รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม 3 วัน (เครื่องบิน)

7527-tour-chiang-rai-chiang-mai-monjam-air-3-days

โปรแกรมทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม จะพาทุกท่านเที่ยวชมความสวยงามต่างๆของเมืองเชียงราย พาท่านชมวัดร่องขุ่น นำท่านสักการะพระธาตุดอยตุง เที่ยวชมความงามของพืชเมืองหนาว ณ ม่อนแจ่ม และในโปรแกรมทัวร์เชียงราย-เชียงใหม่-ม่อนแจ่มนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-2PROVJ22-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ –เชียงใหม่ – เชียงราย – วัดร่องขุ่น – ดอยตุง – พระธาตุดอยตุง

04.30

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ ดอนเมือง เช็คอินตั๋วเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชีย/ นกแอร์/ โอเรียล ไทย

06.40

เหิรฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย/ นกแอร์/ โอเรียล ไทย เที่ยวบินที่..

07.50

เดินทางถึง ท่าอากาศยาน จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ทีมงานบริษัท คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก สู่ จ.เชียงราย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น วัดที่สร้างขึ้นตามความเชื่อของคนที่ได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง และ อุทิศตนเอง และ งินทองเพื่อสร้างสาสนสถานที่คนไทย และ ต่างประเทศต้องตะลึงในความสวยงามอันวิจิตรตระการตา ควบคุมการสร้างโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินด้านจิตรกรรมชื่อดัง

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ดอยตุง โดยเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น

นำท่านชมความงามตามธรรมชาติของดอกไม้นานาชนิด ณ สวนสมเด็จย่า

จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีกุน

สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท (หรือ เทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ

18.00

บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวไร่ส้ม – ดอยอ่างขาง – ดินเนอร์ขันโตก

07.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหาร
เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ พร้อมออกเดินทาง นำท่านตามรอยละครชื่อดัง “ธรณีนี่นี้ใครครอง” นำแสดงโดยสองพระ-นางยอดฮิต “ณเดชน์-ญาญ่า” ณ ไร่ส้ม สัมผัสกับสวนส้มนับร้อยไร่ พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากส้มนานาชนิด

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง โดยเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเที่ยวชม โครงการเกษตรหลวงดอยอ่างขาง ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับ พร้อมพืชเศรษฐกิจอื่นๆมากมาย พร้อมเลือกซื้อผลิตผลของผักผลไม้เมืองหนาวในชื่อ “ดอยคำ” ที่จำหน่ายไปทั่วประเทศ และ ต่างประเทศ ชมสวนกุหลาบ สวนบอนไซ สวนไม้ดอกนานาชนิด

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมรอยัลล้านนา จ.เชียงใหม่ (หรือ เทียบเท่า) เช็คอิน เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) แบบ ขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงกว่า 10 ชุด

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ที่พัก ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวม่อนแจ่ม – ดอยสุเทพ – พระธาตุดอยสุเทพ - ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ

06.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อม บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหาร
เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ นำทุกท่านเที่ยวชมความงามของเหล่าพืชพันธุ์เมืองหนาว ณ ม่อนแจ่ม แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ภายในบริเวณโครงการหลวงหนองหอย สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายตลอดทั้งปีบนความสูงกว่า 1,350 เมตร พร้อมตามรอยละคร-หนังหลากหลายเรื่องที่ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นโลเกชั่นหลักในการถ่ายทำ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

12.00

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ สักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำเกิดปีมะแม อิสระให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคล

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลง จากดอย

พร้อมแวะให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อนานาชนิดเป็นของฝาก อาทิ เช่น แคบหมู, ไส้อั่ว, น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.เชียงใหม่ เช็คอินตั๋วเครื่องบิน ณ เคาเตอร์สายการบิน แอร์ เอเชีย/ นกแอร์/ โอเรียล ไทย รับบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass)

17.30

พร้อมออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย/ นกแอร์/ โอเรียลไทย เที่ยวบินที่.......

18.35

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับมิรู้ลืม

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ สายการบินตามระบุ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ( นอน 2 ท่าน / ห้อง )
3. รถตู้รุ่นใหม่ D4D นำเที่ยว
4. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
5. ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
6. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
7. ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวและบริการ
8. ค่าเข้าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
9. ค่าเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวบนรถตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
การสำรองที่นั่ง
วางมัดจำท่านละ 5,000 บาท (เพื่อทำการจองตั๋วเครื่องบิน) โดย โอนเงินสด ผ่านบัญชีตามรายละเอียดด้านล่าง ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ แจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ / แฟกซ์ เพื่อทำประกันการเดินทาง
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในรายการทัวร์โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
2. บริษัทไม่อาจรับผิดชอบต่อเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือกรณีที่สูญหายหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์ และ
3. เหตุการณ์บางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การชุมนุมประท้วง ฯลฯ
ขั้นตอนการยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทจะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง กรณียกเลิกการเดินทางทัวร์ดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการงดคืนเงินมัดจำ ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของสายการบินต้นทุนต่ำ (LOW-COST AIRLINE)

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์