รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ภูเก็ต 2 วัน

9164-tour-phuket-2-days

ภูเก็ต นำท่านชม วัดฉลองภูเก็ต หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-PKT2-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินภูเก็ต –วัดไชยธาราม - แหลมพรหมเทพ 

07.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

09.55

เหิรฟ้าสู่ สนามบินภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3091

11.25 ถึง สนามบินภูเก็ต
12.30   รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ร้านอาหารแหลมหินซีฟู้ด
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก 

พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในที่พัก

  เดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการ ก็คือ วัดไชยธาราม เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงของภูเก็ต  ถ้าใครมา ภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง  เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก เล่ากันว่าในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นถึงกับมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่าม ไปทั่วราว กับปิดทองพระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็ตาม ชื่อเสียงเกียรติคุณ และบารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจำของผู้คนสืบมา
 
www.palanla.comวัดฉลอง 
16.00 นำท่านเดินทางออกมาชมพระอาทิตย์ตกดินที่ แหลมพรหมเทพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต       ตั้งอยู่ห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหลมที่อยู่ตอนใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต มีทัศนียภาพที่สวยงาม      และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่ได้รับความนิยม เป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก สุดปลายของแหลม พรหมเทพ มีชื่อว่าแหลมเจ้า บริเวณตัวแหลมซึ่งยื่นออกไปในทะเล
 
www.raktiaw.comแหลมพรมเทพ 
18.00  รับประทานอาหารมื้อค่ำ (2) ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (งานปาร์ตี้จัดภายในห้องประชุม)

ทัวร์วันที่ 2) ร้านพรทิพย์ หรือ ร้านแม่จู้ – สนามบินภูเก็ต - สนามบินดอนเมือง

07.00

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

09.00  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  ให้ท่านแวะช้อปปิ้งที่ ร้านพรทิพย์ หรือ ร้านแม่จู้
11.30  รับประทานอาหารเที่ยง (4) ณ ร้านอาหารครัวสะปำ                 
12.30 สมควรแก่เวลาเดินทางไปยัง สนามบินภูเก็ต
16.40  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3008
18.20 ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1138 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์