รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ตรัง-เกาะมุก-ถ้ำมรกต-อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์-ชมนกอินทรีย์ยักษ์-เกาะลังกาวี 5 วัน

8411-tour-trang-koh-mook-emerald-cave-underwater-world-visit-giant-eagle-langkawi-island-5-days

โปรแกรมทัวร์ตรัง-สตูล เราจะพาท่าล่องเรือไปเที่ยวเกาะมุก แวะชมเกาะกระดาน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เที่ยวชมรอบเกาะ ชมพิพิธภัณฑ์ของที่ระลึก ชมโลกใต้ทะเล ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวสวยงามเกาะลังกาวี และในโปรแกรมทัวร์ตรัง-สตูลนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-2PROVJ26-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพ – ตรัง

17.00

พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

18.00

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง

บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวทะเลตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก - เกาะม้า

07.00

เดินทางถึงท่าเรือปากเมง.... บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2)

09.30

ล่องเรือไปเที่ยวเกาะมุก ชมความมหัศจรรย์ของ ถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำ ภายในถ้ำมีทะเลในสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยผาหินรอบด้าน และต้นไม้เขียวขจีในถ้ำ

12.00

ล่องเรือต่อเพื่อไปเที่ยวยังเกาะกระดาน Land of Love หาดทรายขาวสะอาดสวยงามใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธีวิวาห์ใต้น้ำ....

รับประทานอาหารแบบบบุฟเฟ่ท์บนเรือ (มื้อที่ 3)

ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น
เพลิดเพลินกับปะการังกัลปังหาหลากสีสันแบบอ่อนและแข็งที่สวยงาม

14.00

ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่เกาะเชือก เกาะม้า ชมปะการังดอกไม้ไหว ปะการังนิ่ม ที่สวยสดงดงามที่สุดในทะเลตรังเป็นปะการังดอกไม้ทะเล รายล้อมปลาการ์ตูนและปลาสวยงามมากมาย

17.00

เดินทางกลับสู่ฝั่ง...อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

18.00

เข้าเช็คอินสู่ที่พัก โรงแรมวัฒนาปาร์ค จ.ตรัง

เชิญร่วมงานกาล่าดินเนอร์และ บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4)

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวลังกาวี - พระนางมะสุหรี - พิพิธภัณฑ์มหาธีร์ - อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ - เคเบิลคาร์-ช็อปปิ้ง

05.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมจัดเก็บสัมภาระอำลา จ.ตรัง

นำท่านสมาชิกเดินทางสู่ จ. สตูล

06.00

บริการอาหารเช้าบนรถ (มื้อที่ 5)

จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล

08.45

เดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตำมะลัง

09.30

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวีโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศอันทันสมัย ระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลฝั่งอันดามัน ต่าง ๆ

พร้อมกับการ บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดการเดินทาง

10.30

ถึงท่าเทียบเรือเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ประเทศมาเลเซีย

และนำท่านเดินทางโดยรถปรับ อากาศ เที่ยวชมรอบเกาะ ชมพิพิธภัณฑ์ของที่ระลึก นายกรัฐมนตรี ดร. มหาธีร์ และชมสุสานของพระนางมะสุหรี (พระนางเลือดขาว) พร้อมฟังประวัติความเป็นมาของเกาะลังกาวี ที่ต้องคำสาปของพระนางมะสุหรี หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ และนิยายปรัมปรามากมาย

12.00

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

หลังอาหารเที่ยง ชมโลกใต้ทะเลที่ UNDER WATER WORLD และขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิวสวยงามของเกาะลังกาวีและเกาะตะรุเตา

หลังจากนั้นนำท่านสู่ตลาดกัวฮ์ ซึ่งเป็นย่านร้านค้าที่รวมสิ้นค้าปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย

18.00

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

นำท่านสู่ โรงแรมลังกาซีวิว....พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวนกอินทรีย์ยักษ์ - ลังกาวี - สตูล - หาดใหญ่

06.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

07.00

นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ ลังกาวี เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล ระหว่างทางแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับนกอินทรีย์ยักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี

09.00

ออกเดินทางจากเกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ สู่ท่าเทียบเรือตำมะลัง

10.00

นำท่านเดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่

12.00

บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ (มื้อที่ 9)

13.00

ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกตามอัธยาศัยที่ตลาดกิมหยงใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

20.00

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพลับพลาซีฟู้ด อ.ไชยา (มื้อที่ 10)

จากนั้นออกเดินทางกลับ

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

06.00

เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ และรถบัสปรับอากาศนำเที่ยวบนเกาะลังกาวี
2. ค่าเรือนำเที่ยวทะเลตรัง
3. ค่าเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสตูล-เกาะลังกาวี-สตูล
4. ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
5. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน สตูล 1 คืน/ เกาะลังกาวี 1 คืน
6. ค่าอาหารตามที่ระบุตามโปรแกรม
7. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ทีมงานที่ชำนาญคอยดูแลตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
2. (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
6. ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
8. ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3%
เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง
พาสปอร์ตที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
รองเท้าแตะ, ชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่าย, ถุงกันน้ำ, ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ไฟฉาย, ยารักษาโรคประจำตัว
เงื่อนไขในการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ 30% ของราคาทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 665 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์