รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์บาหลี 4 วัน

9226-tour-bali-4-days

ทัวร์บาหลี  หมู่บ้านบาตูบูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้กันที่ไม่มีวันสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบาหลีที่เชื่อว่าเมื่อมีความดีแล้วย่อมมีความชั่ว ดังเมื่อมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดความสมดุล ชม หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และ เป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บนเกาะบาหลี

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-ID1-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติเดนปาซาร์ - วัดอุลุวาตู (Uluwatu)

04.00

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

06.00

เหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติเดนปาซาร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 369

11.15

ถึง สนามบินนานาชาติเดนปาซาร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

 

 

รับประทานอาหารเที่ยง (1) ณ ภัตตาคาร.....(D Berandas)

 

หรือ  
06.00 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ฯ ให้การต้อนรับท่านและ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
09.35 เหิรฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติเดนปาซาร์ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431
14.55

ถึง สนามบินนานาชาติเดนปาซาร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

นำท่านชม วัดอุลุวาตู (Uluwatu) เป็นสถานที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ตกดิน ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเล วิวสวยมาก
 
 Wataluwatu1  Wataluwatu2
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (2) ณ. ภัตตาคาร.....(Jimbaran ( seafood Dinner)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม..... หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวหมู่บ้านบาตูบูลัน – บารองแดนซ์ หรือ วัดเบซากิห์ – ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมือ ง - หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาตูร์ - Coffee Plantation - วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ (Tampak Siring) หรือ เตียต้า เอ็มพูล (Tirta Empul) - Goa Gajah

06.00

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (3)

07.00

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบาตูบูลัน ชม บารองแดนซ์ การแสดงนาฏศิลป์บาหลีเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างความดี แทนด้วยสิงโตบารอง และแม่มดร้ายรังดา ตัวแทนแห่งความชั่ว เป็นการต่อสู้กันที่ไม่มีวันสิ้นสุด แสดงให้เห็นถึงความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวบาหลีที่เชื่อว่าเมื่อมีความดีแล้วย่อมมีความชั่ว ดังเมื่อมีหยินแล้วต้องมีหยาง เพื่อให้ชีวิตนั้นเกิดความสมดุล

 
 Barongdance1  Barongdance2

 

ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih) หรือวัดเบซากิห์ (วัดเบซากีห์) กรณีมีแจ้งเดือนเรื่องการระเบิดภูเขาไฟ Mount Agung ทางผู้จัดทัวร์จะทำการยกเลิกการเดินทางไปวัดเบซากิห์ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดบนเกาะบาหลี คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวง (Mother Temple) เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี ยังถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือวัดทั้งปวง มีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆ อีก 23 แห่ง แห่งที่เรียงรายอยู่เป็นขั้นๆ กว่า 7 ขั้นไปตามไหล่เขา มีฉากหลังคือภูเขาไฟกุนุงอากุง เป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมา ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลยที่เดียว วัดเล็กๆ ดังกล่าวก็จะมีความสำคัญต่างๆ กันไปโดยวัดที่มีความสำคัญที่สุด คือ ปุราเปนาทารัน อากุง (Pura Penataraa Aguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลาง ทุกๆวันจะมีคนบาหลีเดินทางมาประกอบพิธีทางศาสนา ทำให้เป็นสถานที่ที่สามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีและการแต่งกายแบบพื้นเมืองทั้งชายและหญิง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบดั้งเดิมด้วย หากนักท่องเที่ยวต้องการปีนเขากุหนุงอากุงสามารถทำได้ในช่วงเดือนกรกฏาคมถึงตุลาคม โดยจะต้องขออนุญาติจากทางวัดก่อนเพราะทางวัดไม่อนุญาตให้ปีนขึ้นไปสูงกว่าวัดขณะที่มีการทำพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ วัดเบซากิห์เปิดเข้าชมทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.

 
 Watbesaki1  Watbesaki2
  แวะ ชอปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
  นำท่านเดินทางขึ้นสู่ หมู่บ้านคินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และ เป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ บน  เกาะบาหลี
 
 Kintamanee1  Kintamanee2
  นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ ภูเขาไฟแทนเพศหญิง ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟบาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในบาหลีและตั้งอยู่ด้านข้างภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร
 
 Phukhaopaibatu1  Phukhaopaibatu2
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคาร…..( Grand Puncak Sari Resto)
  นำท่านชม Coffee Plantation กาแฟขี้ชะมด คือ กาแฟที่แพงที่สุดในโลก นำชมขั้นตอนการผลิต
 
 Coffee Plantation1  Coffee Plantation2
  นำท่านชม วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ (Tampak Siring) หรือ เตียต้า เอ็มพูล (Tirta Empul).ศาสน  สถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลี ซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ในสมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น
 
