รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ญี่ปุ่น นั่งรถไฟสายโรแมนติก เก็บผลไม้ตามฤดู ชมภูเขาไฟฟูจิ 6 วัน (TG)

8955-tour-of-japan-by-train-pic-up-fruits-in-season-watch-mt-fuji-6-days-tg

โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โปรแกรมนี้จะพาทุกท่านสัมผัสกับความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น นั่งรถไฟสายโรแมนติกโทร๊อกโกะเทรนชมสะพานโทเก็ตซีเคียว  ชมความสวยงามของเมืองอาราชิยาม่า พาท่านเก็บผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งกันจุใจที่ชินจูกุ  และในโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่นนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายที่อยู่ในโปรแกรมนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code JPAJ16-6BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ

20.30

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และ สัมภาระ

23.30

ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่  TG622

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวสนามบินคันไซ - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยมิสึ - อาราชิยาม่า - นั่งรถไฟสายโรแมนติก - สะพานโทเกตสึเคียว - นาโกย่า

07.00+1

เดินทางถึง สนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และ เช็คสัมภาระทุกท่านแล้ว

นำท่านสู่ จังหวัดเกียวโต อดีตเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น กว่า 1200 ปี

เพื่อนำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาฮิงาชิยาม่า ชมความยิ่งใหญ่ของวิหารไม้ที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ ปราศจากเครื่องทุ่นแรงโดยไม่ใช้ตะปูสักตัวน่าอัศจรรย์ยิ่ง เชิญท่านสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพร 3 ประการ วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกด้วย

เชิญท่านช้อปปิ้งบนถนนกาน้ำชา พบกับร้านค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ขายของที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าแบบพื้นบ้าน อาทิ เครื่องเซรามิค ตุ๊กตาญี่ปุ่น ขนมโมจิ พัดญี่ปุ่น รองเท้า และ ชาจากเมืองเกียวโต  

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า เมืองเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหลมากมาย

ให้ท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก โทร๊อกโก ชม สะพานโทเก็ตซึเคียว (Togetsukyo Bridge) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของอาราชิยามะ ที่สร้างตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยภาพทิวทัศน์สะพานกลางน้ำ และ มีวิวข้างหลังเป็นป่าต้นไม้ธรรมชาติ ทางเดินเลียบป่าไผ่ (Bamboo paths) ที่มีความยาวกว่า 500 เมตรตั้งอยู่ระหว่างช่วงห่างของวัดเทนริวจิและศาลเจ้าโนโนมิยะ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก NAGOYA KOKUSAI HOTEL หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) ท่องเที่ยวนาโกย่า - นั่งรถไฟหัวกระสุน 1 สถานี - เก็บผลไม้ประจำฤดูกาล - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ต

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสัมผัสกับเทคโนโลยีอันทันสมัยของญี่ปุ่นด้วยการนั่ง รถไฟหัวกระสุน “ชินคัน
เซ็น” (1สถานี) ที่มีความเร็วสูงสุดถึง 240 กม. /ชม.

แล้วนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานา เป็นจุดแวะพักที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่สวนผลไม้ เพื่อนำท่านเก็บผลไม้ประจำฤดูกาล (เดือนกันยายน – ธันวาคม เป็นช่วงฤดูเก็บแอปเปิ้ล) ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับแอปเปิ้ลสดๆ จากต้นที่ทั้งหวานและ กรอบ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ แล้วนำท่านลงสู่ สถานีท่าเรือล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 30-40 นาที) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของลาวาจากภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านท่ามกลางภูเขารายล้อมตัดกับพื้นน้ำในทะเลสาบ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้ง โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าเลท ที่รวบรวมแบรนด์ระดับโลกมาไว้ด้วยกันบนหุบเขาริม Tomei Expressway ที่เชื่อมระหว่าง ภูเขาฟูจิ-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่กับมหานครโตเกียว

ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าที่ได้รวบรวมกว่า 165 แบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, Gap และอีกมากมาย หมวดสินค้า Intimate Apparel ได้แก่ Kid Blue และ Triumph หมวดสินค้า Home Fashion ได้แก่ Bodum, Fragrance Outlet และ Richard Ginori เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีหมวดสินค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้าเด็ก ซึ่งของทุกชิ้นเป็นของแท้ และ ราคาถูกกว่าในห้างสรรพสินค้าที่รวมไว้ในพื้นที่กว่า 400,000 ตารางฟุต ถือเป็นสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งของคนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก FUJI TOMINOKO HOTEL (หรือ เทียบเท่า)

*** เชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “อ็องเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ ***

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวฟูจิชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 อันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และ มีความสวยงามที่สุดในโลก มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นถึง 3,776 เมตร สิ่งที่น่ามหัศจรรย์คือมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี รถสามารถขึ้นไปบนชั้นที่5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และ นมัสการศาลเจ้าฟูจิด้านบน และ ถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ช้อปปิ้งของที่ระลึก และ ขนม

นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะฮักไค สระน้ำที่เกิดจากฝีมือธรรมชาติ มีอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เกิดจากการละลายของน้ำบนภูเขาฟูจิ และ ได้สะสมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานกว่า 1,000 ปี และน้ำเหล่านี้เองก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นบริเวณเดียวกันถึง 8 บ่อ เมื่อมองที่ผิวน้ำจะเห็นน้ำที่ใสสวยงามชวนค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่เบื้องล่างยิ่งนักแล้ว 

กลางวัน

*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***

นำท่านเดินสู่ วัดอาซะกุซ่า ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 1171 สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม (เทพธิดาแห่งความเมตตา) อันมีเรื่องเล่าว่าชาวประมงได้ทอดแหติดขึ้นมา ตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็กลายเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญ กระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย วัดถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาแต่สมัยโบราณ อาทิ เทศกาลชันจะ เทศกาลโฮซึกิอิชิ และ ฮะโกะอิตะอิชิ ภายในมีองค์เจ้าแม่กวนอิม ทองคำ ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซนติเมตร ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัดแห่งนี้รวมถึง ถนนนาคามิเสะ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของวัดมีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ขายของเล่น ประเพณี เสื้อผ้า และ ขนมโบราณซึ่งบางอย่างตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานับร้อยปี

เดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง “ชินจูกุ” ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย

ค่ำ

*** อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก VILLA FONTAINE ROPPONGI HOTEL (หรือ เทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 5) ท่องเที่ยวอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน อิสระช้อปปิ้ง หรือ เลือกซื้อโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

** เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ** 

เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SKII, SHISEDO  และอื่นๆอีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย ณ ย่านดังของโตเกียว ไม่ว่าจะเป็นชินจูกุ ชิบุยะ ฮาราจูกุ กินซ่า อิเคบุคุโระ อากิฮาบาระ  

กลางวัน

*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***

หรือ อิสระเที่ยว “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” ดินแดนแห่งความฝันและความสนุกที่ซึ่งกำแพงแห่งอายุ ไม่จำเป็นสำหรับผู้มาเยือน ใช้ทุนในการสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ท่านจะได้สัมผัสกับ มิกกี้เมาส์ โดนัลดั๊กส์ และเหล่าผองเพื่อนๆจากวอลท์ดิสนีย์มากมาย อีกทั้งเครื่องเล่นที่พร้อมสร้างความหฤหรรษ์และความตื่นเต้นให้ทุกท่านหรือจะเป็น“โตเกียวดิสนีย์ซี” เป็นสวนสนุก Theme Park ที่แสดงความอลังการเต็มไปด้วยเสน่ห์ตำนานและจินตนาการของการผจญภัยทางทะเล ท่านจะได้สัมผัสกับสวนน้ำในรูปแบบต่างๆของเครื่องเล่น

ค่ำ

*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ***

นำท่านเข้าสู่ ที่พัก VILLA FONTAINE ROPPONGI HOTEL (หรือ เทียบเท่า)

