รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ 1 วัน สุพรรรบุรี-สามชุก-บึงฉวาก

2471-tour-1-day-tour-suphan-buri-samchuk-bungchawak

โปรแกรมทัวร์สุพรรณหนึ่งวัน เที่ยวสุพรรณบุรีล้วนๆ โดยนำท่านเที่ยวชม บึงฉวาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  พระนอนหงาย  อุทยานวังมัจฉา วัดป่าเลไลยก์ ตำนานพระผงสุพรรณ หอบรรหารแจ่มใส  และในโปรแกรมทัวร์สุพรรณนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-SPBJ1-1BKK

 

ทัวร์วันเดียว ท่องเที่ยวบึงฉวาก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - พระนอนหงาย 1 ใน Unseen – อุทยานวังมัจฉา - วัดป่าเลไลยก์ – ตำนานพระผงสุพรรณ - หอบรรหารแจ่มใส

06.00

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย บริเวณสนามไดร์กอล์ฟโปรแอม ซอยรัชดาภิเษก 18 เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

06.30

เดินทางสู่ จ.สุพรรณบุรี โดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น

รับประทานอาหารแบบกล่อง (1) และเครื่องดื่ม บนรถ สนุกสนานกับกิจกรรมยามเช้า

09.00

นำท่านชม ตลาด 100 ปี สามชุก ตลาดที่มีชีวิตชีวา ชุมชนชาวจีนเก่าแก่ ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน และตลาดแบบดั้งเดิม อาทิ ร้านกาแฟท่าเรือ พิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์ ร้านข้าวห่อใบบัวบก

10.30

เที่ยวชม บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ์ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ จัดแสดงพันธุ์ปลาซึ่งรวบรวมมาจากต่างประเทศและพันธุ์ปลาไทยกว่า 50 ชนิด ชมอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของเมืองไทยชมการแสดงของนักประดาน้ำให้อาหารปลาในอุโมงค์น้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

12.30

รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร

13.30

นำท่านสักการะ พระนอนหงาย ที่ วัดพระนอน พระพุทธรูปนอนหงาย ลักษณะเดียวกันกับที่ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย 1 ใน Unseen in Thailand

และชม อุทยานวังมัจฉา ที่ชุกชุมด้วยปลานานาชนิด

14.30

ตำนานพระผงสุพรรณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองสุพรรณบุรีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี และมีกรุพระในองค์พระปรางค์ที่เป็นต้นกำเนิดของพระผงสุพรรณที่โด่งดังไปทั่วประเทศ

15.30

นำท่านนมัสการ หลวงพ่อโต ที่ วัดป่าเลย์ไลก์ พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ คู่เมืองสุพรรณบุรี องค์พระสูง 20 เมตร อายุกว่า 1,000 ปี ชมจิตรกรรมฝาผนังวิหารคด เรือนขุนช้างและอุทยานมัจฉา

16.00

ชม หอคอยบรรหาร - แจ่มใส ภายใน สวนเฉลิมภัทรราชินี มีความสูง 123 เมตร มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยชั้นที่ 4 สูงประมาณ 72 เมตร ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสุพรรณยามเย็น แล้ว เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19.00

ถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ,ค่าอาหาร 2 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ,ค่าเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ,ค่ามัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญงาน ดูแลตลอดการเดินทาง
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ ในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งนอกเหนือรายการ
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์