รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

อีสานเลาะโขง (นครราชสีมา-ขอนแก่น-อุดรธานี-สกลนคร-นครพนม-ร้อยเอ็ด)

141-tour-i-san-khong-river-nakhon-ratchasima-khon-kaen-udon-thani-sakon-nakhon-nakhon-phanom-roi-et

โปรแกรมทัวร์อีสานเลาะโขง เป็นโปรแกรมที่ขายดีอีกโปรแกรมหนึ่งโปรแกรม รถจะลัดเลาะเส้นทางถนนที่ขนาบกับแม่น้ำโขง (บางจังหวัดหรือเส้นทางก็ไม่ขนาบ)  เที่ยวชมอุทยานแห่งชาตภูเวียง สักการะพระธาตุพนม  และในโปรแกรมทัวร์อีสานเลาะโขงนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-6PROV1-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 ท่องเที่ยว จ.นครราชสีมา ศูนย์ข้อมูลทางหลวงภาคอิสาน - เขื่อนลำตะคอง - เมืองโบราณเสมา - จ.ขอนแก่น - พระธาตุแก่นนคร - วัดหนองแวง

06.00

ต้อนรับทุกท่านพร้อมกัน  ณ  หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย  ริมถนนอังรีดูนังต์ โดยเจ้าหน้าที่นิววิวทัวร์  (New View Tour)

06.30

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศพร้อมห้องสุขภัณฑ์สู่  จังหวัดนครราชสีมา  ประตูสู่อิสาน  แผ่นดินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยร่องรอยอารยธรรมและประเพณีที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน  สะท้อนวิถีไทยที่งดงามนุ่มนวลและอ่อนโยน

บริการอาหารเช้า (1)  แบบกล่องบนรถระหว่างการเดินทาง (เครื่องดื่ม  น้ำผลไม้  ชา  กาแฟ) และทักทายสนทนาตามประสาคนกันเองรอบข้าง

09.00

ถึง  ศูนย์ข้อมูลทางหลวงภาคอิสาน ที่พักริมทางเขื่อนลำตะคอง  เพื่อพักอิริยาบถและชมทัศนียภาพความงามเหนือเขื่อนลำตะคอง  และเป็นที่ตั้งรูปสลักของ พลเอกชาติชายชุณหะวัณ  อดีตนายกรัฐมนตรีที่นำความเจริญมาสู่โคราช   เป็นรูปสลักจากหินทรายสีเขียวที่ดีที่สุดและมีมกที่สุดในโคราชในท่ายืนกอดอกพิงรถช้อปเปอร์คู่ใจ

10.00

ถึงบริเวณจุดที่ตั้ง เมืองโบราณเสมา เมืองโบราณรูปไข่สมัยทวาราวดี ซึ่งประดิษฐานพระนอนที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งเก่าแก่  และใหญ่ที่สุดในเมืองไทย  ที่วัดธรรมจักรเสมาราม  และ  เสมาธรรมจักรโบราณซึ่งมีลักษณะคล้ายที่ขุดพบได้ในนครปฐม

12.00

บริการอาหารเที่ยง (2) ณ  โรงแรมสีมาธานี

บ่าย

เดินทางสู่  จังหวัดขอนแก่น........ดาวแห่งดินในแดนอิสาน 

นำท่านสักการะ  พระธาตุแก่นนคร  วัดหนองแวง  เมืองเก่าริมแก่นนครใจกลางเมืองที่ประดิษฐานเจดีย์เก้าชั้นทรงจอมแห  พระมหาธาตุนี้ เป็นมหามังคลานุสรณ์  200 ปี ของ  จังหวัดเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากอินเดีย  จากชั้นสูงสุดของเจดีย์ท่านสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองขอนแก่นได้อย่างทั่วถึง

17.00

นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม.....หรือเทียบเท่า  เชิญท่านพักผ่อนและสำราญอิริยาบถตามอัธยาศัย

19.00

บริการอาหารเย็น  (3)  ณ  ร้านอาหาร...

