รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ลาวเหนือ 3 วัน

9227-tour-laos-3-days

ทัวร์ลาวเหนือ ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกๆเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง ชม วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-LA1-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินสุวรรณภูมิ - หลวงพระบาง  - พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี  - ตลาดมืด

07.30

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 941

09.55

นำท่านออกเดินสู่ หลวงพระบาง  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG 941

12.05  เดินทางถึง สนามบินหลวงพระบาง ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และ รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
  นำท่านเข้าสู่ตัว เมืองหลวงพระบาง
13.00 รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร ......
 

เข้าชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum)เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ ประดิษฐานอยู่

 
 Praratsawangkhao1  Praratsawangkhao2
  จากนั้นนำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน ยอดสูงสุดของภูษี อยู่บนพื้นที่ราบแคบๆ ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร จะสวยมากในยามบ่ายแก่ๆ แบบนี้แสงแดแจะส่ององค์พระธาตุเป็นสีทองสุกปลั่ง มีทางเดินรอบองค์พระธาตุ สามารถชมทิวทัศน์ตัวเมืองหลวงพระบางได้เกือบรอยเลยทีเดียว ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์ทิ้งดวงยอมเย็นที่นี่เพื่อเก็บไว้เป็นภาพประทับใจ
 
 Pratadphusee1  Pratadphusee2
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (2)ณ ร้านอาหาร .......
  หลังอาหารท่านสามารถเดินเที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว ของหลวงพระบาง หรือ ตลาดมืด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือเป็นที่ระลึก *** อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ***
  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ......ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า***

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวทำบุญ-ตักบาตร – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – บ้านผานม – วังเวียง

05.00 ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกๆเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง
 
 Takbatlaos1  Takbatlaos2

07.00

รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 

นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม

 
 Watchiangtong1  Watchiangtong1
  นำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple)สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์ (คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน
 
 Watwichunrat1  Watwichunrat2
  โดยแวะช็อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า และยังมีการสาธิตให้ท่านชมด้วย
 
 Banphanom1  Banphanom2
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร ....
  หลังอาหารนำคณะออกเดินทางสู่ เมืองวังเวียง เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาวแวะจิบน้ำชา-กาแฟ ที่ กิ่วกระจำ เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม..... หรือ เทียบเท่า
18.00 รับประทานอาหารค่ำ (5)  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมปาร์ตี้คาราโอเกะ

ทัวร์วันที่ 3) วังเวียง – เวียงจันทน์ –ส่งสนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  หลังอาหารออกเดินทางไปยัง เวียงจันทน์ ระยะทางโดยประมาณ 156 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ช.ม
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน (8) ณ ภัตตาคาร..... (เมืองเวียงจันทน์)
  นำท่านชม หอพระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ที่อัญเชิญมาจาก จ.เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่าของลาว
 
 Horprakaew1  Horprakaew2
  สักการะ วัดพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45เมตรทุกๆ ปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและถวายพานพุ่ม ดอก ไม้และปราสาทผึ้ง
 
 Watpartadluang1  Watpartadluang2
  ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืนอย่างยิ่ง
 
 Anusawareepratusai1  Anusawareepratusai2
  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเวียงจันทน์
19.35  ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 940
20.50  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย ไป-กลับ
2. ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่ 15 กก. (หากไม่โหลดลงเครื่อง ไม่มีการคืนเงิน)
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
4. ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
5. ค่าทุกมื้อตามระบุในรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลในวงเงินท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
8. บริการน้ำดื่มและผ้าเย็น
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ วันละ 3 U$D หรือ เงินไทย 100 บาท
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
3. ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 50 U$D และผู้ถือเอกสารต่างด้าว
4. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก อาทิ ค่าโทรศัพท์ ซักรีด ฯลฯ
5. ค่าภาษีมูลค่า 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ ฯลฯ
การสำรองที่นั่ง
- โอนชำระเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท ในวันที่ทำการจอง(เนื่องจากเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ) พร้อมส่งรายชื่อตาม สำเนาหน้าพาสปอร์ต
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า
- ชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 20 วัน ทำการ
- เมื่อท่านชำระเงินกับทางบริษัทฯ จะถือว่ายอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงที่ระบุไว้
- รายการใดที่มิได้ใช้บริการไม่สามารถเรียกคืนได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่าย
- การยกเลิกการเดินทางจะคืนเงินให้เฉพาะค่า ห้องพัก และ อาหาร เนื่องจากสายการบินเป็นสายการบินที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือขอคืนเงินได้
**การจองทัวร์ จะเสร็จสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ มีหลักฐานการจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำทัวร์ เท่านั้น**
method-of-payment
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
- ในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีมีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
- การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ และไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
- บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
การยกเลิก
- เนื่องจากเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ การยกเลิกจะไม่คืนเงินที่ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินไปแล้วทั้งหมด แต่เปลี่ยนผู้เดินทางได้ โดยมีค่าใช้จ่ายตามสายการบินกำหนด
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ในส่วนที่นอกเหนือจากตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ คืนให้ทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนเดินทาง 20 วัน ทางบริษัทฯ อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายที่ได้ดำเนินการไปกับคู่ค้าแล้วนั้นตามความเป็นจริง

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1543 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์