รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน (TG)

8957-tour-kunming-dali-lijiang-shangri-la-6-days-tg

โปรแกรมทัวร์คุนหมิง  สัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศจีน ชมเมืองต้าลี่ และ ลี่เจียง ล่องแพชมความงามขิงแม่น้ำหลีเจียง และแวะชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำเงิน ชมการแสดงสุดอลังการของผู้กำกับฃื่อดังจางอี้โหมว และแวะซื้อของที่ระลึก และในโปรแกรมทัวร์คุนหมิง นี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code CHAJ34-6BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ – คุนหมิง - เมืองต้าหลี่

08:30

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย   เจ้าหน้าที่บริษัท คอยดูแล และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

10.55

นำท่านเหิรฟ้าสู่ นครคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612

14.05

เดินทางถึง นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองคุนหมิง ต้าหลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่สุดแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนาน โดยมีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ ถนนนานาชาติ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ที่พัก  Z MAX HOTEL หรือ เทียบเท่า (คืนที่ 1)

ทัวร์วันที่ 2) ต้าหลี่ - เจดีย์สามองค์ (ด้านนอก) - เมืองโบราณต้าหลี่ - ร้านหยกแท้ - เมืองลี่เจียง - สระมังกรดำ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม สวนเขางวงช้าง สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน เขางวงช้างตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง ซึ่งเป็นภูเขาหินปูนที่อยู่ริมน้ำ และ ถูกกัดเซาะจนเป็นลักษณะคล้ายกับช้างตัวใหญ่ ยื่นงวงลงไปดูดน้ำในแม่น้ำ จึงได้ชื่อว่าเป็นภูเขางวงช้าง

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณเป่าฟู่หลิง พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน ในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่ หลิง เป็นยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ให้ท่านได้นวดฝ่าเท้าผ่อนคลายกับยาสูตรพิเศษ หรือ เลือกซื้อยาสมุนไพรกลับไปเป็นของฝาก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ระหว่างทางนำท่านแวะชม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากยางพารา ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว เมืองโบราณที่มีประวัติราว 2000 ปีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาที่สวยงาม เมืองนี้เป็นสถานที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย หรือ ถนนคนเดิน บรรยากาศล้อมรอบด้วยทิวเขาต่างๆ ซึ่งเป็นถนนที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนข้าวสารแห่งเมืองหยางซั่ว ทด้วยแสงสีเสียง ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเดินช้อปปิ้ง ณ ถนนแห่งนี้ อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าราคาถูกนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ, ผ้าปูโต๊ะ, พัด, สินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น น้ำพริกกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้ เหล้ากุ้ยฮัว ขนมถั่วอัดหลากหลายรสชาติ หรือจะสั่งกาแฟเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อดับกระหาย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 2)

ทัวร์วันที่ 3) เมืองหยางซั่ว - ล่องเรือแพแม่น้ำหลีเจียง - ถ้ำเงิน - Option เลือกซื้อโชว์สุดอลังการ Impression Liu Sanjie

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแพชมความงาม แม่น้ำหลีเจียง ในช่วงเส้นทาง อุทยานสวนน้ำหยางซัว หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สวนน้ำหลิวซานเจี่ย ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามเป็นอย่างมาก ในอดีตเคยใช้เป็นสถานถ่ายทำภาพยนตร์เลื่องชื่อยุค 40 กว่าปีก่อน เรื่องหลิวซานเจี่ย โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิงงามระดับนางงาม เป็นนักร้องเสียงใส ซึ่งเป็นที่หมายปองของเหล่าหนุ่มน้อยใหญ่และถูก ผู้ทรงอิทธิพลบีบบังคับให้แต่งงาน และได้ทำการโต้เพลงจนหลุดพ้นจากผู้ทรงอิทธิพล จนได้ครองรักกับคนที่เธอรัก ชมความงามสองฝากฝั่งของธรรมชาติ ซึ่งกวีให้คำขนานนามว่า “กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน”
** หมายเหตุ รายการอาจจะเปลี่ยนเป็นล่องเรือแบบอื่นแทน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ**

