รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์สิบสองปันนา-เชียงของ-ล่องเรือ-หลวงน้ำทา 6 วัน (รถโค้ช)

3593-tour-xishuangbanna-chiang-khong-cruise-luang-nam-tha-6-day-coach

โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา ชมเก้าจอมเจดีย์ สิบสองเชียง วัดหลวงเมืองลื้อ วิหารวัดป่าเจ และหมู่บ้านไตลื้อเมืองแวน ชมถ้ำเขาควายแสง และรับประทานอาหารพื้นเมืองขันโตกไตลื้อพร้อมการแสดง และสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือชมการแสดงจินตลีลา ชุดม็องบาลานาซี อันงดงามตระการตา และในโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนานี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code CHGJ14-6BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ-เชียงของ(จังหวัดเชียงราย)

16.30

คณะพร้อมกันที่สี่แยกเกียกกาย ด้านโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ติดกับโรงเรียนโยธินบูรณะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

17.00

ออกเดินทางสู่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยรถโค้ชปรับอากาศ บริการอาหารว่างและน้ำดื่มบนรถ เจ้าหน้าที่แนะนำรายการและอื่นๆ เกี่ยวกับเส้นทาง

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวห้วยทราย(แขวงบ่อแก้ว)-หลวงน้ำทา-บ่อเตน(ชายแดนลาว-จีน)-บ่อหาน-สิบสองปันนา

06.00

ถึงอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทำธุระส่วนตัว(เปิดห้องอาบน้ำ 4-5 ท่าน/ห้อง) ที่ โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ หรือ เชียงของรีสอร์ท
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแีรม

07.30

ออกเดินทางสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) โดยข้ามเรือน้ำโขงสู่เมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว แล้วนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศจีนพร้อมไกด์ลาวคอยต้อนรับ โดยใช้เส้นทาง R3A ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชนเผ่าทางภาคเหนือสุดของประเทศลาว เช่น เผ่าลาวสูง(ขมุ), ม้ง, เย้า ,แลนแด่น, ไทยดำ ผ่านเมืองภูคา และเมืองหลวงน้ำทา ชมวิวทัศน์ที่สวยงาม

12.30

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านสบายดีหลวงน้ำทา สัมผัสบรรยากาศแบบไทยเดิมที่เลือนหายจากประเทศไทยอันยาวนาน สัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทยดำ หลังอาหารเดินทางต่อ

15.00

เดินทางถึงชายแดนลาว-จีน ที่ด่านบ่อเตน(ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วเดินทางสู่ด่านบ่อหาน(จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งจีน (เวลาจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) ออกเดินทางสู่สิบสองปันนา โดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ คุนมั่ง-กงลู่(คุนหมิง-กรุงเทพฯ) ซึ่งประเทศจีนทุ่มทุนมหาศาลสร้างเส้นทางเส้นนี้เพื่อเปิดเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถนนสายนี้มีการเจาะอุโมงค์ลอดภูเขา จากชายแดนจีน-ลาว ถึงนครคุนหมิง จำนวน 50 กว่าอุโมงค์ ระหว่างทางผ่านเมืองหล้าท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไตลื้อเมืองหล้าเป็น 1 ใน 3 อำเภอ ของเขตปกครองตนเอง จังหวัดสิบสองปันนา ผ่านเส้นทางการอพยพของพี่น้องชาว “ไตลื้อ” เมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์สู่ประเทศไทยที่จังหวัดน่าน และพะเยา ดังปรากฏหลักฐานเป็นชื่อบ้าน เช่น บ้านแวน บ้านเชียงคำ บ้านหย่วน บ้านเมืองมาง บ้านเชียงบาน(ชื่อตามแม่น้ำบาน ในพื้นที่)

18.30

ถึง เมืองหล้า ประตูแห่งสิบสองปันนาทิศตะวันออก สัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้อง ชาวไทลื้อ เมืองหล้า ซึ่งยังคงรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม PENGJI HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวบ้านไตลื้อเมืองแวน - ถ้ำควายเขาแสง - สิบสองปันนา - สวนม่านทิง - อนุสาวรีย์โจวเอินไหล - เจดีย์ขาว - วัดปาเจ - เก้าจอมเจีดีย์ - โชว์พาราณสี

