รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์พม่า บิน 3 เมือง ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑเลย์ 4 วัน 3 คืน (SM)

470-tour-myanmar-city-yangon-bagan-munthalay-4-days-3-nights-sm

โปรแกรมทัวร์พม่า ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า เยือนอารยธรรมเก่าแก่ และ วัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ ชมเจดีย์ชเวดากอง ตลาดเช้ายองอู สัพพัญญูวิหาร วัดกอบยางกี เจดีย์บูพยา สะพานไม้อูเป็ง พระราชวังมัณฑเลย์ วิหารชเวนันดอร์ วัดกุสินาราม และ ชมโชว์หุ่นกระบอกพุกาม และในโปรแกรมทัวร์พม่านี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code MMAJ1-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ชเวดากอง

08.00

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสายขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบิน เมียนม่าร์ แอร์เวย์ (8M) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

10.30

ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่  8M 332  (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทยครึ่งชั่วโมง)

11.15

ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าตัวเมืองย่างกุ้ง โดยรถโค้ชปรับอากาศ

12.30

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์  ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในบรรจุพระเกศธาตุไว้ 1 เส้น สร้างเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว โดยพระเจ้าโอกาละปะ ซึ่งเป็นกษัตริย์มอญและที่เจดีย์โบดาทาวน์ ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุได้ครับ นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปทองคำ

จากนั้น นำท่านสักการะ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึ่งเป็นเทพที่ชาวไทยและชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วย เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมาก และนำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) พระมหาเจดีย์ชะเวดากอง เป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมานมัสการอย่างไม่ขาดสายและเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (การเที่ยวชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะนำให้ไปชมในช่วงตอนเย็นถึงค่ำ เพราะอากาศไม่ร้อนและได้ดูพระมหาเจดีย์ในยามที่ไฟส่องตอนกลางคืน สวยงามมาก)

19.00

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ โรงแรม Chatrium  Hotel (ย่างกุ้ง) หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยวย่างกุ้ง – พุกาม – ชมเจดีย์ชเวสิกอง – สัพพัญญูวิหาร – วิหารธรรมมะยังจี - เจดีย์สิโลมินโล - เจดีย์ชเวซานดอว์

05.00

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.30

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง พุกาม เที่ยวบินที่ W009

07.30

เดินทางถึงเมืองพุกามนำท่านชมเมือง ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์ ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม

นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศยามเช้าของ ตลาดยองอู ซึ่งเป็นตลาดที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มิงกาลาเจดีย์ ชมทะเลเจดีย์อันตระการตาแห่งเมืองพุกาม ให้ท่านนมัสการมหาเจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เจดีย์ชเวสิกองนี้เป็นเจดีย์แห่งชัยชนะที่พม่ามีเหนือมอญ สร้างโดยพระเจ้าอนอรธา วีรกษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญ่

นำท่านชม อานันทวิหาร ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสุดยอดพุทธศิลป์สกุลช่างพุกามสร้างโดยพระเจ้าจันสิทธถา อายุราว 900 ปี

นำท่านชม วัดติโลมินโล ชมวัดที่มีความสวยงามแบบพุกาม สร้างโดยพระเจ้านรปติซีตู นำท่านชม วัดมนูหา สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มนูหา โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์

12.00

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPLE) สร้างโดยพระโอรสล ของพระเจ้าจันสิทธะสิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกามมีความสูงถึง 6 เมตร

ชม วิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้อง ตามไปฟัง

แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่ เจดีย์บูพยา (BUPAYA PAGODA) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำอิระวดี

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Myanmar Treasure resort Hotel (พุกาม) หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

ทัวร์วันที่ 3 ท่องเที่ยวพุกาม – มัณทะเลย์ – สะพานไม้อูเป็ง – พระราชวังมัณทะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ – ชมวิวมัณทะเลย์ HILL

05.00

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.35

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง มัณทะเลย์ เที่ยวบินที่ W009

08.05

เดินทางถึงเมือง มัณทะเลย์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ (AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400

นำชม วัดมหากันดายง (Mahagandaryon Monastry) ซึ่งเป็นวัดปริยัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในพม่า มีพระสงฆ์จำพรรษาพันกว่ารูป

จากนั้นชม สะพานไม้อูเป็ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (TOUNGTHAMON)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงที่ย้ายมาจากเมืองอมรปุระ โดยสร้างขึ้นใหม่ตามผังเดิมทุกประการ ภายในพระราชวังมีตำหนักน้อยใหญ่ที่เป็นที่ประทับของมเหสี ราชเทวี ราชชายา ราชธิดา และหมู่มวลสนมมากมาย จนนับได้ว่าพระเจ้ามิงดง เป็นกษัตริย์ผู้ที่ได้ชื่อว่ามีชายามากที่สุดอีกพระองค์หนึ่ง ภายในพระราชวังยังมีท้องพระโรง แท่นประทับพักผ่อน และหอคอย ที่ในอดีตพระเจ้าแผ่นดินใช้เป็นที่ทอดพระเนตรบ้านเมือง และความเป็นอยู่ของราษฎรอีกด้วย ชม สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าสีป้อ จนสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ (AMRAPURA) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400

จากนั้นนำท่านสู่ วัดกุโธดอ ชม เจดีย์กุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งเก็บรักษา พระไตรปิฎกจารึกบนหินอ่อนถึง 729 ชิ้น พระไตรปิฏกนี้เป็นพระไตรปิฎกจากการประชุมสังคายนาครั้งที่ 5

นำท่านเดินทางสู่ MANDALAY HILL ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา ณ จุดตรงนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง เชิญท่านบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mandalay Hill Resort (มัณฑะเลย์) หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

ทัวร์วันที่ 4 ท่องเที่ยวพระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ – พระนอนเจาทัตยี - ช้างเผือก - วัดพระหินอ่อน - พระเขี้ยวแก้ว - กรุงเทพฯ

04.00

นำท่านชม พิธีการล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำ เนื้อนิ่ม ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือ วัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐาน พระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสำคัญล้างพระพักตร์ถือเป็นการสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

06.00

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.40

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมือง ย่างกุ้ง เที่ยวบินที่ W9011

10.35

เดินทางถึงเมือง ย่างกุ้ง

จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศพม่า

นำท่านชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ

นำท่านชม วัดพระหินอ่อน  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า สักการะ วัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วเมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวกับที่อัญเชิญมาที่พุทธมณฑล

12.00

บริการอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร

14.00

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบิน เมงกาลาดง

16.30

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M331

18.15

เดินทาง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจไม่รู้ลืม

tour-condition

กรณีเดินทางเป็นกรุ๊ป
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ (ตั๋วกรุ๊ป)
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 3 คืน
5. ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า
6. ค่าวีซ่าพม่า
7. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
8. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.
9. มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
10. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 15 ก.ก.
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 400 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน พร้อมชำระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13 – 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 – 3 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 3 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
method-of-payment
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่าง ๆ
เอกสารประกอบการเดินทาง
- โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 10 วันทำการ
- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
การยื่นขอวีซ่าด่วน
- ยื่นวีซ่า ด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์