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยว จ.อุดรธานี ภูประตูตีหมา - อุทยานแห่งชาติภูเวียง - พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ - วัดป่าบ้านค้อ - พุทธอุทยานมหารุกขชาติภูก้อน – ปฐมรัตนบูรพาจาริยานุสรณ์ - พระร่วงรุ่งโรจน์ศรีบูรพา - พระพุทธรัตนโกสินทร์ทองคำ - อมิทีสต์ (Amethyst)

07.00

บริการอาหารเช้า (4) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางสู่  ภูประตูตีหมา   อุทยานแห่งชาติภูเวียง  ซึ่งเป็นที่ค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์พันธุ์หนึ่ง ที่มีลำตัวสูงใหญ่ประมาณ 15 เมตร  คอยาว  หางยาว  เป็นพันธุ์กินพืชซึ่งไม่เคยพบที่ใดมาก่อน  จึงได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตั้งชื่อไดโนเสาร์นี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติว่า  “ภูเวียงกอซอรัสสิรินธรเน่” 

สมควรแก่เวลาเดินทางผ่าน จังหวัดหนองบัวลำภูเข้าสู่  จังหวัดอุดรธานี  เมืองน้ำตกจากสันภูพาน   อุทยานแห่งธรรมะ  อารยะธรรมห้าพันปี  ธานีผ้าหมี่ชิด  แดนเนรมิตหนองประจักษ์  เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอม  อุดรซันไฌน์

12.00

บริการอาหารเที่ยง (5)  ณ  วี ที แหนมเนือง (อาหารเวียตนาม)

บ่าย

เดินทางสู่  อำเภอบ้านผือ   สักการะ  พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์  วัดป่าบ้านค้อ  ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในพระราชวโรกาสมหามงคล 72 พรรษา  ภายในเป็นภาพจิตรกรรมกระจกสีสมัยใหม่ที่วิจิตรงดงาม  ซึ่งว่าด้วยเรื่อง  พระมหาชนก    สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่อำเภอนายูง  ชม  พุทธอุทยานมหารุกขชาติภูก้อน    ป่าไม้ธรรมชาติที่สมบูรณ์  อากาศชุ่มชื้นเย็นสบาย  มีหมอกปกคลุม  และมีต้นน้ำลำธารไหลตลอดทั้งปี  เป็นสถานที่สงบซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล  827  เมตร  ชม  ปฐมรัตนบูรพาจาริยานุสรณ์  วัดป่าภูก้อน  ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ในพระเกศของ “พระร่วงรุ่งโรจน์ศรีบูรพา”   พระประธานขององค์เจดีย์ ในวันที่  29  มกราคม  2544  และชม  ซุ้มวิมาน  ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระทองคำนามว่า  “พระพุทธรัตนโกสินทร์ทองคำ” (วัดป่าภูก้อนเกิดขึ้นจากความดำริชอบของพุทธบริษัท  ผู้ตระหนักถึงคุณค่ายิ่งใหญ่และความสำคัญของป่าไม้ธรรมชาติ  ที่เหลือน้อยลงทุกวัน  โดยมุ่งดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าไม้  ต้นน้ำลำธารตลอดจนสัตว์ป่าและพรรณไม้นานาพันธุ์  เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานคู่ผืนแผ่นดินไทย  พร้อมทั้งเพื่อจรรโลงส่งเสริมพระบวรพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงคู่แผ่นดินนี้ตราบนานเท่านานคัดลอกจากคำกราบบังคมทูลถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี     ของนายอำนวย  วีรวรรณ.....)  ชมโพรงผลึกของอัญมณี  อมิทีสต์  (Amethyst)  หรือ  พลอยสีดอกตะแบก  สีม่วงเข้มโปร่งใส  เป็นประกายงดงาม  เป็นพลอยในตระกูล  Quartz  เกิดได้ในหลายรูปแบบ  ส่วนใหญ่จะพบเป็นผลึกเล็กๆ  ฝังอยู่ตามแหล่งหินโบราณหรือแหล่งที่สมบูรณ์จริงๆ  ก็จะเกิดเป็นผลึกหลายร้อยชิ้นรวมกันอยู่ในโพรงหินลาวาดึกดำบรรพ์สีเขียว  ลักษณะเหมือนถ้ำเล็ก ๆ  มีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดเรียกว่า โพรงผลึก  (ZGeodes)

สมควรแก่เวลาเดินนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรมบ้านเชียง หรือเทียบเท่า

19.00

บริการอาหารเย็น (6) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ................  ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยว กุดนาขาม (งานศิลป์ถิ่นอิสาน) - พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี - วัดอาจาโรรังสี - พระพุทธทุกขนิโรธบารมี - พระธาตุพนม (วอก)