 Watnamphusaksit1  Watnamphusaksit2
  นำท่านชม Goa Gajah คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาฮินดูซึ่งมีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปกว่าพันปีตั้งแต่การก่อสร้างในศตวรรษที่ 9 เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและการนั่งสมาธิ โดยชื่อของ “ถ้ำช้าง”      นั้นได้ถูกตั้งขึ้นตามอสูรกายที่ถูกแกะสลักลงบนแผ่นหินขนาดใหญ่ทางเข้าถ้ำที่คอยทำหน้าที่ปัดป้องวิญญาณร้ายจาก สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
 
 Goa Gajah1  Goa Gajah2
18.00 รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ภัตตาคาร…..(Local Restaurant)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม..... หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 3) วัดทามานอายุน - ทะเลสาบเบดูกัลป์ - วัดอูรุนาดู - วิหารลอยน้ำ “ทานาล็อท”

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (6) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม วัดทามันอายุน (Taman Ayun) เป็นวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี เป็นหนึ่งในวัดที่เรามักจะเห็นในโปสการ์ดของบาหลี วัดทามันอายุน (หรือเรียกกันว่า วัดเม็งวี) The Royal temple of Mengwi อดีตวัดหลวงของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี เป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในสไตล์บาลีเซียน ที่มีความสวยงาม
 
 Taman Ayun1  Taman Ayun2
  นำท่านชม วัด Ulun Danu ตั้งตระหง่านโดดเด่นขึ้นมาจากริมฝั่งของทะเลสาบ Bratan และมีฉากเบื้องหลังอันน่า      ประทับใจเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของบาหลี
 
 Ulun Danu1  Ulun Danu2
  นำท่านชม วัดทานาห์ลอต (Tanah Lot) วัดที่ดังที่สุดของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเลฝั่งตะวันตก สถานที่  ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะ
 
 Tanah Lot1  Tanah Lot2
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ภัตตาคาร.....  Mentari Resto (buffet)

 

รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ( Local Restaurant ( Abian / All you canb eat )
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม..... หรือ เทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 4) ท่องเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย - สวนวิษณุ  - ตำนานมหากาพย์ มหาภารตะ - สนามบินดอนเมือง หรือ สนามบินสุวรรณภูมิ   

07.00

รับประทานอาหารเช้า (9) ที่ ห้องอาหารของโรงแรม

 

อิสระตามอัธยาศัย (กรณีเดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย)
  นำท่านชม สวนวิษณุ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park (กรณีเดินทางโดยสายการบินไทย)
 
 Suanvisanu1  Suanvisanu2
  ได้เวลานำท่านส่ง สนามบินนานาชาติเดนปาซาร์
  ให้ท่านได้แวะถ่ายรูป ตำนานมหากาพย์ มหาภารตะ ใกล้สนามบินนานาชาติเดนปาซาร์

12.00

เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 397
15.15

ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หรือ รับประทานอาหารเที่ยง (10) ที่ ร้านอาหาร..... ( De Berandas )
16.55 เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432
20.05 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย ไป-กลับ
2. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่ 15 กก. (หากไม่โหลดลงเครื่อง ไม่มีการคืนเงิน)
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
4. ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
5. ค่าทุกมื้อตามระบุในรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8. บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ วันละ 3 U$D หรือ เงินไทย 100 บาท
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
3. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 50 U$D และผู้ถือเอกสารต่างด้าว
4. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก อาทิ ค่าโทรศัพท์ ซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่า 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ
การสำรองที่นั่ง
- โอนชำระเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท ในวันที่ทำการจอง(เนื่องจากเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ) พร้อมส่งรายชื่อตาม สำเนาหน้าพาสปอร์ต
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
- ชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน ทำการ
- เมื่อท่านชำระเงินกับทางบริษัทฯ จะถือว่ายอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้
- รายการใดที่มิได้ใช้บริการไม่สามารถเรียกคืนได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่าย
- การยกเลิกการเดินทางจะคืนเงินให้เฉพาะค่า ห้องพัก และ อาหาร เนื่องจากสายการบินเป็นสายการบินที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้
**การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ เท่านั้น**
method-of-payment
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
- ในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ และไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
การยกเลิก
- เนื่องจากเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ การยกเลิกจะไม่คืนเงินที่ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วทั้งหมด แต่เปลี่ยนผู้เดินทางได้ โดยมีค่าใช้จ่ายตามสายการบินกำหนด
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ในส่วนที่นอกเหนือจากตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ คืนให้ทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน ทางบริษัทฯ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปกับคู่ค้าแล้วนั้นตามความเป็นจริง

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 640 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์