รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับองค์กรในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
084-160-0210 , 02-733-3996

สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก ณ ซาปา 3 วัน (FD)

9038-tour-chm-na-khan-bandai-hiy-thisud-ni-lok-na-sapa-3-days-fdstyle=

ทัวร์ซาปา สัมผัสความโรแมนติกผ่านสายหมอก ณ การทัวร์ซาปา 2 คืน เต็มอิ่ม!! ชมนาขั้นบันไดใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านทัวร์น้ำตก SILVER WATER FALL คารวะสุสานวีรบุรุษชาวเวียดนาม ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย กับการทัวร์เวียดนามเหนือคราวนี้

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code VNAJ17-3BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินดอนเมือง - สนามบินนอยไบ - เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ -ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด Love Market

04.00

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

07.00

นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ FD642

08.45

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนอยไบ เมืองฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางไป จัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี

นำท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ (ปิดทุกวันจันทร์ และ ศุกร์ เพื่อนำร่างลุงโฮไปอาบน้ำยาใหม่) ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว

จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยที่ลุงโฮปลูกไว้ ไปชม บ้านพักลุงโฮ ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทำงาน และ ห้องนอน

จากนั้นเดินต่อไปชม วัดเจดีย์เสาเดียว เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัว ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีตำนานเล่าว่า“พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้ให้กำเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบินจึงได้โปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นมา เพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม”

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองเล็กๆ แห่งนี้เริ่มต้นเป็นเมืองแห่งการพักผ่อนเมื่อครั้งที่ฝรั่งเศสซึ่งปกครองเวียดนามอยู่ในขณะนั้นได้มาสร้างสถานีบนภูเขาขึ้นในปี พ.ศ.2465 จากนั้นจึงเริ่มมีชาวต่างชาติมาพักผ่อนในช่วงวันหยุดเป็นประจำ เพราะอากาศดีและเงียบสงบ และเริ่มเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบันที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากบรรยากาศแล้ว บรรดาชาวเขาที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ พื้นที่ในซาปาเต็มไปด้วยนาขั้นบันไดท่ามกลางที่ลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์ นอกจากนี้ยังมีเทือกเขาฟานสีปัน ที่สูงที่สุดในอินโดจีนที่ความสูง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล อีกเพียงประมาณ 1 ชั่วโมงก็ถึง เมืองซาปา (หิมะบนซาปาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและช่วงเวลาเดินทางในแต่ละปี) ใช้เวลาเดินทางราว 5 ช.ม.

เดินชม และ ช้อปปิ้งที่ ตลาด LOVE MARKET มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

 ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร

 

พักที่ MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือ ระดับเทียบเท่า

ทัวร์วันที่ 2) ท่องเที่ยวหมู่บ้าน CAT CAT - Silver Water Fall (น้ำตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้าน CAT CAT หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได การเดินทางไปหมู่บ้านก๊าตก๊าต สามารถเดินทางเท้าหรือนั่งรถยนต์ก็ได้ ในกรณีที่นั่งรถยนต์ รถนำเที่ยวจะพาทุกท่านมาที่หน้าหมู่บ้านก๊าตก๊าต และจากนั้นจึงเดินเท้าเลาะตามไล่เขาซึ่งเป็นถนนของหมู่บ้านเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบมีความสุขของประชาชนชาวเขาพื้นเมือง ที่พึ่งพาธรรมชาติในการดำเนินชีวิตอันเรียบง่าย ตลอดการเดินทางเท้าจะมีบ้านเรือนของชาวเขาที่เปิดร้านวางจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว (ลูกค้าสามารถนำสิ่งของไปบริจาคแก่เด็กชาวเขาได้ อาทิเช่น เสื่อผ้า ผ้าห่ม รองเท้า ขนม เป็นต้น)

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูง 100 เมตร

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาฟานซิปัน โดย กระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือน "หลังคาอินโดจีน" เป็นระบบกระเช้าไฟฟ้าสริงสามสาย ยาวที่สุดในเอเชีย รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร สถานีสุดท้ายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลราว 3,000 เมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที ระหว่างทางท่านจะได้เห็น น้ำตกสีเงิน และ หมู่บ้านก๊าต ก๊าต ในมุมสูงชมนาขั้นบันไดที่สวยงาม เมื่อเดินทางถึงสถานีด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศหนาวเย็น และสวยงาม เดินขึ้นสู่จุดสูงสุดของยอดเขาให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ สุกี้หม้อไฟ

 

พักที่ MUONG THANH SAPA / SAPA HOLIDAY / NORTH STAR SAPA *หรือ ระดับเทียบเท่า*

ทัวร์วันที่ 3) เมืองซาปา - ด่านชายแดนเวียดนามจีน - เมืองฮานอย - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย - ท่าอากาศยานนอยไบ - สนามบินดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านสู่ เมืองลาวไก ใกล้กับด่านชายแดนเวียดนาม-จีน ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สถานที่นี้เป็นย่านที่ชาวเวียดนามและชาวจีนเข้าออก เพื่อค้าขาย ส่งสินค้านำเข้า และส่งออก

นำท่านกลับสู่ เมืองฮานอย ผ่านทางเส้นทางเดิม ระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 5 ชั่วโมง เมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านชม วัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้

หลังจากนั้นนำท่านสู่ ถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong

เย็น

บริการอาหารเย็นด้วยขนมปัง BANH MI (ขนมปังสไตล์เวียดนามบริการบนรถ)

 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานนอยไบ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

20.50

นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD645

22.45

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.พร้อมความประทับใจ

tour-condition

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
9.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท
ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังรายละเอียดดังนี้
method-of-payment
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ
เอกสารการเดินทาง
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับ ผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
- หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
- เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
การยกเลิก
- การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 29 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก
- กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 14 วันทำการ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
- กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7 วันทำการ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ได้ชำระไปแล้วจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านั้นที่เกิดขึ้น

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 328 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์