รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

โปรแกรมกิจกรรม TeamBuilding + CSR หาดใหญ่ 3 วัน

9199-program-activity-teambuilding-csr-hat-yai-3-days

แพคเก็จทัวร์ กิจกรรม Team Building ชมพร้อมเดินทางไปยัง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ ให้ท่านทำ กิจกรรม CSR บริจาคของให้แก่เด็กๆ เดินทางไปยัง สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จากนั้นนำท่าน นมัสการพระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรูป ประจำนครหาดใหญ่ “พระพุทธมงคลมหาราช”

 

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-SKA1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ - กิจกรรม CSR ที่ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ – นมัสการพระพุทธมงคลมหาราช - ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม

04.30

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.30

เหิรฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3102

  พร้อม รับประทานอาหารเช้า(1) แบบกล่อง (ข้าวสวย กับข้าว 1 อย่าง + ไข่ดาว หรือ ข้าวเหนียวหมูย่าง)
08.00  ถึง สนามบินหาดใหญ่
  พร้อมเดินทางไปยัง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
  ให้ท่านทำ กิจกรรม CSR บริจาคของให้แก่เด็กๆ
 
www.pantip.comบริจาค 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ร้านอาหารกันเอง หาดใหญ่
  เดินทางไปยัง สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จากนั้นนำท่าน นมัสการพระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรูปประจำนครหาดใหญ่ “พระพุทธมงคลมหาราช” ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ยืนตระหง่านประทานความเมตตาแก่ผู้มาสักการะอยู่บนยอดเขาคอหงส์ ภายใน บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ด้วยความสูงถึง 19.90 เมตร หล่อด้วยทองเหลืองเนื้อดี   อย่างวิจิตรงดงาม
 
www.hatyaifocus.comสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  จากนั้นนำท่านไป ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือ เจ้าแม่กวนอิม เป็นองค์ประธานพร สร้างด้วยหินหยกสีขาว เป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีขนาดความสูง 9.9 เมตร กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ความยาวของระยะทาง 525 เมตร กระเช้าสามารถรองรับผู้โดยสารครั้งละ 8 คน หรือรองรับน้ำหนักได้
 
ไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00  รับประทานอาหารเย็น (3) ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (สนุกสนานกับมินิปาร์ตี้ คาราโอเกะ)

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวทำกิจกรรม Team Building –เกาะยอ  - สะพานติณสูลานนท์  - หาดชลาทัศน์

07.00

รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00  ทำกิจกรรม Team Building
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.00  นำท่านเดินทางไปชม เกาะยอ เป็นเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตัวเกาะมีพื้นที่ทั้งหมด 15 ตารางกิโลเมตร หรือ 9,275 ไร่ ประชากรเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม. เกาะยอ มีผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงคือ ผ้าทอเกาะยอ ที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะลาย "ราชวัตถ์"
 
www.sites.google.comเกาะยอ 
  นำท่านชม สะพานติณสูลานนท์ เป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย อยู่ในอำเภอเมืองสงขลา และอำเภอสิงหนคร โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมืองสงขลา และบ้านเขาเขียว อำเภอสิงหนคร ความยาวของสะพาน 2 ช่วงแรก 940 เมตร และ 1,700 เมตร ตามลำดับ รวมเป็น 2,640 เมตร ก่อสร้างขึ้นในสมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
 
สะพานติณสูลานนท์ 
  นำท่านชม หาดชลาทัศน์ เป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องมาจากหาดสมิหลาโดยมีแหลมสมิหลาเป็นจุดแบ่ง มีหาดทรายที่ขาวสะอาดเล่นน้ำได้ตลอดแนว ลักษณะของหาดค่อนข้างเป็นเส้นตรง มีถนนชลาทัศน์เลียบแนวชายหาดและมีแนวต้นสนให้ความร่มรื่น
 
www.songkhla.go.thหาดชลาทัศน์ 
18.00  รับประทานอาหารเย็น (6) ณ ร้านอาหารสุดสายหนึ่ง หาดใหญ่
  นำท่านกลับสู่ที่พัก
ทัวร์วันที่ 3) ตลาดกิมหยง และ ตลาดสันติสุข   - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00  เช็คเอาท์ออกจากที่พัก
  จากนั้นนำท่านไปช็อบปิ้ง ตลาดกิมหยง และ ตลาดสันติสุข ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนมขบเคี้ยวหรือของฝากให้คณะทัวร์ได้เลือกซื้อมากมายรวมทั้งสิ้นค้าราคาถูก และแวะตลาดสันติสุข ที่อยู่ใกล้ๆกันเป็นตลาดใหญ่เหมือนตลาดกิมหยงแต่จะเน้นไปทางเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูก
 
ตลาดกิมหยง 
12.00  รับประทานอาหารเที่ยง (8) ณ ร้านอาหารต้นทาง หาดใหญ่
  ได้เวลาสมควรเดินทางไปยัง สนามบินหาดใหญ่
17.40  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3115
19.05  ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์แนะนำ

  1. เหมากรุ๊ป Team Building
  2. เหมากรุ๊ป CSR
  3. เหมากรุ๊ป Team Building และ CSR
  4. เหมากรุ๊ปทัวร์ในประเทศ
  5. เหมากรุ๊ปทัวร์เอเชีย

ศูนย์รับจัดกิจกรรมและท่องเที่ยว ในประเทศและโซนเอเชีย

นิววิวทัวร์ รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี

เชื่อถือได้

เราเป็นบริษัทที่ทำด้านการท่องเที่ยวมาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี มีลูกค้าต่างๆมากมาย ซึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพของการดำเนินงานของเรา

ราคาคุ้มค่า

ทุกแพ็คเก็จทัวร์มีรายละเอียดและแผนงาน ที่ทำให้คุ้มค่ากับทุกบาทที่ลูกค้าเลือกเรา

บริการต่อเนื่อง

 เมื่อมีโปรโมชั่นใหม่ๆ หรือ ทัวร์น่าเทียว เราจะแจ้งให้ทราบตามส่วนติดต่อที่ระบุไว้ให้กับเรา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราทีทีมงานที่พร้อมให้ข้อมูลกับลูกค้าทุกท่าน เพียงแค่โทรหาเรา

นิววิวทัวร์พาเที่ยว

กับผลงานการจัดทัวร์บางส่วนของความมุ่งมั่นในการให้บริการจากเราและการอุปการะคุณที่ดีของลูกค้าที่ผ่านมาโดยตลอด

คำยืนยันลูกค้า

คำยืนยัน ในคุณภาพและผลงานการจัดทัวร์จากลูกค้าบางส่วนของ นิววิวทัวร์