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางชม ถ้ำเงิน หรือ ถ้ำหยินจื่อเหยียน เป็นถ้ำขนาดใหญ่แห่งใหม่ที่เพิ่งค้นพบโดยเปิดให้ผู้เข้าชมมาประมาณ 10 ปี ชมหินงอกหินย้อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ส่องแสงระยิบระยับแวววาวประกายเกล็ดเพชรอย่างสวยงาม ชาวหยังซั่วจึงตั้งชื่อว่าถ้ำเงิน

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก YANGSHOU WEST STREET VISTA HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 3)

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

***หมายเหตุ (โชว์สุดอลังการ“Impression Liu Sanjie” โชว์หลิวซานเจี่ย ที่เนรมิตฉากการแสดงบนผืนน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของกุ้ยหลิน ออกแบบและควบคุมการแสดง โดย ผู้กำกับชื่อดังจางอี้โหมว)

***รายการทัวร์ไม่รวมค่าดูโชว์*** ท่านใดสนใจกรุณาติดต่อสอบถามที่ไกด์ หรือหัวหน้าทัวร์**
โชวุ์สุดอลังการ บนอัฒจรรย์ ริมแม่น้ำความจุ 2,000 ที่นั่ง โรงละครธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ท่านจะได้ชมโชว์แม่น้ำที่มีชื่อเสียงของเมืองหยังซั่ว ชื่อชุด THE IMPRESSION OF LIU SANJIE ตำนานเพลงพื้นบ้านชาวจ้วง “หลิวซานเจี่ย” ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีทั่วประเทศจีน การแสดงชุดนี้กำกับการแสดงโดย “จางอวี้โหมว” ผู้กำกับหนังชื่อดังที่มีผลงานระดับโลก และยังฝากผลงานสุดอลังการไว้ในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิค ด้วยความมัศจรรย์ในจินตนาการอันบรรเจิด ผลงานชุดนี้จึงได้ผสานความงามธรรมขาติ และวิถีแห่งมนุษย์ไว้อย่างดื่มด่ำ แสงไฟและแสงจันทร์ เสียงเพลงและเสียงพลิ้วไหวของไผ่อ้อขุนเขาริมน้ำและเครื่องประกอบฉากทันสมัย เสื้อผ้าเครื่องแต่งการพื้นบ้านและงานดีไซน์ นักแสดงร่วม 600 กว่าชีวิตจะเรียงร้อยออกมาเป็นการแสดงที่มีคำจำกัดความลึกซึ้งกว่าคำว่า “สินค้าแห่งการท่องเที่ยว” หากแต่เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นยอดที่ไม่ควรพลาดชม

ทัวร์วันที่ 4) หยางซั่ว - เขาเชียงกง - กุ้ยหลิน - ร้านหยด - เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง - พิเศษ ชมโชว์ Dream Light

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแพชมความงาม แม่น้ำหลีเจียง ในช่วงเส้นทาง อุทยานสวนน้ำหยางซัว หรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สวนน้ำหลิวซานเจี่ย ซึ่งมีทิวทัศน์งดงามเป็นอย่างมาก ในอดีตเคยใช้เป็นสถานถ่ายทำภาพยนตร์เลื่องชื่อยุค 40 กว่าปีก่อน เรื่องหลิวซานเจี่ย โดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงหลิวซานเจี่ย หญิงงามระดับนางงาม เป็นนักร้องเสียงใส ซึ่งเป็นที่หมายปองของเหล่าหนุ่มน้อยใหญ่และถูก ผู้ทรงอิทธิพลบีบบังคับให้แต่งงาน และได้ทำการโต้เพลงจนหลุดพ้นจากผู้ทรงอิทธิพล จนได้ครองรักกับคนที่เธอรัก ชมความงามสองฝากฝั่งของธรรมชาติ ซึ่งกวีให้คำขนานนามว่า “กุ้ยหลินสวยเป็นเอกแห่งใต้หล้า หยังซั่วสวยยิ่งกุ้ยหลิน”
** หมายเหตุ รายการอาจจะเปลี่ยนเป็นล่องเรือแบบอื่นแทน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ**

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม และ ถ่ายรูปกับ เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง (ด้านนอก) เพื่อเป็นสิริมงคล อยู่ในทะเลสาบซานหู เป็นเจดีย์คู่ เจดีย์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลือง ถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูนเป็นสีเงิน รอบๆทะเลสาบอากาศดี วิวทิวทัศน์สวยงามยิ่งนักถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกุ้ยหลิน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ... นำท่านชมการแสดง DREAM LIGHT LIJIANG ซึ่งเป็นการแสดงพิเศษที่มีการผสมผสานระหว่างบัลเล่ต์และกายกรรมอย่างลงตัว โดยแม่น้ำหลีเจียงถูกนำมาเป็นตัวเชื่อมเพื่อเล่าเรื่องราวของสรรพสิ่งที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ เช่น ภูเขา, ต้นไม้, สัตว์ต่างๆ, แมลง หรือแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ลำน้ำหลีเจียง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 4)

