รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

ทัวร์ลาวเหนือครบ รถไฟความเร็วสูง เวียงจันทน์ หลวงพระบาง วังเวียง (รับ-ส่ง อุดรธานี) 3 วัน

tour-northern-laos-high-speed-train-vientiane-luang-prabang-vang-vieng-transfer-to-udon-thani-3-days

ทัวร์ลาวรถไฟความเร็วสูง3วัน เที่ยวครบทุกที่ จากเวียงจันทน์ วังเวียง ถึงหลวงพระบาง แถมแวะน้ำตกแห่งใหม่ 'น้ำตกแก้งมุงคุณ' หรือ 'น้ำตกแก้วมงคล' เที่ยวทริปนี้ เก็บครบหมดในทริปเดียว

ราคา 9,500 บาท (กรุ๊ปเหมาส่วนตัว เริ่มต้น 8 ท่าน)

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-LA1-3UDN

 

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร… ร้านอาหารในตัวเมืองวังเวียง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย (3.5*) หรือ เทียบเท่าระดับ

ทัวร์วันที่ 1 อุดรธานี – ด่านมิตรภาพ – หนองคาย - พระธาตุหลวง - ประตูชัย - หอพระแก้ว – วัดสีสะเกด – ศาลหลักเมือง - วัดศรีเมือง - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปหลวงพระบาง (รถไฟออก 15.50 น. ใช้เวลา 2 ชม.) – ตลาดกลางคืนหลวงพระบาง

เช้า

พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย โดยเจ้าหน้าที่ New View Tour ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
พนักงานนำเที่ยวรอรับคณะที่จุดนัดหมายหลังเคลียร์เอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้น ขอนำคณะทัวร์เดินทางเที่ยวชมนครหลวงเวียงจันทน์ ชมเมืองและสถานที่สำคัญของเมืองลาว พาท่านแวะ พระธาตุหลวง พระธาตุแห่งนี้ถือเป็นสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประตูชัย จากนั้นนำคณะเที่ยวชม ประตูชัย ที่เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงประชาชนชาวลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติ จากนั้นนำคณะเข้าเที่ยวชม หอพระแก้ว ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา ต่อมานครเวียงจันทน์ถูกกองทัพสยามตีแตก กองทัพสยามได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกรับไปยังกรุงเทพฯ องค์ปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพฯ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร... ที่ร้านอาหารในตัวเมืองเวียงจันทน์

บ่าย

ชม วัดสีสะเกด ซึ่งเป็นวัดที่ไม้โดนทำลายในช่วงสมัยสงคราม จากนั้นเข้าคาราวะ ศาลหลักเมือง อันศักดิ์สิทธิ์ของนครหลวงเวียงจันทน์ ที่ วัดศรีเมือง เป็นวัดแห่งหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์ ที่มีประชาชนเดินทางไปสักการบูชาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ภายในวัดศรีเมืองเป็นที่ตั้งของเสาหลักเมืองประจำนครหลวงเวียงจันทน์
จากนั้นเดินทางไป สถานีรถไฟเวียงจันทน์ เพื่อเดินทางด้วย รถไฟความเร็วสูง ไปหลวงพระบาง

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านอาหารในตัวเมืองหลวงพระบาง

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืนหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดคนเดินของเมืองหลวงพระบาง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย (3.5*) หรือ เทียบเท่าระดับ

ทัวร์วันที่ 2 ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พระราชวัง - พระบาง – พระธาตุภูสี - วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – วัดเชียงทอง - น้ำตกกวางสี – น้ำตกตาดแก้วมงคล - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปวังเวียง (รถไฟออก 18.30 น. ใช้เวลา 1 ชม.) - วังเวียง

05.00

พาคณะทัวร์ออกไป ทำบุญตักบาตรด้วยข้าวเหนียว ซึ่งทุกเช้าจะมีพระออกมาบิณฑบาตประมาน 300 กว่าองค์ เป็นประเพณีของชาวหลวงพระบางที่ปฏิบัตรสืบทอดกันตลอดมา
หลังจากนั้น พาท่านไปเดิน ตลาดเช้า ซึ่งมีสินค้าขายหลากหลาย ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารและของสด มีขนมพื้นบ้านหลายอย่างให้ท่านเลือกซื้อมาลองรับประทาน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นพาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์พระราชวัง อดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ นำท่านนมัสการ “พระบาง” ชึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพื่อเป็นสิริมงคล และขึ้นนมัสการ พระธาตุภูสี เป็น พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมือง ชมวิวทิวทัศของเมืองหลวงพระบาง ที่ตั้งยู่ระหว่างลำน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งผู้เถ้าผู้แก่ทางหลวงพระบางจะนิยมใช้คำพูดนี้กับคนที่มาเยือนว่า ถ้าหากใครมาถึงเมืองหลวงพระบางแล้วไม้ได้ขึ้นนมัสการพระธาตุภูสี ถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง เพราะทางขึ้นไปพระธาตุภูสีจะเป็นทางขึ้นภูเขาจะมีบันใดทังหมด 328 ขั้น ลงจากพระธาตุภูสี จากนั้นเข้าชม วัดวิชุนราช ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุด นั่นคือ พระธาตุหมากโม รูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวหลวงพระบางเรียกว่า “พระธาตุหมากโม” และ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขื้น และเป็นศูนย์ศิลปกรรมของล้านช้างที่สำคัญ สถาปัตยกรรมภายในวัดยังมีโรงเมี้ยนโกศ หรือโรงเก็บราชรถของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านอาหารในตัวเมืองหลวงพระบาง

