รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์วัดเขาช่องกระจก-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ-ดำน้ำเกาะทะลุ-นมัสการหลวงปู่ทวด 3 วัน

8407-tour-measured-khao-chong-ka-jok-waghor-aquarium-snorkeling-koh-talu-worship-grandfather-3-days

โปรแกรมทัวร์ประจวบคีรีขันธ์ ทัวร์คนที่รักการท่องเที่ยว นมัสการพระพุทธบาทจำลอง ชมทัศนียภาพตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ กราบสักการะพระพุทธกิติสิริชัย เตรียมพร้อมลงสู่เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์ ให้ท่านสมาชิกสัมผัสกับ ความงามของโลกใต้ทะเล

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THG-PKNJ1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - วัดเขาช่องกระจก - อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหว้ากอ - เขาธงชัย

06.00

พร้อมกัน ณ สวนลุม (หน้าลานพระรูป ร.6 ตรงข้าม ร.พ. จุฬา)
เจ้าหน้าที่ทีมงานคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

07.00

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อม บริการอาหารเช้าบนรถ (มื้อที่ 1) และสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการโดยทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพระหว่างการเดินทาง

นำท่านสมาชิกเดินทางถึงวัดเขาช่องกระจก ให้ท่านสมาชิกนมัสการพระพุทธบาทจำลองและชมทัศนียภาพของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์

จนสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ห้องอาหาร

12.00

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (มื้อที่ 2)

จากนั้นเดินทางสู่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหว้ากอ

เดินทางถึงอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหว้ากอ

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ซึ่งมีทั้งปลาน้ำจืดปลาทะเลหลากสายพันธุ์ และชมการให้อาหารปลาฉลามในบ่อปลาขนาดใหญ่

นำท่านขึ้นสู่เขาธงชัย กราบสักการะพระพุทธกิติสิริชัยและอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดม-ศักดิ์
ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

ชมพระมหาเจดีย์เก้ายอดสีทองอร่าม นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวพานอรามาสามารถมองเห็นชายหาดที่ทอดตัวเป็นแนวยาว

18.00

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)

19.00

นำท่านสมาชิกเดินทางกลับสู่ที่พัก...อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีได้ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยววัดถ้ำคีรีวงส์ - เกาะทะลุ - เกาะสิงห์ - เกาะสังข์

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.บางสะพาน

นำท่านสมาชิกเดินทางสู่วัดถ้ำคีรีวงศ์
ครั้งหนึ่งในช่วงที่หลวงปู่ม่วงมีชีวิตอยู่ รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จมาพบหลวงปู่ม่วงที่วัดคีรีวงศ์ โดยจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่า จปร

จากนั้นเดินทางถึงท่าเรือเกาะทะลุ..เตรียมพร้อมลงสู่เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์ ให้ท่านสมาชิกสัมผัสกับ ความงามของโลกใต้ทะเล ชมปะการังหลายพันธุ์ ดอกไม้ทะเลสีสวยหลากชนิด ชมฝูงปลาใต้ทะเลสีสันอันแปลกตา

บริการอาหารเที่ยงบนเรือ (มื้อที่ 5)

15.30

เดินทางกลับถึงฝั่ง เล่นน้ำ เล่นฟุตบอลชายหาดหรือวอลเล่ย์บอลชายได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นอาบน้ำชำระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้า

18.00

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

19.00

นำท่านสมาชิกเดินทางกลับสู่ ที่พัก....อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีได้ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวด่านสิงขร - หลวงปู่ทวด - กรุงเทพ

07.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 7)

08.30

จัดเก็บสัมภาระออกเดินทางจากที่พัก

เดินทางมุ่งหน้าสู่น้ำตกห้วยยาง
เดินทางถึงด่านสิงขร ด่านชายแดนไทย-พม่า

เลือกซื้อของป่าจากฝั่งพม่า
เช่นกล้วยไม้ป่าแวะถ่ายรูปกับจุดแคบสุดในสยาม

12.00

บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 8)

หลังอาหารแวะนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน

14.00

เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพ

ระหว่างทางแวะซื้อของฝากขนมหม้อแกงได้ตามอัธยาศัย

19.00

เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม1. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการรวม 8 มื้อ
4. ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียม
5. เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์และทีมงานที่ชำนาญทางทะเลคอยดูแลตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาโทรสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน
2. วางเงินมัดจำ 30% ของราคาทัวร์ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
3. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก
เงื่อนไขการยกเลิก
• ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำ)
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
• ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์