07.00

บริการอาหารเช้า (8) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางสู่  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  เมืองพุทธศาสน์  พระธาตุห้าแห่งแอ่งอารยธรรมสามพันปี     ชม  งานศิลป์ถิ่นอิสาน   กุดนาขาม   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2526  ซึ่งสามารถช่วยเหลือราษฎรให้มีความเป็นอยู่  และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   โดยการฝึกงานศิลปาชีพประเภทต่างๆ  อาทิเช่น  แกะสลักไม้   จักสานไม้ไผ่   ทำเฟอร์นิเจอร์   ตัดเย็บเสื้อผ้า   การตีเหล็กและการหล่อโลหะ ฯลฯ เชิญท่านชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ อาทิ ผ้าทอผ้าปักลวดลายสวยงาม  เครื่องประดับจากปีกแมลงทับ  ไม้โมกแกะสลัก  เครื่องเบญจรงค์  โดยเฉพาะเครื่องเซรามิคที่มีชื่อเสียงของที่นี่ซึ่งเป็นงานผสมของดินขาวและดินเมืองสกลนคร  ที่ดูเหมือนว่ายังผสมไม่เข้ากันจนกลายเป็นลวดลายแปลกตาไม่ซ้ำกัน

ชม พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี หลวงปู่เทสก์  เทสรงสี  ที่ วัดอาจาโรรังสี  ซึ่งภายในตกแต่งด้วยงานลงรักปิดทองลายฉลุ  ศิลปกรรมของ  งานช่างรัก  ลวดลายปูนปั้นปิดทองล้วนงดงาม  และประดิษฐานพระประธาน  “พระพุทธทุกขนิโรธบารมี”  และเจดีย์บุษบกที่เก็บรักษาพระธาตุทั้งหกของหลวงปู่เทสก์ด้วย

12.30

บริการอาหารเที่ยง   (9) ณ  ห้องอาหาร

บ่าย

เดินทางสู่  นครพนม   นครแห่งแม่น้ำโขงและพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ด  เมืองที่มีริมฝั่งแม่น้ำโขงที่งดงามที่สุด  ด้วยฉากหลังคือ  ทิวทัศน์ภูเขายาวเหยียดสวยงาม  สลับซับซ้อนของแขวงคำม่วน  ประเทศลาว  กั้นด้วยสายน้ำโขงที่แลนิ่ง  แต่ไหลลึกไม่หยุดหย่อน สักการะ   พระธาตุพนม   พระธาตุมิ่งขวัญปีวอก   โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมือง   ที่วัดพระธาตุพนมวรวิหารที่มีมานานกว่า 1,500  ปี  บนยอดฉัตรองค์พระธาตุเป็นทองคำแท้หนักถึง  10  กิโลกรัม   ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ  (กระดูกหน้าอก) แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จากนั้น เลียบแม่น้ำโขงชมทัศนียภาพยามเย็นที่งดงามสองฝั่ง  และสัมผัสบรรยากาศสายลมหนาว

17.30

นำเข้าพัก   ณ  โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว  ริมแม่น้ำโขงหรือเทียบเท่า 

ชมอีกหนึ่งภาพความงามยามแสงอาทิตย์ใกล้ลับฟ้าบนหาดทรายทองแห่งศรีโคตรบูนยามเย็น

19.00

บริการอาหารเย็น (10) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหาร  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย...........ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 4 ท่องเที่ยวพุทธอุทยานอีสานผาน้ำย้อย - พระมหาเจดีย์ชัยมงคล - วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม นครพนม – กรุงเทพฯ

07.00

บริการอาหารเช้า (11) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

อำลาเมืองนครพนม  ออกเดินทางสู่  อำเภอหนองพอก   ชม   พุทธอุทยานอีสานผาน้ำย้อย  ซึ่งเป็นที่ตั้งของ  พระมหาเจดีย์ชัยมงคล  สร้างในพื้นที่  2,500  ไร่ (วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม)  โดย  หลวงปู่ศรี  มหาวีโร  พระเถรานุเถระในสายปฏิบัติของพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตโต  องค์เจดีย์เป็นศิลปกรรมร่วมระหว่างพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม  โดยใช้งบประมาณสร้างถึง  3,000  ล้านบาท  เฉพาะองค์พระเจดีย์สร้างในเนื้อที่  101  ไร่  ยาว  101  เมตร  สูง  101  เมตร  ชั้น 1  เป็นห้องเอนกประสงค์   ชั้น 2  เป็นศาลาประชุมสงฆ์   ชั้น 3  เป็นพระอุโบสถ   ชั้น 4  เป็นจุดชมวิวรอบภูเขาเขียว   ชั้น 5  เป็น  พิพิธภัณฑ์พระบูรพาจารย์สายวิปัสสนา  ชั้นสูงสุด  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

12.30

บริการอาหารเที่ยง (12) ณ  โรงแรมร้อยเอ็ด ซิตี้

บ่าย

เดินทางกลับสู่  กรุงเทพมหานคร

20.30

ถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนาน และประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรม ทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 2,000 บาท
โดยโอนเงินมาที่ method-of-payment-northeast
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์