รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์เวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่-ดาลัด 4 วัน (FD)

4143-tour-vietnam-ho-chi-minh-city-phan-thiet-mui-ne-to-dalat-4-days-fd

โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้  จะพาท่านสัมผัสทัวร์เวียดนามใต้ พาท่านสัมผัสทะเลทรายมุยเน่สีแดง-ทะเลทรายสีขาว พาเที่ยวชมหุบเขาแห่งความรัก พาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวทิวทัศน์เมือง และเที่ยวชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน  และในโปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code VNAJ4-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – ฟานเทียต – มุยเน่ - ทะเลทรายสีแดง

05.50

คณะพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย เคาน์เตอร์ E พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้กับท่าน

07.45

เหินฟ้าสู่ โฮจิมินห์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD …

09.15

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ จังหวัดฟานเทียต ซึ่งอยู่ห่างจากนครโฮจิมินห์ ประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4-5 ชั่วโมง

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารเดินทางต่อ ชมวิถีชีวิตชาว และ วิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง

16.00

ถึง เมืองมุยเน่

นำเข้าที่พัก โรงแรม NAM HAI HOTEL (3 ดาว) หรือ เทียบเท่า

จากนั้นไปชม และ ถ่ายภาพ พระอาทิตย์ตกดินที่ทะเลทรายสีแดง(Red Sand Dune) ซึ่งเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่สีแดง เม็ดทรายละเอียด ที่เกิดจากการรวมตัวของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง และ เปลี่ยนรูปร่างไปตามกระแสลม และ กระแสน้ำ ชม และ ถ่ายภาพอิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวทะเลทรายสีขาว(White Sand dune) - ซุ่ยเทียน(แคนยอนเมืองมุยเน) – ท่าเรือมุยเน่ (อ่าวจอดเรือ) - เมืองดาลัท

04.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า แล้วนำท่านไปชม และ ถ่ายภาพ พระอาทิตย์ยามเช้าที่ ทะเลทรายสีขาว (White Sand Dune) เป็นภูเขาทรายอร่ามกว้างไกลสุดสายตา ชมความงามบรรยากาศชายทะเลบนยอดเขาภูเขาทะเลทราย ชมวิวทิวทัศน์ และ เล่นสไลด์เตอร์บนสันทราย หรือ จะจับรถ ATV ก็ได้ อิสระตามอัธยาศัย

08.00

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม ซุ่ยเทียน หรือ แคนยอนเมืองมุยเน(Fairy Stream) ด้วยการเดินเท้าแช่น้ำ ที่ลำธารแปลกตาของ Fairy Stream จากลำธารเล็กๆ ไหลผ่านภูมิประเทศหลากสี มองมุมสูงก็แปลกตาดีต้องเดินทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งต้องเดินลุยน้ำระดับประมาณข้อเท้า แนะนำให้ใส่รองเท้าแตะ หรือ รองเท้ารัดส้น และสวมกางเกงขาสั้นหรือแบบที่พับขากางเกงได้ง่าย
จากนั้นไปถ่ายรูป หมู่บ้านชาวประมง(อ่าวจอดเรือมุยเน่) สำหรับการประมงชายฝั่ง เรือนับร้อยๆ ลำมาหลบพายุและคลื่น ชมวิวทิวทัศน์อ่าวจอดเรือ วิถีชีวิตชาวประมง และชม เรือกระด้งวงกลม เอกลักษณะเฉพาะของเรือพื้นบ้านของมุยเน่ เชิญถ่ายรูปเรือกระด้ง เรือประมง ตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ดินแดนแห่งทะเลทรายตะวันออก นั่นก็คือ ทะเลทรายมุยเน่สีแดง (Red Sand dune) ซึ่งเป็นทะเลทรายขนาดใหญ่สีแดง เม็ดทรายละเอียด ที่เกิดจากการรวมตัวของทราบสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง และ เปลี่ยนรูปร่างไปตามกระแสลม และ กระแสน้ำ ถ่ายรูปอิสระ หรือ จะเล่นกระดานลื่นตามอัธยาศัย

11.30

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

อำลา เมืองมุยเน่ เดินทางสู่ เมืองดาลัท ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชมวิวทิวทัศน์ และ ธรรมชาติที่สวยงามระหว่างทาง ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง

18.30

ถึง เมืองดาลัด ปารีสตะวันออก เป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหุบเขาแห่งความรัก ชมบ้านสไตล์แปลกๆ โดยฝีมือของลูกชายประธานาธิบดี คนที่ 2 ของเวียดนาม ซึ่งจบสถาปัตยกรรมจากฝรั่งเศส แล้วได้แรงบันดาลใจ ที่จะสร้างบ้านทรงแปลกๆ เป็นโพรงต้นไม้ หน้าคนอยู่บนเนินเขา ที่สามารถชมวิวทิวทัศน์เมืองตากอากาศที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และ ป่าสนอันหอมกรุ่น ดาลัด ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งปี ราว 15-25 องศาเซ็นเซียส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

