รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์วังน้ำเขียว-ปากช่อง-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 3 วัน

8385-tour-wang-nam-keaw-park-chong-khao-yai-national-park-3days

โปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ จะพาชมไร่องุ่นวิลเลจฟาร์มไวท์นารี ถ่ายภาพประทับใจกับแปลงเบญจมาศสวนคุณวิภา เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยาน ช้อปปิ้งที่ปาลิโอเขาใหญ่  และในโปรแกรมทัวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-NMAJ2-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพ - วังน้ำเขียว - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

07.00

ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

รับประทานอาหาร (มื้อที่ 1)

11.00

เดินทางถึง อ.วังน้ำเขียว

ชมไร่องุ่นวิลเลจฟาร์มไวท์นารี และเยี่ยมชมโรงงานผลิตไวน์ ชาโตพร้อมชิมไวน์ผลิตในฝรั่งเศสแท้ๆ
พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่นน้ำองุ่น แยมองุ่นขนมที่ทำมาจากองุ่น เป็นต้น

12.00

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

บ่าย

นำท่านชม สวนหน้าวัวสุชาดา สวนหน้าวัวขนาดใหญ่คุณภาพดี ซึ่งนำสายพันธุ์มาจากประเทศฮอลแลนด์มากกว่า 30 สายพันธุ์ ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปเที่ยวเชิงเกษตร ที่ หมู่บ้านไทยสามัคคี* ถ่ายภาพประทับใจกับแปลงเบญจมาศสวนคุณวิภา* ตรวจสุขภาพด้วยแพทย์แผนทางเลือกที่สวนสวยคุณต่อ*

ชมและเลือกซื้อเห็ดหอมสดๆจาก ฟาร์มเห็ดหอมสด
ฟาร์มเห็ดมีมากมายในหมู่บ้านไทยสามัคคี

16.00

เช็คอินเข้าที่พักที่ บ้านไร่ตับเต่ารีสอร์ท บรรยากาศดี หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

เย็น

ชมทัศนียภาพของ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงและบริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวริมเขื่อน(มื้อที่ 3)

จากนั้นกลับเข้ารีสอร์ทเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยววังน้ำเขียว – อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - ปาลิโอ

07.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง

10.00

เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

แวะสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ถ่ายรูปกับจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยาน
เช่นอ่างเก็บน้ำ

12.00

บริการอาหารเทียง ณ ร้านอาหารบนอุทยาน (มื้อที่ 5)

13.00

เดินทางต่อไปยังน้ำตกเหวสุวัติ น้ำตกนี้นี้มีลักษณะเป็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ำเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่ ปาลิโอเขาใหญ่ โครงการ Palio มีร้านค้าเล็กๆ น่ารักแบบถนนคนเดินสไตล์อิตาเลียน

เย็น

นำท่านเข้าที่พัก เขาใหญ่คาวบอยซิตี้รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 6) จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวไร่ทองสมบูรณ์ – หลงพ่อขาว – ไร่องุ่นสุพัตรา

07.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศที่สดชื่น

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท (มื้อที่ 7)

หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า (ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในโปรแกรมทัวร์กิจกรรมละ 150 บาท) โกคาร์ท,รอกลอยฟ้า,คาร์ทครอส,ล็อกไรด์ ฯลฯ

12.00

บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านไม้ชายน้ำ (มื้อที่ 8)

บ่าย

แวะไร่องุ่นสุพัตรา บนพื้นที่ 85 ไร่ เป็นองุ่นพันธุ์แบล็กไนท์และลูสเพอร์เลส มีเมล็ดและไร้เมล็ด นอกจากนี้ยังมีองุ่นพันธุ์ไข่ปลาคาร์เวีย(ผลใหญ่กว่าเม็ดพริกไทยนิดหนึ่ง)มีผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น กะหรี่พั๊พไส้องุ่นไส้ไก่ ไส้สับประรด พายไส้องุ่น เยลลี่ คุ๊กกี้ ลูกเกด องุ่นกวน แยม ไอศครีม และองุ่นตัดสด จำหน่าย ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังมีกิ่งพันธุ์องุ่นจำหน่ายทุกสายพันธุ์

แวะสักการะหลวงพ่อขาวที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับ

เย็น

เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
2. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม รวม 8 มื้อ
3. ค่าห้องพักที่รีสอร์ท ห้องละ 2-3 ท่าน
4. มัคคุเทศก์และทีมงานที่คอยดูแลท่านและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำดื่ม และอาหารบริการบนรถระหว่างเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าเครื่องเล่นทุกชนิดที่ไร่ทองสมบูรณ์
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
สิ่งที่ควรนำติดตัว
- รองเท้าแตะ, ชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่าย, ถุงกันน้ำ, ครีมกันแดด,แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ไฟฉาย, ยารักษาโรคประจำตัว
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ 30% ของราคาทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment-northeast
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์