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

ออกเดินทางสู่ กานหลันป้า หรือเมืองฮัม ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างสองข้างทาง

09.00

ถึง บ้านไตลื้อเมืองแวน (ปัจจุบัน จีนเปลี่ยนชื่อเป็น เหมิงหย่วน หรือ เมืองหย่วน) ชม ถ้ำเขาควายแสง ดินแดนมหัศจรรย์แห่งเขดป่าร้อนชื้น โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทสิบสองปันนาพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กับเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาธรรมขาติ แห่งสิบสองปันนา วนอุทยานแห่งชาติเขตป่าร้อนชื้น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเม่งจี๊อ มีพิ้นที่ 30 ตารางกิโลเมตร
การรักษาธรรมชาติของภูเขาหินปูนขาวและถดูกาลต่างๆ ในป่า ทําให้ระบบนิเวศน์ยังคงสมบูรณ์และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ป่าสายพันธ์ต่างๆ หินปูนขาวทําให้เกิดบริเวณหินปูนที่มีลําธารและถํ้าใต้ดินอย่างหนาแน่น มีพี้นที่ทางธรรมชาติมากมายที่ได้รับการพัฒนา เช่น ถํ้าหินงอกหินย้อย ลําธารสายเล็กที่อยู่ใต้พี้นดิน หินขรุขระ หินแหลม ถํ้าขนาดใหญ่และสภาพแวดล้อมแบบป่าร้อนชี้นเหล่านี้ถูกรวมเป็นอันหนี่งอันเดียวกัน ประกอบด้วยถํ้ามากกว่า 24 ถํ้า ถํ้าหมายเลข Baojiao Cattle Dong เรียกได้อีกอย่างว่า God Cattle และ Bison Cave แต่ปัจจุบันเราตั้งชื่อใหม่ว่า “ถํ้าเขาควายแสง” ซึ่งมีความยาวรวม 3,360 เมตร ประกอบด้วยถํ้าหินงอกหินย้อย
นอกจากนี้ยังมีลําธารใต้ดินนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามมีภูเขาแม่นํ้าโขดหิน ซึ่งอยู่ในป่าเขตร้อนชื้น ปัจจุบันที่แห่งนี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นวนอุทยานเขตป่าร้อนชื้นแห่งชาติ จึงเป็นที่มาของคําว่า ดินแดนหัศจรรย์ ซึ่งจัดอันดับได้เป็นที่ท่องเที่ยวที่นักท่อง เที่ยวโหวตให้ว่าเป็นระดับ 5 ดาว และเป็นที่ดึงดูดใจอย่างมาก จากนั้นชม หมู่บ้านไตลื้อเมืองหย่วน(เมืองแวน) ที่อุดมด้วยผัก-ผลไม้เป็นหมู่บ้านไตลื้อธรรมชาติที่เก่าแก่ของพี่น้องไตปันนา(ไตลื้อ) ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สิบสองปันนา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านชม สวนม่านทิง หรือบ้านถิ่น ซึ่งเป็นสวนสาธารณะตั้งแต่สมัยก่อนที่กษัตริย์ไตลื้อใช้เดินเล่นและพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นสวนที่ท่านโจวเอินไหล มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวไตลื้อ โดยท่านแต่งชุดไตลื้อ และทางรัฐบาลสิบสองปันนาก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ท่านไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้ทรงปลูกต้นโพธิ์ไว้เป็นที่ระลึก เมื่อคราวมาเยือนสิบสองปันนา
แล้วชม เจดีย์ขาว และ วิหารวัดป่าเจ ชมวิหารที่สร้างใหม่ สวยงามวิจิตรตระกาน ชมและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นชม เจดีย์เก้าจอม สิบสองเชียง เชิญถ่ายภาพอิสระ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำชมการแสดงจินตลีลาชุด ม็องบาลานาซี(เมืองพาราณสี) ณโรงละคร ซี่งเป็นการแสดงรวมชนเผ่ามณฑลยูนาน ประกอบแสง สี เสียง อลังการ อันงดงามตระการตา จนถูกเปรียบเปรยว่า หากใครไม่ได้รับชมประหนึ่งดังไม่ได้มาสิบสองปันนา

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม WUYUE HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระ

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวสวนป่าดงดิบ – วัดหลวงเมืองลื้อ – แกะสลักหิมะน้ำแข็ง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00

