รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์บ้านเชียง-อุทยานภูพระบาท-เวียงจันทน์-ประตูชัย-หอพระแก้ว 5 วัน 2 คืน

2282-tour-ban-chiang-phu-phra-bat-vientiane-pratu-chai-horpra-kaew-5-days-2-nights

ทัวร์โปรแกรมบ้านเชียง นี้เป็นการเที่ยวล่อง ก่อนเดินทางเข้าทัวร์ลาวเหนือ สถานที่แวะในไทย คือ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง อุทยานแห่งชาติภูพระบาท ศาลาแก้วกู่ (อุทยานเทวาลัย) เมื่อเข้าสู่ลาว จะเป็นการทัวร์ในบริเวณมหานครเวียงจันทน์  และในทัวร์โปรแกรมบ้านเชียงนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code 3TH-LAGJ1-5BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - อุดรธานี

18.30

คณะเดินทางพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟโปรแอม ซ.รัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับท่าน

19.00

เดินทางสู่ จ.อุดรธานี โดยรถบัสปรับอากาศชั้นหนึ่ง พร้อมห้องสุขภัณฑ์

บริการอาหารกล่อง (1) และ เครื่องดื่ม บนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวอุดรธานี – บ้านเชียง - อุทยานภูพระบาท

06.00

ถึง จ.อุดรธานี

บริการอาหารเช้า (2) ที่โรงแรม

08.30

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง นำท่านชมด้านในของพิพิธภัณฑ์ ที่แสดงเกี่ยวกับเครื่องเครื่องใช้ เครื่องถ้วยชาม บ้านเชียง ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมหลุมขุดค้นโครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากบ้านเชียง

12.00

บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร พรแหนมเนือง

13.00

ออกเดินทางสู่ อ.บ้านผือ

15.00

นำท่านชม อุทยานแห่งชาติภูพระบาท ร่องรอยทางวัฒนธรรมของมนุษย์มาแต่ครั้งอดีตกาล มีความเกี่ยวโยงกันกับนิทานพื้นบ้านเรื่องอุสาบารส ชื่อเรียกโบราณสถานตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ชม หอนางอุสา คอกม้าท้าวบารส ภาพเขียนสี สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว ชมกลุ่มเพิงหิน/แท่งหินธรรมชาติให้เป็นศาสนสถานและรูปเคารพทางศาสนาในสมัยประวัติศาสตร์

16.30

นำท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุดรธานี เข้าสู่ที่พัก โรงแรม เจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี

18.30

บริการอาหารค่ำ (4) ณ ร้านอาหาร ระเบียงพัชนี 

จากนั้นเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอิสระ ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวอุดรธานี – บ้านนาข่า – พระธาตุบังพวน - หลวงพ่อพระใส

07.00

บริการอาหารเช้า (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เดินทางสู่ จ.หนองคาย

นำท่านแวะ บ้านนาข่า ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมคุณภาพดี ไปเป็นของฝาก จากนั้นนำท่านสู่ พระธาตุบังพวน ให้ท่านสักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย ซึ่งเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ แบบศิลปะล้านช้างหรือศิลปะลาวในสมัยพระไชยเชษฐาธิราช ประดิษฐานพระธาตุหัวหน่าว (ส่วนตั้งแต่ใต้ท้องน้อยลงไป) ของพระพุทธเจ้า

12.00

บริการอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร เลอของ

13.30

นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย นมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสีสุก มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของ จ.หนองคาย

จากนั้นเดินทางสู่ ศาลาแก้วกู่ (อุทยานเทวาลัย) ชมสิ่งก่อสร้างภายใน ของท่านปู่เหลือ ชมเทวรูปต่างๆ ภายในที่มีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างที่มีมากมาย รูปร่างแปลกตา

16.00

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม แกรนด์พราราไดซ์ หรือระดับเดียวกัน

18.00

ริการอาหารค่ำ (7) ณ ร้านอาหาร ชายโขง 

จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยยามค่ำคืน 

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวนครเวียงจันทน์ – ประตูชัย – หอพระแก้ว – พระธาตุหลวง - ท่าเสด็จ

07.00

บริการอาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

นำท่านเดินทางสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว สู่ สปป.ลาว จากนั้นเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ นำท่านชม วัดศรีเมือง นมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง ที่ถือว่าเป็นศาลหลักเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง 

10.00

นำท่านชม หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช โปรดให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วมรกต ที่ได้อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ตรงกันข้ามเป็นที่ตั้งของ วัดศรีสะเกด วัดอีกแห่งของลาว ที่มีความสวยงามและเป็นวัดที่อายุเก่าแก่แห่งหนึ่ง จากนั้น นำท่านสู่ พระธาตุหลวง ให้ท่านได้สักการะองค์พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวลาว เป็นพระธาตุที่ใหญ่และสูงที่สุดของลาว มีประชาชนมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก ด้านหน้าจะมีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เดินทางสู่ ประตูชัย (รันเวย์แนวตั้ง) สัญลักษณ์อันโดดเด่นของนครเวียงจันทน์ สถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง ศิลปะของฝรั่งเศสและล้านช้าง เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

12.00

บริการอาหารกลางวัน (9) ณ ร้านอาหาร แม่โขง

13.00

นำท่านเดินทางสู่ ร้านหัตถกรรมลาว สินค้าพื้นเมืองของลาว เครื่องเงิน ผ้าไหมลาว ผ้าฝ้าย เลือกชมสินค้านำเข้าจากจีน เช่น กระเป๋า เข็มขัด นาฬิกา ชมร้านสมุนไพรจีน แล้วนำท่านสู่ด่าน แวะให้ช้อปปิ้งที่ร้านค้าปลอดภาษี

15.30

นำท่านข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว กลับสู่ฝั่งไทย

แล้วนำท่านสู่ ตลาดท่าเสด็จ ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากจีน ในราคาถูก และ สินค้าพื้นเมืองของหนองคาย 

18.00

บริการอาหารค่ำ (10) ณ ร้านอาหาร

19.00

เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 5) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถนำเที่ยวตลอดรายการ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามรายการที่ระบุ
3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
4. ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ,ค่ามินิบาร์,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวต่างชาติ ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
5. ค่าอาหารค่ำ กาล่าดินเนอร์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่
สิ่งที่ควรเตรียมไป
ยาประจำตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย, รองเท้าที่สวมใส่สบาย
เสื้อกันหนาว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment-northeast
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์