หลังอาหารนำเข้าที่พัก โรงแรม MAI VANG (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า พักผ่อนอิสระ หรือ จะเดินเล่น-ช้อปปิ้งที่ตลาดไนท์บาร์ซา ของเมืองดาลัท เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้ ผลไม้ฤดูหนาว ทั้งสด และ แห้ง ผักนานาชนิด ขนมพื้นเมือง กาแฟ และ ชา หรือ จะชิมอาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวโบสถ์โนมัยเน เดอ มารี – สวนดอกไม้เมืองหนาว – สถานีรถไฟเก่า – นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัท – วัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อนบ๋าวได๋ – หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) - น้ำตกดาทันลา

07.00

รับประทานอาหารเข้าที่โรงแรม

08.00

ชม โบสถ์โนมัยเน เดอ มารี โบสถ์รูปไก่ เป็นโบสถ์สไตล์ฝรั่งเศสที่สวยงาม แล้วชมสวนดอกไม้เมืองหนาว (Flower Pakr) ของเมืองดาลัท สัมผัสดอกไม้เมืองหนาวที่อวดโฉม รูปทรง และสีสันแปลกตา ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้จากยุโรปนำชมและถ่ายภาพ สถานนีรถไฟเก่าแก่สมัยฝรั่งเศส

จากนั้น นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) เพื่อขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดาลัทในมุมสูง ที่มีสีสัน และ ความโรแมนติกของดาลัท ซึ่งอยู่ท่านกลางเทือกเขาสูง 1500 เมตร จากระดับน้ำทะเล จนได้ฉายาว่า “ปารีสแห่งอินโดจีน” ด้วยเนินเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และ ป่าสนอันหอมกรุ่น เป็นเมืองที่มีบรรยากาศเย็นและบ้านเรือนโรแมนติก ซึ่งโอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์

ชมความงดงามของ ทะเลสาบเตวียนลัม หรือ เตวียนลาม (Tuyen Lam Lake) เมืองดาลัท ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติกที่สุดในเวียดนาม มีอุณหภูมิเย็นสบายตลอดทั้งปี ราว 15-25 องศาเซ็นเซียส ลงจากกระเช้า

เที่ยวชม วัดตั๊กลัม วัดสวนบนเนินเขา ให้ท่านได้กราบไหว้พระ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นศิริมงคล และ ชมความร่มรื่นภายในบริเวณ

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

เยี่ยมชม พระราชวังฤดูร้อน ของกษัตริย์บ๋าวได๋ (Dinh Bao Dai) จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้ายที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม ทำให้จักรพรรดิ์บ๋าวได๋ ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดอีก ชมภายในที่ยังคงเก็บรักษาของเครื่องใช้ไว้อย่างดี ท่านสามารถเช่าชุดจักรพรรดิ และ พระราชินี ถ่ายรูปได้

เยี่ยมชม Crazy House บ้านหน้าตาแปลกประหลาดสวยงามยิ่ง แล้วไปชม หุบเขาแห่งความรัก (Love Valley) เป็นหุบเขาที่ปกคลุมด้วยต้นสนและมีทะเลสาบอยู่บริเวณกลางหุบเขา ให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

จากนั้นชม น้ำตกดาทันลา ที่ขึ้นชื่อของเมืองดาลัท (โดยการนั่งรถรางไปชมน้ำตกด้านล่าง)

19.00

รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม RIVER PRINCE HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า พักผ่อนอิสระ หรือ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ถนนคนเดิน เมืองดาลัท

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวโฮจิมินห์ – อดีตทำเนียบประธานาธิบดี – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – โปรษณีย์กลางโฮจิมินห์ - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – นครโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ

06.00

รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

08.50

เหินฟ้าสู่ นครไซง่อน โดย สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN …

12.00

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

หลังอาหารอิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งซื้อสินค้าพื้นเมือง ที่ ตลาดเบนถัน ตามอัธยาศัย

นำท่านถ่ายรูปอนุเสาวรีย์โฮจิมินห์ พร้อมชมตึกแบบฝรั่งเศสที่สวยงาม และโรงละครโอเปร่าเฮาส์ จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์สงคราม แหล่งรวบรวมประวัติการต่อสู่ของชาวเวียดนามตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ชมภาพประวัติศาสตร์สงครามระหว่างประเทศเวียดนามและ สหรัฐอเมริกาในอดีต

ได้เวลาสมควรอำลา นครโฮจิมินห์ เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat เช็คอินและ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

18.30

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารอำลา นครโฮจิมินห์

เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat เช็คอิน และ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

21.20

เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD …

22.45

ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ สายการบินไทยแอร์เอเชีย/ดาลัด-โฮจิมินห์ และภาษีสนามบิน
2. ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าอาหารตามรายการ
4. ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยว
5. ค่าเข้าชมสถานที่
6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ไทย
7. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลท่านละ 1,000,000/500,000 บาท
8. บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

 

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์และคนขับรถค่ามินิบาร์ในห้องพัก
2. ค่าซักรีด
3. ค่าโทรศัพท์
4. เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
5. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
เอกสารที่ใช้
พาสปอร์ต
มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน / มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
เงื่อนไขการจอง
ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท / และชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วันทำการ
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์