รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ชมความงามปราสาทหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง ไนแองกลาร่าแห่งเอเชีย 3 วัน (DD)

9045-tour-prasat-hin-phu-temple-kon-phapeng-waterfall-niagara-3-days-dd

ทัวร์ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ทัวร์ปราสาทหินวัดภู น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ทัวร์อุทยานแห่งชาติบาเจียง อันเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สวยสดงดงามอีกแห่งคือ น้ำตกตาดผาส่วม แวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ บ้านของชาวเผ่าต้าง ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื่นที่รอบๆ น้ำตกนี้ บ้านของชาวเผ่าอาลัก

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code LAAJ19-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1 อุบลราชธานี - ช่องเม็ก - จำปาสัก - ปราสาทหินวัดภู

06.00

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ (DD)

07.25

นำท่านออกเดินสู่ จ.อุบลราชธานี โดยสายการบิน Nok Air เที่ยวบินที่ DD 9312

08.30

เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ปากเซ ออกเดินทางสู่ ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร พรมแดนระหว่างไทย–ลาวผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ประเทศ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางเข้าสู่ แขวงจำปาสัก อยู่ทางตอนใต้ของประเทศลาว ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ ตามทางหลวงหมายเลข 10 ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร จะผ่านสะพานข้ามแม่น้ำโขง ชื่อว่า “สะพานมิตรภาพลาว–ญี่ปุ่น” มีความยาว 1,380 เมตร

สู่เมืองปากเซ เมืองหลวงแห่งแขวงจำปาศักดิ์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (เมืองปากเซ)

 

นำท่าน เดินทางสู่ เมืองจำปาสัก ผ่านตัวเมืองจำปาศักดิ์ ชุมชนเก่าแก่ในอดีตสู่ ปราสาทหินวัดภู (ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ริมหน้าผาภูศิวลึงค์ เป็นศิลปะแบบนครวัด อายุประมาณเกือบพันปี สัมผัสอารยะธรรมเก่าแก่อันยิ่งใหญ่รวมถึงความงดงามของลวดลายซึ่ง แกะสลักบนหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งตั้งแต่นักโบราณคดีได้ค้นพบมา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (เมืองปากเซ)

 

หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่าให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 2 ท่องเที่ยวน้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกหลี่ผี โดยนั่งเรือหางยาวข้ามแม่น้ำโขง ผ่านเกาะแก่งต่างๆ ที่อยู่กลางลำน้ำสู่บ้านดอนคอน ผ่านชมหัวรถจักรไอน้ำ และสะพานรถไฟสร้างขึ้นมาสมัยฝรั่งเศสแล้วชมความงามของน้ำตกและความแรงของกระแสชมความงามของน้ำตกและความแรงของกระแสน้ำที่ไหลผ่านแก่งหินต่างระดับกันหลายทิศที่สร้างความน่าอัศจรรย์ให้กับผู้มาเยือน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ บ้านขี้นาค (คอนพะเพ็ง)

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร ซึ่งแม่จะมีชั้นของหินไม่สูงนัก แต่กระแสน้ำที่ไหลถาโถมลงมามีความรุนแรงมากด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายลงมา กระทบชั้นหินราวกับจะถล่มถลายแก่งหินอย่างดุดันและเกรี้ยวกราดสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว สมกับสมญานาม “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” อันลือเรื่อง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม

 

ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์วันที่ 3 น้ำตกตาดอีตู้ - น้ำตกตาดผาส้วม - ไร่ชา กาแฟ - ช่องเม็ก - อุบลราชธานี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเดินทางสู่น้ำตกตาดอีตู้จากตำนานเล่าว่ามีควายตัวเมีย พลาดท่ามาตกน้ำตกที่นี้ตายเลยตั้งชื่อว่าน้ำตกตาดอีตู้ ซึ่งอยู่ในเขตปากซองซึ่งเป็นที่สูงอากาศเย็นสบายทั้งปีกลางคืนค่อนข้างหนาว มีรีสอร์ท ชื่อตาดอีตู้รีสอร์ท ภายในรีสอร์ทมีไร่กาแฟปลูกไว้เต็มพื้นที่ สวยงามมากจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบาเจียง อันเป็นที่ตั้งของน้ำตกที่สวยสดงดงามอีกแห่งคือ น้ำตกตาดผาส่วม แค่ชื่ออาจฟังดูแปลกๆ แต่จุดเด่นของน้ำตก คือสายน้ำที่ไหลผ่านหินผาขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นแท่งๆ รูปร่างคล้ายห้องหอของคู่บ่าวสาวดูสวยงามมาก นอกจากนี้ภายในอุทยานยังมีพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาหมู่บ้านโบราณของหลายชนเผ่าจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม เช่น บ้านของชาวเผ่าต้าง ซึ่งเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในพื่นที่รอบๆ น้ำตกนี้ บ้านของชาวเผ่าอาลัก บ้านของชาวกะตู้ หอกวน ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของชาวเผ่าละแว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร(ริมน้ำตกตาดผาส่วม)

 

นำท่านแวะชิมและเลือกซื้อ ชา กาแฟ ที่มีรสชาติอันล้ำเลิศได้ที่ ไร่ชากาแฟ ระหว่างทางกลับ นำท่านเดินทางกลับสู่ช่องเม็กก่อนออกจากประเทศลาวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี บริเวณด่านพรมแดนไทย-ลาว

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ จ.อุบลราชธานี ให้ท่านแวะซื้อของฝากที่ร้านดาวทอง จำหน่ายหมูยอ แหนมซี่โครงหมู แหนมเนืองและของฝากที่มีชื่อของ จ.อุบลฯ อีกมากมายจน

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุบลราชธานี เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

19.05

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9319

20.05

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าข้าวเหนียวสำหรับตักบาตร
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
4. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 400 บาท ต่อท่าน ต่อทริป
สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ 
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 10,000 บาท

method-of-payment-northeast
เอกสารที่ต้องใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
การยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30% และค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1211 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์