รับจัด Outing, Team Building, CSR, Walk Rally, สัมนานอกสถานที่, ดูงาน ในประเทศและโซนเอเชีย
สำหรับบริษัทในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
084-160-0210 , 02-733-0683

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน

9216-tour-tai-wan-4-days

ทัวร์ ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ตั้งอยู่ในหนานโถว ภาพทะเลสาบสีมรกตที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในไต้หวัน การสัมผัสความงามของทะเลสาบทำได้หลายรูปแบบทั้งเดิน นั่งเรือ ปั่นจักรยาน นั่งรถประจำทาง หรือเคเบิ้ลคาร์ จะได้สัมผัสบรรยากาศดีๆ ทุกช่วงเวลาได้อย่างเต็มที่ ทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศไต้หวันได้รับการขนานนามว่าเป็น"สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน"

ราคาติดต่อเจ้าหน้าที่

 

download-booking-program-tour

 

download-program-tour

tour-code THA-TW2-4BKK

 

ทัวร์วันที่ 1) สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน - ไทจง – ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
06.00 คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
08.35 ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยสายการบิน China Airlines  เที่ยวบินที่ CI838
13.15 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร........(แซนวิส+เครื่องดื่ม)
12.30 รับประทานอาหารเที่ยง (2) ณ ภัตตาคาร.....(ปลาประธานาธิบดี)
  พาท่านไป เมืองไถจง หรือ ไทจง เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวัน ที่นักท่องเที่ยว ให้ท่านได้ไป ช๊อปปิ้ง ณ. ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ
18.00  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2.) ณ ภัตตาคาร.......... (สุกี้ชาบู)
  จากนั้นนำท่านเช็คอินโรงแรมที่พัก Full Spring   ระดับ 3 ดาว
ทัวร์วันที่ 2) ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
07.00 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ชม ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ตั้งอยู่ในหนานโถว ภาพทะเลสาบสีมรกตที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในไต้หวัน การสัมผัสความงามของทะเลสาบทำได้หลายรูปแบบทั้งเดิน นั่งเรือ ปั่นจักรยาน นั่งรถประจำทาง หรือเคเบิ้ลคาร์ จะได้สัมผัสบรรยากาศดีๆ ทุกช่วงเวลาได้อย่างเต็มที่ ทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของประเทศไต้หวันได้รับการขนานนามว่าเป็น"สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" นักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือชมทะเลสาบและพักผ่อนชมธรรมชาติ
 
 Talasapsuriyanjantra1  Talasapsuriyanjantra2
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร...........(ปลาประธานาธิบดี)
13.00  นำท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซัมจั๋ง ณ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา
 
 Watpratangsamjang1  Watpratangsamjang2
  ให้ท่านกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้นให้ท่านได้แวะชิมชาขึ้นชื่อ และชมวิธีชงชา
 
 Watwenu1  Watwenu2
  จากนั้น นำท่านเดินทางจากเมืองไทจง สู่เมืองไทเป นำท่านแวะเยี่ยมชม ร้านพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ขนมพายเผือก เป็นต้น
 
 Ranpaysapparod1  Ranpaysapparod2
  จากนั้นเดินทาง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตShilin Night Market (士林夜市) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไทเป และโด่งดังที่สุดอีกด้วย พูดได้ว่าของขายที่นี่แทบจะมีครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของฝาก เสื้อผ้า ร้องเท้า มีหมด เหตุผลที่คนชอบมา ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ก็เพราะว่า การเดินทางที่สะดวก ห่างจากสถานี MRT แค่ 70 เมตร , มีของขายเยอะแยะมากมาย , เปิดจนถึงเที่ยงคืน เพราะเหตุนี้ ซื่อหลินเลยกลายเป็นสถานที่ Night Life อันโด่งดังของไต้หวันในซื่อหลินไนท์มาร์เก็ตมี Shilin Night Market Food Court (士林夜市B1美食區) มันคือ ฟู้ดคอร์ทชั้นใต้ดิน อาหารในนั้นอร่อยมากมีหลากหลายอย่างให้เรื่อง แต่ที่ดังๆก็จะเป็น หอยทอด เต้าหู้เหม็น และสเต็ก หอยทอดของไทยกับไต้หวันรสชาติไม่เหมือนกัน ถ้าอยากรู้ว่าต่างกันยังไงต้องไปลองเองพูดถึงเรื่องของกินแล้ว เพื่อนๆหลายคนคงเคยไปกิน ไก่ทอดยักษ์ Hot-Star ที่ เอ็มควอเทียร์ใน กทม กันมาบ้างแล้ว ที่ซื่อหลินเองก็มีขายเหมือนกันและราคาถูกกว่ามากกก นอกจากไก่ทอดยักษ์แล้ว ของกินที่เราแนะนำก็จะมีพวก ชานมไข่มุก เต้าหู้เหม็น และพวกของทอดต่างๆ
18.00  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่5) ณ. ภัตตาคาร......(สเต็ก+สลัดบาร์)
  นำท่านเข้าที่พัก ณ. โรงแรม  Newtaipei หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
ทัวร์วันที่ 3) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – อุทยานเหย่หลิว – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
07.00 รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟินถนนสายเก่าในจิ่วเฟิ่น(Jiufen Old Street, 九份)เป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ำชา  ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่นเช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทางลาดชันและขั้นบันไดด้วย ซึ่งในโซนนี้เองที่จะเห็นโรงน้ำชาที่เป็นอาคารไม้ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibli เรื่อง Spirited Away
 