ทัวร์วันที่ 6) ท่องเที่ยววัดนาริตะซัง - ห้องอิออน - สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ

07.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านนมัสการ เทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะซัง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเก่าแก่อายุมากว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ วัดแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่สร้างวิหารจากไม้สนทั้งหลัง ชมสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งสวยงาม ร่มรื่น พร้อมสระน้ำ 3 สระ และ น้ำตกจำลองอันสวยงาม

หลังจากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้ง ห้างอิออน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของแต่งบ้าน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการซื้อของร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างในร้านราคา 100 เยน และภายในอาคารยังมีห้างจัสโก้ ให้ท่านได้เลือกซื้อของอีกด้วย

เที่ยง

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินนาริตะ

17.25

ออกเดินทางจาก สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 677

21.55

ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
3. ค่าอาหารตามรายการ
4. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
5. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
6. ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.
8. ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
5. ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถ
6. ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน้ำเปล่า
7. ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 40 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
1. กรุณาชาระมัดจำ ท่านละ 5,000 บาท
2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนออกเดินทาง
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 35 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน 
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศญี่ปุ่นแบบโชว์ตัว(กรุณาส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน)
ลูกค้าทุกท่านต้องเตรียมเอกสารตัวจริงเพื่อประกอบการยื่นวีซ่าญี่ปุ่น ณ วันนัดยื่นวีซ่า
***กรุณาถอดปก Passport ก่อนส่งเอกสาร บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหาย***
1.หนังสือเดินทางไทย อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับอย่างน้อย 3 หน้าขึ้นไป
1.1 หากเคยเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นนับย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี และอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานาหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาแสดงประกอบหลักฐานด้วยเช่นกัน
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟันไม่สวมแว่นดา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ*** ห้ามใช้รูป ปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (สาเนารายการหน้าเกี่ยวกับบ้านหน้าที่ 1 และ หน้าชื่อ ผู้เดินทาง) สำเนาพร้อมตัวจริง
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สูจิบัตรสาหรับผู้เดินทางอายุไม่ถึง 15 ปี สำเนาพร้อมตัวจริง
5. สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร สำเนาพร้อมตัวจริง
6. หลักฐานการเงิน
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจาเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายสาเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย สำเนาพร้อมตัวจริง *** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***
7. หนังสือรับรองการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น ห้ามแสกน หรือ ปริ้นท์จากคอมพิวเตอร์
7.1 กรณีเป็นลูกจ้าง ใช้หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันที่เริ่มทางาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
7.2 กรณีข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ให้ระบุตำแหน่ง วันเริ่มทำงาน อัตราเงินเดือน และ ระยะเวลาวันลาพักร้อน จากต้นสังกัด) เป็นภาษาอังกฤษพร้อมสาเนาบัตรข้าราชการ
7.3 กรณีเกษียนอายุราชการ กรุณายื่นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำเนาพร้อมตัวจริง
7.4 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้ใช้หนังสือรับรองบริษัท คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออก ถึงวันเดินทาง
7.5 กรณีประกอบอาชีพค้าขายให้ใช้ใบจดทะเบียนการค้าทางสถานทูตไม่รับพิจารณาใบเสียภาษี
8.หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา
8.1 นักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษาให้หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาและหนังสือรับรองการทำงาน หรือ หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้า ของผู้อุปการะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
8.2 นักเรียนอายุต่ากว่า 16 ปี ใช้บัตรประจำตัวนักเรียน
8.3 กรณีศึกษาอยู่ต่างประเทศ ใช้บัตรนักศึกษา
9.กรณีเป็นแม่บ้าน สามารถใช้หลักฐานการเงินของตนเองหรือของสามีและหลักฐานการทางานของสามี พร้อมแนบสาเนาทะเบียนบ้านและสมรส สำเนาพร้อมตัวจริง
10.กรณีบิดา และ มารดา ไม่ได้เดินทางไปกับบุตร แต่ออกค่าใช้จ่ายให้ เอกสารใช้ดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการทางานตัวจริง เป็นภาษาอังกฤษ / สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัก 6 เดือน หรือฝากประจาเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) สำเนาพร้อมตัวจริง
11. กรณีญาติ หรือผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / หนังสือรับรองการทางานตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ / สำเนาสุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจาเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ** หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายระบุถึงความสัมพันธ์**สาคัญมากเพราะต้องโยงถึงวามสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกค่าใช้จ่ายกับผู้เดินทางว่าเป็นอะไรกัน จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการขอวีซ่า สำเนาพร้อมตัวจริง
12. กรณีผู้ยื่นประกอบอาชีพอิสระ กรุณาทำหนังสืออธิบ่ายอาชีพและรายได้โดยละเอียดพร้อมแสดงสมุดบัญชีเงินฝากสำเนาพร้อมตัวจริง
13. พาสปอร์ตจีนแดง จะใช้เวลาดำเนินการในการขอวีซ่าประมาณ 2-4 อาทิตย์ จึงต้องขอรบกวนให้ส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางมาทางบริษัทล่วงหน้า เพื่อที่จะส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อขอเอกสารรับรองจากญี่ปุ่น (เอกสารชุดนี้ทางบริษัทเป็นผู้ดาเนินการให้ ผู้เดินทางจะต้องไปแจ้งเข้าออก ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยแจ้งประเทศและวันเดินทางที่จะไปและกลับเข้ามา ถ้าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 60 ปี ต้องมาแสดงตัวที่สถานทูต (Passport China ทางสถานทูตไม่รับเข้ากรุ๊ปต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น) ส่วนผู้ที่ทำงาน ต้องแสดงใบอนุญาตทางานเพิ่มเติม 
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า
1. Passport China
2. รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบขนาด 2 X 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและ “พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น” ถ่ายหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน ไม่สวมแว่นดา ไม่คาดผม หรือสวมหมวก แต่งกายสุภาพ *** ห้ามใช้รูป ปริ้น หรือ ถ่ายเอง ***
3. หนังสือแจ้งเข้าออก โดยก่อนเดินทางผู้เดินทางต้องไปแจ้งเข้า-ออกที่สานักงานตรวจคนเข้าเมืองพร้อมทั้งถ่ายสาเนาพร้อมนาตัวจริงไปสถานทูต
4. ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ ถ่ายสาเนาทุกหน้าพร้อมนาตัวจริงไปสถานทูต
5. ทะเบียนบ้าน ถ่ายสาเนาทุกหน้าพร้อมนาตัวจริงไปสถานทูต
6. ใบอนุญาตทางาน Work permit ถ่ายสาเนาหน้าชื่อบริษัทที่ทางาน พร้อมนาตัวจริงไปสถานทูต
7. สมุดบัญชีเงินฝาก สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนหรือฝากประจาเท่านั้น ถ่ายเอกสารตั้งแต่ หน้าชื่อ และ หน้า 1 ถึงหน้าที่ปรับยอดบัญชีล่าสุด (ปรับยอด ณ ปัจจุบัน) ในกรณีที่เล่มปัจจุบันอายุไม่ถึง 6 เดือนให้ถ่ายสาเนาเล่มเก่ามาตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้าย *** บัญชีกระแสรายวัน และบัญชีเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้กับสถานกงสุลญี่ปุ่น ***
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 2,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจาที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
• กรณีวีซ่าไม่ผ่าน (ท่านได้ให้ความร่วมมือในการเตรียมเอกสารอย่างถูกต้อง และตรงตามกำหนดเวลา)
• ทางบริษัทฯ ยินดีคืนค่าทัวร์ให้ โดยหักค่าบริการ 2,000 บาท ต่อ ท่าน
• กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าและฟังผลวีซ่าหลังจากวันที่ทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋ว
• เครื่องบินแล้ว ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน 100% (ประมาณ 20,000 บาท แต่จะขึ้นอยู่กับราคาตั๋วเครื่องบินในแต่ละกรุ๊ป)
• กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
• พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 253 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์