รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์กระบี่-ทะเลแหวก-ดำน้ำ-เขื่อนเชี่ยวหลาน 5 วัน 2 คืน

5444-tour-krabi-talay-wak-diving-chew-lan-dam-5-days-2-nights

โปรแกรมทัวร์กระบี่ จะนำท่านไปชมวัดถ้ำเสือ ลงเรือ Speed Boat ลำหรูท่องทะเลกระบี่ สัมผัสทะเลแหวก ดำน้ำชมปะการัง ลงเรือล่องทะเลสาบ ณ เขื่อนเชี่ยวหลานที่ได้รับฉายาว่า"กุ้ยหลินเมืองไทย" เดินทางเที่ยวชมสุสานหอย และในโปรแกรมทัวร์กระบี่นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-KBIJ1-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - กระบี่

18.30

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่าน และ คอยอำนวยความสะดวก

19.00

นำท่านเดินทางสู่ จ.กระบี่ โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมห้องสุขภัณฑ์

รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) บนรถพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวกระบี่ – วัดถ้ำเสือ – น้ำตกร้อน - สระมรกต

05.00

รุ่งอรุณที่ จ.กระบี่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ รับประทานอาหารเช้า (2)

08.00

นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์จำเนียร มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ นำท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ และ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่อยู่ภายในวัด

09.00

นำท่านเดินทางสู่ ท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน้ำนานาชนิด ชมสายน้ำที่ใสสะอาด ที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมื้อน้ำขึ้นจะเป็นน้ำเค็ม เมื่อน้ำลด จะเป็นน้ำจืดและมีช่วงที่เป็นรอยต่อของสองน้ำ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร

13.00

เดินทางสู่ นำท่านชม น้ำตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand ธารน้ำอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ พักผ่อนเก็บภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม จ.กระบี่

18.30

รับประทานอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร

19.30

กลับเข้าสู่ ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนตามอิสระ

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวท่องทะเลกระบี่ – ทะเลแหวก – ดำน้ำชมปะการัง - ถ้ำพระนาง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30

เดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือ Speed Boat ลำหรู นำท่าน ท่องทะเลกระบี่ นำท่านชื่นชมกับความงดงามของทะเลกระบี่ ผ่านเกาะแก่งต่างๆ อาทิ เกาะ ไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ นำท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ) เดินเล่นบนสันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะสองเกาะ 1 ใน Unseen in Thailand จากนั้นนำท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ชมฝูงปลาทะเลหลากสีสันนานาชนิด หรือพักผ่อนเล่นน้ำตามอิสระ บนเกาะปอดะ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (6) แบบปิกนิก

13.00

นำท่านชม อ่าวไร่เลย์ และ สถานที่ขึ้นชื่อเรื่องกีฬาปีนหน้าผา ที่มีนักท่องเที่ยวมาพิสูจน์มากมาย นำท่านเดินชมถ้ำพระนาง สักการะศาลพระนาง และเชิญท่านเดินเล่น ว่ายน้ำบริเวณชายหาด

15.30

เดินทางกลับสู่ ท่าเรือ

เดินทางเข้าสู่ ที่พัก โรงแรม จ.กระบี่

18.00

รับประทานอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร

19.00

หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนยามค่ำคืน

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวกระบี่ – สุสานหอย – พระธาตุไชยา - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00

เก็บสัมภาระ เดินทางสู่ สุสานหอย 75 ล้านปี สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ชมฟอสซิลหอยน้ำจืดที่สะสมทับถมกันนับล้านตัว กลายเป็นแผ่นหินที่ยื่นลงสู่ทะเล ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางด้านธรณีวิทยา จึงกำหนดอายุใหม่เหลือประมาณ 40-20 ล้านปี

10.00

ชม ศูนย์เพาะพันธ์สัตว์น้ำชายฝั่ง นำท่านชมปลาการ์ตูน มากมายหลากหลายสายพันธ์ ที่สวยงาม ที่สามารถเพาะได้เป็นแห่งแรกของประเทศ และชมปลาอื่นๆมากมาย หรือจะให้อาหารปลาในบ่อเลี้ยงตามอิสระ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อของ จ.กระบี่ อาทิ น้ำพริกกุ้งเสียบ กะปิ ของฝากอื่นๆ เป็นต้น

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร

13.00

นำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

15.30

ถึง เขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชประภา) นำท่าน ลงเรือล่องทะเลสาบ เหนือเขื่อนเชี่ยวหลาน ชมทัศนียภาพของทิวทัศน์ของภูเขาหินปูน เกาะแก่งต่างๆ ที่งดงามและได้รับฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย” เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกบริเวณเหนือเขื่อน จากนั้นเดินทางสู่ อ.ไชยา

19.00

รับประทานอาหารค่ำ (10) ณ ร้านอาหาร

20.00

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าพาหนะท้องถิ่น ตามรายการที่ระบุ
2. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
3. ค่าที่พัก โรงแรม 2 คืน ตามที่ระบุ,ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
4. ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5. ค่าอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย
- ชุดสำหรับเล่นน้ำ , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1779 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์