รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ไหว้พระวันเดียว อยุธยาพระมหามงคล

139-tour-one-day-merit-temple-ayutthaya

เป็นโปรแกรมไหว้พระ 9วัด เมืองเก่าที่น่าเดินทางเป็นอย่างยิ่ง เดินทางไหว้พระ 9วัดที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างยิ่งในจ.อยุธยา  ทางเราจะพาทุกท่านไปสักการะขอพรพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทย และในโปรแกรมไหว้พระ 9วัด นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-AYA1-1BKK

  

ทัวร์วันวันเดียว ท่องเที่ยวหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง - วัดใหญ่ชัยมงคล - วิหารพระมงคลบพิตร - วัดหน้าพระเมรุ - วัดพุทไธสวรรย์ - วัดกษัตราธิราชวรวิหาร - นมัสการวัดท่าการ้อง - วัดตูม - วัดนครหลวง

06.00

ต้อนรับทุกท่านพร้อมกันที่  หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ริมถนนอังรีดูนังต์ โดยเจ้าหน้าที่นิววิวทัวร์

ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  พร้อมห้องสุขภัณฑ์ สู่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บริการอาหารเช้า(1) เครื่องดื่ม และผลไม้ระหว่างการเดินทาง

 

นำท่านนมัสการ  หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง ประดิษฐาน  พระพุทธไตรรัตนนายก  พระพุทธรูปปางสมาธิ  สร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยา เป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือกันมาก  รับฟังตำนานเรื่อง  พระนางสร้อยดอกหมาก

ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยัง  วัดใหญ่ชัยมงคล ที่พัฒนารูปแบบมาจากเจดีย์ทวาราวดี ซึ่งนักประวัติศาสตร์ศิลป์ ได้ทำการศึกษาจากเทคนิคการก่อสร้างและรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้ว สรุปได้ว่าเป็นของศรีรามเทพนครอย่างแน่นอน 

หลังจากนั้น  นำท่านนมัสการวิหาร พระมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมทีเดียว วิหารพระมงคลบพิตรปรักหักพัง  องค์พระมงคลบพิตรเองก็ตากแดดตากฝน  เหตุจากถูกทำลายอย่างพินาศเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่สอง  พระมงคลบพิตรเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุด  เมื่อพม่าเข้ากรุงได้  จึงเอาไฟสุมลอกหวังจะเอาทองคำ  จนพระกรหักและทิ้งร้างไว้ไม่มีใครดูแล  ภายหลังจึงได้บูรณะขึ้นเป็นลำดับ ดังเช่นปัจจุบัน

สมควรแก่เวลาออกเดินทางชม  วัดหน้าพระเมรุ วัดที่ยังคงสภาพเดิม  เพราะพม่าใช้เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ  จึงมิได้ถูกเผาทำลาย ณ วัดนี้มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ที่งดงาม  และพระพุทธรูปปแกะสลักจากหินเขียวอายุนับพันปี   อันเป็นศิลปะที่ล้ำค่าที่หาชมได้ยาก

12.00

บริการอาหารเที่ยง (2) ที่   ห้องอาหาร

บ่าย

ชม วัดพุทไธสวรรย์ ซึ่งเป็นที่ที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทองทรงพักไพร่พลไว้ถึง 3 ปี  ก่อนที่จะสร้าง อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาให้เป็นราชธานี ชมความงามที่สง่าโดดเด่นขององค์  พุทธปรางค์ ท่ามกลางพระระเบียงซึ่งมีฐานไพทีรองรับฐานอยู่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่เดินทางมาในครั้งนี้ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน เพื่อถวายอุทิศแด่องค์พระมหาบูรพกษัตริย์แห่งศรีรามเทพนครและอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ณ วัดแห่งนี้ นมัสการ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร 

และนมัสการ วัดท่าการ้อง สักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำอยู่ในเศียรตลอดเวลา  นำมาปลุกเสกทำน้ำมนต์เพื่อเสริมมงคลให้แก่ชีวิต  ที่  วัดตูม

ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่  วัดนครหลวง นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลองบนปราสาทนครหลวงที่สร้างในสมัย   พระเจ้าปราสาททอง  ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์และงดงามยิ่ง 

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ

18.00

ถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ รถจอด ณ ซอยโรงเรียนหอวัง ถนนหอวัง (หลังเซ็นทรัลลาดพร้าว) กลับถึงบ้านด้วยความสนุกสนาน และประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. รถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ VIP ตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
3. อาหารจัดเลี้ยงตามรายการพร้อมอาหารว่าง เครื่องดื่ม ชา-กาแฟและผลไม้
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
5. ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 15 – 75 ปี)
6. มัคคุเทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากนิววิวทัวร์
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์, ค่าซักรีด
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ:
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน
- โปรแกรม ทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ ท่านเป็นสำคัญ
- สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่มค่าบริการสถานที่ท่องเที่ยวตามแต่ละสถานที่กำหนด
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 1,000 บาท
โดยโอนเงินมาที่ method-of-payment
การยกเลิกทัวร์
1. ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 2,000 บาท
2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
4. ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์