เดินทางไปชม สวนป่าดงดิบ ของสิบสองปันนา นำท่านนั่งรถกอล์ฟ ชม การแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ ม้า สิงโต หมี ม้า ลิง สุนัข ชมการเรียก นกยูงหลายร้อยตัว ออกจากป่ามากินอาหารเสร็จแล้วก็บินกลับไปเหมือนเดิม จากนั้นไปสัมผัสวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของ ชนเผ่าฮาหนี่หรือไอ้หนี่(อาข่า) การเลือกคู่ของสาวๆ ชาวเผ่าไอ้หนี่(ท่านที่เป็นผู้ชายถ้าถูกใจสาวๆ ชาวไอ้หนี่ก็จะได้เป็นเข้าบ่าวแต่งงานกับสาวชาวไอ้หนี่ เป็นพิธีสาธิตการแต่งงานของชนเผ่าไอนี หรือ อีก้อ (หากท่านเข้าไปรวมพิธีแต่งงาน ท่านจะต้องเสียเงิน 50-100 หยวน ให้เจ้าสาว) แล้วนำท่านไปชมความสามารถของแต่ละชนเผ่าในการเล่นเครื่องดนตรีที่หาได้จากป่าบริเวณหน้าน้ำตกผามังกร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำชม วัดหลวงเมืองลื้อ สิบสองปันนา ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท และพระพุทธ รูปขนาดใหญ่ที่สุดในแถบนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 สืบเนื่องจากตระหนักดี ว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนาพอๆ กับในแถบเอเชียอาคเนย์ เช่นไทย ลาว กัมพูชา พม่าสถานที่แห่งนี้
นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านาน แล้วยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุดจะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้ (ปัจจุบันทางการจีนได้รื้อวัดป่าเจและย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด)
จากนั้นชม แกะสลักหิมะน้ำแข็ง

18.00

ถึงเมืองหลวงน้ำทา นำเข้า ที่พักโรงแรมหลวงจงลาวน้ำทา หรือเทียบเท่า

18.30

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบพื้นเมืองไตลื้อ(ขันโตก)พร้อมชมการแสดงของสาวๆ ชาวไตลื้อ
จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายนานาชนิด ที่ ถนนคนเดิน เลือกซื้ออิสระ
ได้เวลาสมควร นำท่านกลับที่พัก ณ โรงแรม WUYUE HOTEL หรือเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยวสิบสองปันนา-หลวงน้ำทา-เวียงภูคา-ห้วยทราย-เชียงของ-กรุงเทพฯ

06.30

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30

อำลาเมืองเชียงรุ้ง เดินทางสู่ห้วยทรายตามเส้นทางเดิม

10.30

ถึงชายแดนจีน-ลาว(บ่อหาน-บ่อเต็น) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรทั้งสองฝั่ง แล้วเดินทางสู่หลวงน้ำทา

11.30

ถึงหลวงน้ำทา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านครัวไทย(หลวงน้ำทา)
หลังอาหาร อำลาเมืองหลวงน้ำทาเดินทางสู่ห้วยทราย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง

16.30

ถึง เมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว แล้วนำท่านนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย(ประเทศไทย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย

17.30

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ พักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์

ทัวร์วันที่ 6) กรุงเทพฯ

05.00

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถปรับอากาศกรุงเทพฯ-เชียงของ-กรุงเทพฯ
2. ค่าวีซ่าจีน
3.ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ
4. ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
6. ค่าอาหารตามระบุในรายการ
7. ค่าชมโชว์พาราณสี
8. ค่าไกด์ลาว-จีน พูดไทย
9. ค่าอำนวยความสะดวก ตม.ไทย-ลาว(VIP) ไป-กลับ
10. ค่าเรือข้ามโขงไป-กลับ
11. ค่ายกกระเป๋า(ใบใหญ่คนละ 1 ใบ) ฝั่งไทย-ลาวไป-กลับ
12. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงิน 1,000,000/200,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
13. บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น

 

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ และผู้ถือเอกสารต่างด้าว
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาล
7. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถจีน 10 หยวน/คน/วัน และอื่นๆ ที่มิได้รวมในรายการ ฯลฯ
เอกสารที่ใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี(ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3. เงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
method-of-payment

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์