 Moobanjiwfen1  Moobanjiwfen2
12.00  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ณ ภัตตาคาร...........(ซีฟู๊ด)
  นำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ VIP เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เต็มไปด้วยโขดหิน และชะง่อนทราย ที่มีรูปทรงแปลกตา และงดงาม ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนกัดเซาะของ ลมและน้ำทะเลมาเป็นเวลานับล้านปีจนกลายเป็นโขดหินและชะง่อนทรายรูปร่างลักษณะต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, รูปเทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้ , รังผึ้ง โดยเฉพาะหินเศียรราชินีที่มีชื่อเสียงทั่วทั้ง เกาะไต้หวัน และทั่วโลก
 
 Auttayanyeliw1  Auttayanyeliw2
  แวะอิสระช้อปปิ้งที่ ซีเหมินติง เป็นย่าน ช้อปปิ้งไต้หวัน ที่คนไต้หวันชอบไปมากที่สุด และซีเหมินติงก็ยังเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวชอบไปมากที่สุดเช่นกัน
 
 Simenting1  Simenting2
18.00 รับประทานอาหารค่ำที่ (มื้อที่ 8) ภัตตาคาร..........(เสียวหลงเปา)
 

นำท่านเข้าที่พัก ณ. โรงแรม  Newtaipei หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

 ทัวร์วันที่ 4) ร้าน สร้อยข้อมือ Germanium  - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
07.00  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9 ) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านชม ร้าน สร้อยข้อมือ Germanium  แหล่งผลิตสินค้าที่ทำจากธาตุเจอร์เมเนียม ที่มีคุณสมบัติในการแผ่อิออนลบที่ส่งผลดีต่อผู้สวมใส่ อาทิเช่น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น เพิ่มพละกำลัง ผ่อนคลายความตึงเครียด เป็นต้น โดยเป็นสินค้ายอดนิยม ที่แพร่หลายทั่วเอเชีย
 

พาท่านไปชม อนุสรณ์เจียงไคเช็ค เป็นอาคารสีขาวสี่ด้าน ขนาดใหญ่ สะดุดตามาแต่ไกล ส่วนหลังคามีสีน้ำเงิน ตั้งตระหง่าน ณ บริเวณพื้นที่เขตจงเจิ้นของเมืองไทเป โดยมีอาคารสองแห่งใหญ่ ๆ ตั้งคู่ทางด้านหน้าทั้งขวา และซ้าย คือ National Theater และ National Concert Hall ส่วนบริเวณรอบ ๆ มีสวนสาธารณะที่ชาวไทเปสามารถเดินทางมาออกกำลังกาย และสูดอากาศยามเช้าได้

 
 Auttayanjiangkaichek1  Auttayanjiangkaichek2
  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ตึกไทเป 101 ตึกสูงเสียดฟ้า ที่เคยติดอันตึกที่สูงที่สุดในโลก
 
 Taipa1011  Taipa1012
  สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
13.30 เหิรฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI 83
16.20 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

tour-condition

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
3. ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 200NTD/วัน/ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

เอกสารในการทำวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทาง

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขในการจอง
1. เมื่อท่านจองทัวร์ กรุณาส่งชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต พร้อมชำระค่ามัดจำ 30% ของการเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน (เนื่องจากประเทศจีนเข้มงวดเรื่องการเข้า-ออกของคนต่างชาติ ดังนั้นทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเพื่อแสดงให้สถานทูตจีนทราบเพื่อความถูกต้องที่ชัดเจน)
3. ค่าน้ำหนักที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม ( หากน้ำหนักเกินกว่าที่ระบุท่านรับผิดชอบค่าปรับเอง )
method-of-payment
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การยกเลิก
1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

ค้นหาที่ท่องเที่ยว


Thailand Tourism Standard

ทัวร์แนะนำ

ผู้เข้าชม

มี 1502 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์