ทัวร์วันที่ 5) กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น (หลงจี้) - นั่งกระเช้าขึ้น+ลง นาขั้นบันได - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งถนนคนเดินกุ้ยหลิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หลงเซิ่น (หลงจี้) นั่งกระเช้าขึ้น+ลง นาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในกุ้ยหลินเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชนชาติส่วนน้อย นั่งรถขึ้นสู่ยอดเขาแล้วเดินต่อจนถึง นาขั้นบันได ที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขาที่เรียกว่า นาขั้นบันได 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หมู่บ้านชาวจ้วง

บ่าย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองกุ้ยหลิน แล้วนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงของจีน พร้อมชมกรรมวีธีการผลิตและให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก

จากนั้นอิสระช้อบปิ้ง ของพื้นเมืองกุ้ยหลินขึ้นชื่อ เช่น เหล้าขาวกุ้ยหลิน เต้าหู้ยี้กุ้ยหลิน น้ำพริกกุ้ยหลิน หล่อฮั่งก้วยชงดื่ม ยาอม ยาเป่า “ซีกัวซวง”แก้แผลในปาก แก้เจ็บคอ หรือจะไปช้อบปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึก ที่ถนนคนเดินเท้า “ปู้สิงเจีย” ถนนจงซาน และตลาดใต้ดินกลางใจเมืองกุ้ยหลินตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก GUILIN JIN YI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า (4*) (คืนที่ 5)

ทัวร์วันที่ 6) กุ้ยหลิน - สนามบิน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินกุ้ยหลิน

08.40

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN เที่ยวบินที่ CZ 6099

***แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนั้นเดินทางต่อสู่สู่กรุงเทพฯ ***

12.10

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพความประทับใจไปอีกนานแสนนาน

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับเส้นทางกรุงเทพฯ-กุ้ยหลิน(ตั๋วกรุ๊ป)-กรุงเทพฯ สายการบินไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์
ชั้นทัศนาจร
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการระบุ
5. ค่ารถรับส่งระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
7. ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (แบบกรุ๊ป) ต้องเก็บเอกสารยื่นวีซ่า10 วันก่อนเดินทาง
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองอายุตั้งแต่ 6 เดือน-75 ปี ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) **อายุ 76ปีขึ้นไป วงเกิน 500,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุ ไม่เกินวงเงิน 250,000 บาท(แบบกรุ๊ปทัวร์) ** เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ (สำหรับที่เดินทางพร้อมคณะทัวร์กรุ๊ปจากเมืองไทยเท่านั้น) สำหรับท่านอื่นๆ ที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านจะต้องทำประกันการเดินทางเอง หรือ สอบถามค่าใช้จ่ายประกันเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ฯ 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
5. สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี  3%
7. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม,ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
8. ราคาไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถท้องถิ่น+หัวหน้าทัวร์ (โดยเฉลี่ย 180 หยวนตลอดการเดินทาง)
9. ค่าทิปยกกระเป๋า โดยเฉลี่ยห้องละ 10 หยวน (บางโรงแรมอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า)
10. ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง
11. ราคาไม่รวมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว กรณียื่นไม่ทันวีซ่ากรุ๊ป ต้องชำระค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 500 บาท
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเดินทาง**(กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเดินทาง)**
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
เงื่อนไขการจอง
1. วางเงินมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยัน ต่อเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
2. ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน 
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินให้ทั้งหมด ยกเว้น ช่วงเทศกาลและวันหยุดต้องแจ้งล่วงหน้า 45 วันก่อนออกเดินทาง
2. ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 14 วัน (ทำการ) บริษัทฯจะคืนเงิน 50%
3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 14 วัน (ทำการ) ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
4. ก่อนการเดินทาง 15 วัน หากท่านไม่โอนเงินส่วนที่เหลือ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง
หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นหลัก

 

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์