รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์สมุย 2 วัน

www.thailandtourismdirectory.go.thพระใหญ่เกาะฟาน

นำท่านเที่ยว รอบเกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ผ่านชมสวนมะพร้าวที่มีอยู่มากมาย ผ่านชมอ่าวต่างๆ อาทิ อ่าวละไม อ่าวเฉวง อ่าวท้องยาง อ่าวท้องตะเคียน ชมวิวทิวทัศน์ ณ จุดชมวิว ช่องบุญตา ชม หินตา หินยาย ที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นมัสการ พระใหญ่เกาะฟาน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาะสมุย

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-SNI1-2BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินสมุย - รอบเกาะสมุย - อ่าวละไม อ่าวเฉวง อ่าวท้องยาง อ่าวท้องตะเคียน – ช่องบุญตา - หินตา หินยาย – พระใหญ่เกาะฟาน   

05.00

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ และ        อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.00

เหิรฟ้าสู่ สนามบินสมุย โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 103

07.05  ถึง สนามบินสมุย
 

นำท่านเที่ยว รอบเกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ผ่านชมสวนมะพร้าวที่มีอยู่มากมาย ผ่านชมอ่าวต่างๆ อาทิ อ่าวละไม อ่าวเฉวง อ่าวท้องยาง อ่าวท้องตะเคียน ชมวิวทิวทัศน์ ณ จุดชมวิว ช่องบุญตา ชม หินตา หินยาย ที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ นมัสการ พระใหญ่เกาะฟาน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาะสมุย

 
www.thailandtourismdirectory.go.thพระใหญ่เกาะฟาน 
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร…..
 

หลังอาหารให้ได้ท่องเที่ยวชม รอบเกาะ (ต่อ)

15.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30  รับประทานอาหารค่ำ (2) ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มีกิจกรรมสังสรรค์พนักงาน)
ทัวร์วันที่ 2) น้ำตกหน้าเมือง - วัดคุณาราม – หลวงพ่อแดงช้อปปิ้งของฝากจากสุราษฎร์ธานี - สนามบินสมุย – สนามบินสุวรรณภูมิ
07.00 รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 นำท่านชม น้ำตกหน้าเมือง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย ด้วยความสูงของหน้าผาที่มากถึง 30-40 เมตร ในฤดูฝนกระแสน้ำที่ไหลลงมาจากหน้าผาจะมีความสวยงามมาก
 
www.kohsamuicity.go.thน้ำตกหน้าเมือง 
  นำชม วัดคุณาราม นำท่านนมัสการ หลวงพ่อแดง ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวเกาะสมุย
 
www.kohmui.comวัดคุณาราม 
12.00  รับประทานอาหารกลางวันä (4) ณ ร้านอาหาร.....
  ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งของฝากจากเกาะสมุย
  ได้เวลาสมควร ส่งท่านยัง สนามบินสมุย
18.00  เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 164
19.05 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1356 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์