เดินทางต่ออีก 34 กิโลเมตร เพื่อไปยัง น้ำตกกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามและขึ้นชื่อของเมืองหลวงพระบาง มีสภาพป่าที่ร่มรื่น มีสะพานและ เส้นทางเดินชมรอบๆเลาะข้างๆเพื่อไปชมน้ำตก ท่านสามารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ นอกจากจะชมความงามของน้ำตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม่ไผ่ เป็นของใช้หลายชนิด น้ำตกกวางซีมีน้ำตลอดปี ในฤดูร้อน น้ำค่อนข้างจะน้อยกว่าช่วงฤดูฝน
หลังจากนั้น พาท่านเดินทางไปชม น้ำตกตาดแก้วมงคล ซึ่งอยู่ห่างจากน้ำตกตาดกวางสี ประมาณ 1 กิโลเมตร ลักษณะของน้ำตก เป็นน้ำตกตาดที่สูง 30 เมตร ซึ่งเพิ่งเปิดให้เข้าชมใหม่ บริเวณน้ำตกร่มรื่น สามารถนั่งชมธรรมชาติและทานอาหารภายในบริเวณได้
หลังจากนั้น เดินทางกลับเข้าตัวเมืองหลวงพระบาง เพื่อเดินทางไป สถานีรถไฟหลวงพระบาง เพื่อเดินทางด้วย รถไฟความเร็วสูง ไปเมืองวังเวียง

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร… ร้านอาหารในตัวเมืองวังเวียง

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืนหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดคนเดินของเมืองหลวงพระบาง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย (3.5*) หรือ เทียบเท่าระดับ

ทัวร์วันที่ 3 ล่องเรือแม่น้ำซอง – ถ้ำจัง - นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเวียงจันทน์ (รถไฟออก 14.30 ใช้เวลา 1 ชม.) – ร้านค้าปลอดภาษี - ด่านมิตรภาพ จ. หนองคาย – อุดรธานี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านล่องเรือหางยาวชม แม่น้ำซอง
หลังจากนั้นพาท่านไปเที่ยว บลูลากูน เส้นผ่าศูนย์กลางของบึงน้ำนี้เพียง 5 -6 เมตร ที่มีน้ำสีเขียวใส สามารถลงเล่นน้ำได้ ท่านจะพบกับปลาชนิดหนึ่ง ชื่อปลาจาด ตัวขนาดไม่ใหญ่นัก เกล็ดเล็กสีปีกแมลงทับ แวว วาว สวยงาม คล้ายปลาพลวงบ้านเราสวยแต่กินไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นปลาเจ้า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร… ที่ร้านในตัวเมืองวังเวียง

บ่าย

หลังจากนั้นเดินทางไป สถานีรถไฟวังเวียง เพื่อเดินทางด้วย รถไฟความเร็วสูง กลับนครหลวงเวียงจันทน์
ก่อนออกเดินทางกลับยังด่านสากลสะพานมติภาพลาว-ไทย เข้าเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศที่ตลาดเช้าเวียงจันทน์ และถึงสะพานเลือกชมสินค้าที่ ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free) พร้อมทั้งนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกลับสู่ จ.หนองคาย พร้อมนำส่งท่านตามจุดส่งของท่าน...ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการนิววิวทัวร์

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ตั๋วรถไฟความเร็วสูงตลอดรายการทัวร์
2. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. ค่ารถตู้หรือโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
6. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
7. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน

สิ่งที่ควรนำติดตัว : ยาประจำตัว , ชุดที่สวมใส่สบาย , รองเท้าที่สวมใส่สบาย , เสื้อกันหนาว , กล้องถ่ายรูป , อุปกรณ์กันแดด , ร่มพับ
การจองทัวร์
การจองทัวร์จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเงินค่ามัดจำ จำนวนท่านละ 30%

method-of-payment-northeast
เอกสารที่ต้องใช้
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือ 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
2. เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด, สำเนาสูติบัตร 2 ชุด พร้อมรูปถ่ายของเด็กขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
หมายเหตุ
- ชาวต่างชาติ ที่เดินทางกับทัวร์จะต้องชำระเพิ่มค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สถานที่ละ 300 บาทต่อท่าน
- รายการท่องเที่ยวในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านรถตู้ หรือ 50 ท่านรถโค้ช โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10-15 วันก่อนการเดินทาง (กรณีรวมกรุ๊ป)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง
การยกเลิกทัวร์
- หลังสำรองที่นั่งสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
- 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์ 30% และค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์ทั้งนี้คำนวณจากอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตัวเลขสูงกว่า
- 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 404 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์