรือเลือกพักผ่อนบริเวณชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ เดินเล่นเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกภายในตลาดบนเกาะพีพีดอน

15.00

นำท่านลงเรือท่องเที่ยวลำเดิม เดินทางกลับสู่ เกาะภูเก็ต

17.00

ถึงท่าเรือเกาะภูเก็ต

นำท่านขึ้นรถบัส เดินทางสู่ แหลมพรหมเทพ ให้ท่านชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ตก จุดที่สวยที่สุดของประเทศ แล้วชม ประภาคารกาญจนาภิเษก ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวชมเมืองภูเก็ต – เขื่อนเชี่ยวหลาน - สุราษฎร์ธานี

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านสู่ วัดฉลอง ให้ท่านนมัสการ หลวงพ่อแช่ม พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง เป็นที่นับถือและรู้จักกันดีของชาวภูเก็ต

จากนั้นนำท่านชมย่านตัวเมืองเก่า ชม ตึก “ชิโน-โปตุกีส” อาคารที่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง จีนและโปรตุเกส ที่สวยงาม

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เขารัง ให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองภูเก็ตและอ่าวฉลอง

จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ อาทิ เต้าส้อ น้ำพริกกุ้งเสียบ ผลิดภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และของที่ระลึกต่างๆ อาทิ ผ้าบาตริก และเครื่องประดับจากมุก

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร

13.00

อำลาเกาะภูเก็ต

นำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎ์ธานี

16.30

ถึง เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชประภา)

นำท่าน ลงเรือล่องทะเลสาบ เหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมทัศนียภาพของทิวทัศน์ของภูเขาหินปูน เกาะแก่งต่างๆ ที่งดงามและได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกบริเวณเหนือเขื่อน

จากนั้นเดินทางสู่ อ.ไชยา

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (10) ณ ร้านอาหาร อ.ไชยา

แล้วเดินทาง กลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
2. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
3. ค่าที่พัก โรงแรม 2 คืน ตามที่ระบุ,ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
4. ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5. ค่าอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ 
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 825 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์